szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
BIP SZCZYTNA:
Uchwała Nr XXIII/188/04 z dnia 29 grudnia 2004r.

UCHWAŁA NR XXIII/188/04
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
Z DNIA 29 GRUDNIA 2004 R.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08.03.1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz art.41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. Nr 147, poz.1231 z 2002 r. z późniejszymi zmianami)
      
Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§  1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wraz z załącznikiem nr 2 – Regulaminem konkursu ofert na pozalekcyjne zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, załącznikiem nr 3 – lokalną diagnozą problemów alkoholowych i załącznikiem nr 4 – preliminarzem  środków na realizację Gminnego Programu.

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy Szczytna.

§  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/188/04
Rady Miejskiej  w  Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2004 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2005 - SZCZYTNA

Podstawy prawne Programu:
ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
„art.41  1.  Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:
1/ zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
2/ udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3/ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4/ ( skreślony),
5/ wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
6/ podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
7/ wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie  centrów integracji społecznej
2. Realizacja zadań, o których mowa w ust.1 prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii integracji i profilaktyki społecznej uchwalanego corocznie przez radę gminy . Program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej. W celu realizacji programu burmistrz może powołać pełnomocnika.
3. Burmistrz powołuje gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności inicjującą działania w zakresie określonym w ust.1 oraz podejmującą czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.
4. W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
5. Zasady wynagradzania członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych określa rada gminy w gminnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych.

art.111  W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art.41 ust.1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

art.12
1. Rada gminy ustala w drodze uchwały, dla terenu gminy (miasta) liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa/   przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2. Rada gminy ustala w drodze uchwały zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

art.18 ust.1
Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży zwanego dalej organem zezwalającym.
ust.3a
Zezwolenia organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art.12 ust.1 i 2.

ust.8
Organ zezwalający lub na podstawie jego upoważnienia, straż gminna lub członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.

ZAŁOŻENIA  PROGRAMU:

1. Cele ogólne:
- zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień na terenie gminy,
- zmniejszenie rozmiarów istniejących problemów uzależnień.

2.   Cele szczegółowe:
- zwiększenie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego,
- propagowanie w społeczności lokalnej abstynencji i trzeźwości.

REALIZACJA  PROGRAMU:

I

Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu a także udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

1) utrzymanie i finansowanie bieżącej działalności Gminnego Centrum Profilaktyki, Terapii
Uzależnień  i Interwencji Kryzysowej „ARKA”, która udziela pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom poprzez:
- konsultacje i doradztwo,
- telefon zaufania,
- wspieranie grup samopomocowych,
- pomoc psychologiczno – terapeutyczną,
- kolportowanie materiałów informacyjno – edukacyjnych,

2) współdziałanie z instytucjami prowadzącymi leczenie i terapię uzależnionych (poradnie odwykowe, ośrodki terapeutyczno – lecznicze),
3) motywowanie do podjęcia leczenia, kierowanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawach obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu , kontrola punktów sprzedaży i podawania alkoholu - na zlecenie Burmistrza, występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
4) szkolenia realizatorów gminnego programu,
5) utworzenie klubu integracji społecznej , finansowanie zajęć terapeutycznych i szkoleń,
6) koordynacja procedury „NIEBIESKA  KARTA”  (Policja, OPS, Arka, sądy) i pomoc dla ofiar przemocy domowej,
7) finansowanie terapeutycznych ofert dla rodzin osób uzależnionych zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.
8)monitoring zewnętrzny Gminnego Centrum Profilaktyki Terapii Uzależnień i Interwencji Kryzysowej .

II

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży i promowanie zdrowego stylu życia :

1) realizowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół na terenie gminy / NOE, DRUGI  ELEMENTARZ,  SPÓJRZ  INACZEJ itp./ spektakli, happeningów,
2) udział w ogólnopolskich akcjach promujących trzeźwe zachowania,
3) szkolenia w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów uzależnień dla radnych, rodziców, nauczycieli i innych grup społecznych,
4) organizowanie imprez i konkursów mających wyraźne odniesienie profilaktyczne
5) rozpowszechnianie broszur, ulotek  informacyjno-edukacyjnych,
6) realizowanie  pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych,
7) promowanie pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,
8) działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i  socjoterapeutycznych,
9)finansowanie socjoterapeutycznych świetlic środowiskowych.


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/188/04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2004 r.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA  POZALEKCYJNE ZAJĘCIA  PROFILAKTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1. Termin składania ofert: do 30 stycznia 2005 r.

2. Miejsce składania ofert :
sekretariat Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Centrum Profilaktyki  Terapii Uzależnień i Interwencji Kryzysowej " ARKA", ul. Szpitalna 1, Szczytna.

3. Wyboru ofert dokona komisja składająca się z członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej, Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień; w terminie do 20 lutego 2005 r.

