szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXIV/201/05 z dnia 25 lutego 2005r.

Uchwała Nr XXIV/201/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia  25 lutego 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/49/03 z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Szczytna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a, art. 44 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 13 ,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ),  w związku z art.140 Kodeksu Cywilnego,  R a d a  
M i  e j s k a   w   S z c z y t n e j   uchwala:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr V/49/03 z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Szczytna
w § 2 skreśla się ustęp 9.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy Szczytna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 8 Marzec 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681