szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXIII/183/04 z dnia 29 grudnia 2004r.

U C H W A Ł A   Nr XXIII/183/04
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia 29 grudnia  2004r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 i 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 z p. zmianami) oraz art. 13, 109,112, 118 i 124,  ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2003r. Nr 15 poz. 148) Rada Miejska w Szczytnej  uchwala:

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę zł. 48.292,-
wg. załącznika nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę zł. 1.374.487,-
wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały
3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę złotych: - 1.370,- 
wg. załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
w tym:  dotacja dla instytucji kultury – Biblioteki Miejskiej -  1.000 zł
4. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę zł. 227.845,-
w tym wydatki inwestycyjne – 227.845 zł.

§ 2.
 
Uchwala się deficyt budżetu w kwocie 1.099.720 zł., którego sfinansowanie nastąpi pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

U z a s a d n i e n i e:
      
Zmian w budżecie gminy na rok 2004 dokonuje się w związku z: 1)Informacją Ministra Finansów z dnia 18.11.2004r. Nr ST3-4822-6/2004 o przyznaniu dla gminy Szczytna kwoty 46.922 zł. z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin.

2)Zawartym porozumieniem z Ministerstwem Kultury Nr 1556/1666/04 o dotację w wysokości 1.000 zł. na zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Miejskiej.

3)Umową z powiatem kłodzkim o przekazanie środków pieniężnych w wysokości 370 zł. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

4)Zmniejszenie dochodów o kwotę 1.327.565 zł., dotyczy dotacji z funduszu SAPARD, która w roku bieżącym nie zostanie przekazana przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a planowana była w budżecie. Związane jest to także ze zmniejszeniem wydatków o kwotę 227.845 zł., która wynikła ze zmniejszonych kosztów planowanych inwestycji przy udziale środków SAPARD, -  w wyniku przetargów. Na kwotę 1.099.720 zł została zaciągnięta  pożyczka krótkoterminowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, której termin spłaty określono na 31 grudnia 2004 z refundacji przez fundusz SAPARD. Ponieważ środki z funduszu nie wpłyną na rachunek budżetu jeszcze w roku bieżącym, zachodzi konieczność zawarcia aneksu do umowy z WFOŚiGW o spłatę kredytu w terminie do 30 czerwca  2005r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/183//04 z dnia 29 grudnia 2004r. Rady Miejskiej w Szczytnej

ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETU GMINY SZCZYTNA NA ROK 2004.


Dochody:


Dz.

Rozdz.

§

N a z w a

Zwiększenia

Zmniejszenia

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7
801Oświata i wychowanie

370


884.049


80146


Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

370


3702320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego


370370
700Gospodarka mieszkaniowa


46.922

1.419.936


70005


Gospodarka gruntami

i nieruchomościami46.922


1.419.9360770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
46.9221.399.078
758Różne rozliczenia

46.922


4.027.248


75802


Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego46.922
46.9222750

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

46.92246.922

900Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska1.327.565


140.954


90001


Gospodarka ściekowa i ochrona wód1.327.565


107.6366282

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych1.327.565


789


921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


1.0001.500


92116


Biblioteki

1.000


1.0002020

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej


1.0001.000R a z e m :

48.292

1.374.487

11.644.591


Wydatki:


Dz

Rozdz.

§

N a z w a

Zwiększenia

Zmniejsz.

Plan po

Zmianach

1

2

3

4

5

6

7
801Oświata i wychowanie

370


6.834.033

80146


Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

37020.7433250

Stypendia różne

370


20.743
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska227.845


2.308.230


90001


Gospodarka ściekowa i ochrona wód227.845


1.737.8876052

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych227.845


1.100.509
921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


1.000
438.619


92116


Biblioteki

1.000


112.6762550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury


1.000112.676

Razem1.370

227.845

14.986.668 

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 3 Styczeń 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681