4. Oferta powinna zawierać:

- temat, formę zajęć,program,cel zajęć
- imię, nazwisko prowadzącego,
- adres, telefon kontaktowy,
- kwalifikacje, uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą,
- sposób naboru uczestników, ich wiek, wielkość grupy,
- miejsce realizacji zajęć,
- termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć, terminarz zajęć,
- proponowaną stawkę godzinową brutto
- liczbę godzin zajęć,łączną wartość projektu.

5. Preferowane będą oferty zajęć w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień ).

6. W przypadku rezygnacji oferenta lub zajścia innych okoliczności uniemożliwiających mu realizację zajęć Pełnomocnik zwołuje posiedzenie Komisji, o której mowa w pkt. 3 celem ponownego rozpatrzenia złożonych w miesiącu styczniu ofert. Dopuszcza sie przeprowadzenie w trakcie 2005 r. dodatkowego konkursu ofert w terminie wskazanym przez Komisję.

7. Umowy – zlecenia zawierane będą imiennie z Dyrektorem OPS – Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/188/04
Rady Miejskiej  w  Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2004 r.

LOKALNA  DIAGNOZA  PROBLEMÓW  ZWIĄZANYCH  Z  ALKOHOLEM  W  GMINIE  SZCZYTNA

Dane z Policji :
rok 2003:

1)liczba przeprowadzonych interwencji domowych – przemoc w rodzinie: 64
2)liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy : 35,w tym : 17 kobiet,1 mężczyzna, 10 małoletnich do lat 13, 7 małoletnich w wieku 13-18 lat,
3)liczba sprawców przemocy domowej: 15, w tym: 1 kobieta, 14 mężczyzn.
4)liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu:12 ,w tym: 1 kobieta,11 mężczyzn, do policyjnych pomieszczeń przewieziono 4 osoby,
5)liczba dzieci obecnych na miejscu interwencji: 17,
6)liczba kierowców zatrzymanych za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości  : 23,
7)stwierdzono 2 czyny zabronione popełnione przez nieletnich w stanie po spożyciu alkoholu.

Dane z Ośrodka Pomocy Społecznej :

I. rok 2003 :

1) liczba rodzin objętych pomocą w związku z problemem alkoholowym – 79
2) liczba osób w tych rodzinach – 219, w tym 78 dzieci
3) środki przeznaczone dla rodzin z problemem alkoholowym –  129.184 zł
4) liczba osób ze zdiagnozowanym uzależnieniem – 29
5) liczba osób pijących problemowo – 79
6) liczba osób samotnych z problemem alkoholowym – 33
7) liczba osób,które poddały się leczeniu i zachowują abstynencję - 3

Dane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

I. rok 2003:

1). przeprowadzono rozmowy motywacyjno- interwencyjne z 21 osobami nadużywającymi alkoholu,
2). skierowano do sądu 3 wnioski o przymusowe leczenie.

RYNEK ALKOHOLOWY

Rok 2003

1) 40  punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych :
- 20 sklepy,
- 20 punktów gastronomicznych,
wartość sprzedaży w tych punktach na koniec 2003  roku : 2 479.243 zł
2) liczba mieszkańców 7.616,
3) wydatki na alkohol na jednego mieszkańca w skali roku: 325 zł
4) na jeden punkt sprzedaży przypada 191 mieszkańców

ALKOHOL  A  MŁODZIEŻ

Wyniki ankiety przeprowadzonej w listopadzie 2004 roku,wśród uczniów szkół  gminnych

W ankiecie uczestniczyło:35 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chocieszowie,130 uczniów z Gimnazjum Publicznego w Szczytnej,137 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szczytnej,70 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczytnej.

1.Jestem całkowitym abstynentem.
Potwierdziło to: 57,1% uczniów SP Chocieszów,36,2% uczniów Gimnazjum,54% uczniów SP Szczytna,18,6% uczniów ZSP.

2.Interesuje mnie temat ,chcę skontaktować się ze specjalistami i zrozumieć zachowania osób uzależnionych.
Taką wolę wyraża:54,3% uczniów SP Chocieszów,26,2% uczniów Gimnazjum,24,1% uczniów SP Szczytna,24,3% uczniów ZSP.

3.Chcę spotykać się z ludźmi,którzy bawią się na trzeźwo.
To deklaracja:91,4% uczniów SP Chocieszów,80% uczniów Gimnazjum,46,7% uczniów SP Szczytna,51,4% uczniów ZSP.

4.Uważam,że można bawić się bez alkoholu.
To stwierdzenie: 85,7% uczniów SP Chocieszów,85,4% uczniów Gimnazjum,57,7% uczniów SP Szczytna, 70% uczniów ZSP.

5.Potrzebuję pomocy dla siebie,bliskiego znajomego (grupa podwyższonego ryzyka!).
To apel: 11,4% uczniów SP Chocieszów,12,3% uczniów Gimnazjum,22,9 %  uczniów ZSP.

6.Czy w ciągu ostatnich 3-miesięcy piłem(am) piwo?
Tak odparło:42,8% uczniów SP Chocieszów,45,4% uczniów Gimnazjum,14,6% uczniów SP Szczytna, 68,6% uczniów ZSP.

