szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXIV/210/05 z dnia 25 lutego 2005r.

Uchwała Nr XXIV/210/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 25 lutego 2005 r.

w sprawie wysokości diet przysługujących radnym za udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591, z późn. zm./ Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1
1.Radni z wyłączeniem Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady otrzymują dietę za udział w sesji w wysokości 140 zł.
2.Wiceprzewodniczący Rady za udział w sesji otrzymuje dietę w wysokości 210 zł.

§ 2
Przewodniczący Rady otrzymuje dietę miesięczną w wysokości 800 zł.

§ 3
1.Radni z wyłączeniem Przewodniczącego Rady za udział w posiedzeniach Komisji otrzymują w danym miesiącu kalendarzowym dietę w wysokości 150 zł, niezależnie od ilości posiedzeń.
2.Przewodniczący Komisji za udział w posiedzeniach Komisji otrzymują w danym miesiącu kalendarzowym dietę w wysokości 180 zł, niezależnie od ilości posiedzeń.
3.Członkowie Komisji Rewizyjnej i Komisji doraźnych Rady Miejskiej otrzymują w danym miesiącu kalendarzowym odrębną dietę w wysokościach określonych w ust. 1 i ust. 2, niezależnie od ilości posiedzeń.

§ 4
Wypłata diet następuje jednorazowo w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z dołu.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 6
Traci moc Uchwała XVI/114/2004 Rady Miejskiej w Szczytnej 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości diet przysługujących radnym za udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2005r.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 8 Marzec 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681