szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXIV/195/05 z dnia 25 lutego 2005r.

Uchwała Nr XXIV/195/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 25 lutego 2005r.

zmieniająca uchwałę nr IX/77/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 12 września 2003 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2003 – 2005

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami),

Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§1

Zmienia się treść Załącznika nr 1 do uchwały nr IX/77/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 12 września 2003 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2003 – 2005, poprzez wprowadzenie następujących zmian:
a) w pozycji nr 5, w kolumnie nr 2, zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z nazwy „Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum i Hali Sportowej w Szczytnej” na nazwę „Budowa obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum i Hali Sportowej w Szczytnej”,
b) w pozycji nr 5, w kolumnie nr 3 zmienia się lata realizacji z „2004-2005” na „2004-2008”,
c) w pozycji nr 5, w kolumnie nr 4 zmienia się koszt realizacji z „986000,00” na „2431000,00”,
d) w pozycji nr 6, w kolumnie nr 3 zmienia się lata realizacji „2001-2003” na „2001-2004”,
e) dodaje się pozycję 6a i 6b, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
f) w pozycji nr 7, w kolumnie nr 4 zmienia się koszt realizacji z „7848267,64” na „10093267,64”,
g) w pozycji nr 7, w kolumnie nr 13 zmienia się wielkość środków własnych gminy z „200000,00” na „360000,00”,
h) w pozycji nr 7, w kolumnie nr 15 zmienia się wielkość funduszy akcesyjnych UE z „730000,00” na „1210000,00”,
i) w pozycji nr 7, w kolumnie nr 16 zmienia się wielkość razem z „930000,00” na „1570000,00”.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIV/195/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 25 lutego 2005 r.

DODATKOWE POZYCJE 6a i 6b DO WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO GMINY SZCZYTNA NA LATA 2003-2005

Lp

Nazwa zadania inwestycyjnego

Lata realizacji

Koszt realizacji (brutto)

Źródła finansowania w latach

Cel
zadania

2003

2004

2005

Środki własne gminy

Dotacje z budżetu Państwa

Program Sapard

Razem

Środki własne gminy

Dotacje z budżetu Państwa

Program Sapard

Razem

Środki własne gminy

Dotacje z budżetu Państwa

Fundusze akcesyjne    UE

Razem

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

6a

Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z wodociągowaniem i budową kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy Szczytna

2005

400000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

100 000,00

-

300 000,00

400 000,00

Ochrona Środowiska, poprawa warunków bytowych ludności

 

6b

Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska

2005-2006

400000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

60 000,00

-

180 000,00

240 000,00

§ 2 Porozumienia z dnia 18.11.2004 roku w sprawie Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska

 

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 8 Marzec 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681