7.Ilość uczniów wyobrażających sobie życie bez alkoholu : 80% uczniów SP Chocieszów,81,5% uczniów Gimnazjum, 55,5% uczniów SP Szczytna,58,6% uczniów ZSP.

8.W mojej  najbliższej rodzinie jest ktoś,kto nie pije alkoholu.
Tak odparło:80% uczniów SP Chocieszów, 73,8% uczniów Gimnazjum,46% uczniów SP Szczytna, 55,7% uczniów ZSP.

9.Wśród moich znajomych jest ktoś,kto nie pije alkoholu.
Tak.Odpowiedziało:68,6% uczniów SP Chocieszów,65,4% uczniów Gimnazjum,50,4% uczniów SP Szczytna,51,4% uczniów ZSP.

STAN  ZASOBÓW  W  SFERZE  PROBLEMÓW  UZALEŻNIEŃ  NA  TERENIE GMINY:

1. Gminne Centrum Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Interwencji  Kryzysowej ARKA i OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Dwóch psychologów –  pracujących z osobami uzależnionymi, dorosłymi członkami ich rodzin, a także dziećmi i ofiarami przemocy.
3.Czterech pracowników socjalnych przeszkolonych w zakresie pracy z osobą uzależnioną, współuzależnioną  rodziną z problemem alkoholowym, ze sprawcami i ofiarami przemocy.
4.Jeden z pracowników OPS – jest absolwentem Szkoły Rozwiązywania Lokalnych Problemów Alkoholowych – Strategia.
5.Procedura „Niebieskich Kart”: przemoc domowa – 2 policjantów i 2 pracowników OPS – przeszkolonych w tym zakresie.
Współpraca Policji, OPS i  Arki.
6.Grupy samopomocowe.
7.  Organizacje i instytucje współpracujące: szkoły: podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalna, Miejski Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna , Parafia rzymsko - katolicka.
8. Podstawy wiedzy o środkach psychoaktywnych (nikotyna, alkohol, narkotyki) przeszkolono
- 40 nauczycieli
- 35 sprzedawców,
- 1 pielęgniarkę
- 2 policjantów,
- 5 pracowników OPS – ARKA,
- ok. 20 dotychczasowych członków Gminnej Komisji (aktualnie 4 osoby),
-1 pracownik UMiG
-około 20 radnych na przestrzeni dwóch kadencji
9.Podstawy wiedzy o HIV/AIDS : przeszkolono 5 pedagogów szkolnych,6 pracowników pomocy społecznej.
10.W trakcie szkolenia przez PARPA : 2 pedagogów- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
11. Pełnomocnik Burmistrza ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
- magister pedagogiki,
- absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- absolwentka Studium Wiedzy o Problemach Alkoholowych,
- edukator w zakresie narkomanii: kursy: /Monar, UNDP, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii/,
Kursy :
- przemoc – procedura „Niebieska karta”,
- kryzys, interwencja kryzysowa, ośrodek interwencji kryzysowej,
- zarządzanie gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych,
- szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

10. ARKA i OPS, a także jej pracownicy są członkami Ogólnopolskiego Porozumienia Osób i Instytucji pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
1.W Gminnym Centrum Profilaktyki, Terapii Uzależnień  i Interwencji Kryzysowej ARKA Połączonym z Ośrodkiem Pomocy Społecznej ma stałą siedzibę Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sekretarz komisji pracuje w OPS, co umożliwia Mieszkańcom gminy stały kontakt z komisją.


Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/188/04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2004 r.

Preliminarz środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2005.

DOCHODY : przewidywane wpływy do budżetu gminy z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
- 80.000 zł

WYDATKI : realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie
- 80.000 zł

PODZIAŁ  ŚRODKÓW :

I.Na realizację pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, a także udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie- 30.000 zł, z tego:
1)  obóz terapeutyczny dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – 14.000 zł,
2)  materiały informacyjno-edukacyjne- 1.000 zł,
3) terapia dla osób uzależnionych, członków ich rodzin, dla ofiar i sprawców przemocy – 8.944 zł,
4) koszty funkcjonowania Gminnego Centrum Profilaktyki Terapii Uzależnień i Interwencji Kryzysowej ARKA – 6.056 zł

II. Na realizację profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży i promowanie zdrowego stylu życia przeznacza się 32.000 zł, z tego:
1)programy profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej – 5.000 zł,
2)profilaktyczne zajęcia pozalekcyjne – 27.000 zł

III. Na obsługę Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(wynagrodzenia Pełnomocnika wraz z pochodnymi)  przeznacza się
- 10.000 zł

IV. Na pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznacza się  8.000 zł. w tym:

1) wynagrodzenia członków Komisji wraz z pochodnymi – 6.435,84 zł, w tym wynagrodzenia członków Komisji ustala się  następująco:
 1. forma: umowa – zlecenia
 2. wynagrodzenie miesięczne – ryczałtowe w wysokości (brutto) :
 a/  przewodniczący – 200 zł
 b/  sekretarz - 180 zł
 c/  członek - 120 zł

2) opinie biegłych, materiały biurowe, delegacje – 1.564,16 zł

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 16 Marzec 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681