szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXIV/200/05 z dnia 25 lutego 2005 r.

Uchwała Nr XXIV/200/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 25 lutego 2005 r.

w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.),

Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

Ustalone niżej zasady stosuje się do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, dla których ustalony plan zajęć wynikający z planów nauczania lub organizacji pracy placówek jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

§ 2

1.Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu, dla których plan zajęć, wynikający z planów nauczania lub organizacji pracy placówek, w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ze względu na odbywanie praktyk zawodowych przez uczniów lub po zakończeniu roku szkolnego przez maturzystów oraz przerw w pracy placówek dłuższych niż dwa tygodnie, zobowiązani są do realizowania w innych okresach danego roku szkolnego odpowiednio zwiększonego wymiaru godzin, aby średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć.

2.Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz określa art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela oraz uchwała Nr XXIV/199/05 Rady Miejskiej
w Szczytnej z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szczytna.

3.Nauczyciel, który naucza odpowiednio większą ilość godzin w pewnym okresie roku szkolnego, nie otrzymuje z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia, ale w okresie, gdy plan zajęć nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, nie dokonuje się potrącenia
wynagrodzenia.

§ 3

1.Godziny ponadwymiarowe, w przypadku nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze,
dla którego ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
ustala się w rozliczeniu rocznym w następujący sposób:
a) mnoży się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć przez 4,16 i 10 miesięcy,
b) mnoży się realizowany wymiar godzin zajęć w okresach, w których nauczyciel nie
    wyczerpuje obowiązującego go tygodniowego wymiaru, przez 4,16 oraz liczbę miesięcy,
    w których jest on realizowany,
c) od iloczynu z punktu a odejmuje się iloczyn z punktu b – różnica ta stanowi liczbę
    godzin, którą nauczyciel winien zrealizować w miesiącach poprzedzających niższy
    realizowany wymiar godzin zajęć,
d) liczbę otrzymaną w punkcie c dzieli się przez iloczyn liczby miesięcy, w których
    nauczyciel winien realizować zwiększony wymiar i 4,16,
e) otrzymana liczba z punktu d stanowi tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
    danego nauczyciela, który winien realizować w miesiącach wcześniejszych,
f) każda godzina, zrealizowana przez nauczyciela powyżej liczby godzin określonej w punkcie e lub powyżej ustalonej zmniejszonej liczby godzin w okresach nie wyczerpujących obowiązkowego wymiaru, stanowi godzinę ponadwymiarową.

2.Niewykonywanie pracy, w okresie zmniejszonego wymiaru, z powodu usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela (np. z powodu choroby), nie stanowi podstawy do uznania za godziny ponadwymiarowe zrealizowanych wcześniej godzin zajęć ponad obowiązkowy wymiar.

3.W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy w trakcie roku szkolnego do obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe stosuje się zapis ust.2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIV/200/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 25 lutego 2005 r.

W dniu 29 grudnia 2003 r. Rada Miejska w Szczytnej podjęła Uchwałę Nr XIV/98/2003 w sprawie przejęcia przez Gminę Szczytna prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczytnej z siedzibą przy ul. Wolności 80. Gmina Szczytna przejęła te zadanie z dniem 1 września 2004 r.
W dniu 7 października 2004 r. podpisano Akt Notarialny w sprawie umowy darowizny. Powiat Kłodzki przekazał Gminie Szczytna działki nr 1564/2 i 1564/4 wraz z zabudowaniami, położone w Szczytnej przy ul. Wolności.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczytnej uzyskał status jednostki organizacyjnej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Szczytna.


Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny określa zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
 
Tym samym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 8 Marzec 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681