szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
UCHWAŁA NR XII/88/2003 Z DNIA 21 LISTOPADA 2003 ROKU

UCHWAŁA  NR XII/88/2003
RADY MIEJSKIEJ  W  SZCZYTNEJ
Z DNIA  21 LISTOPADA 2003 ROKU

w sprawie :  określenia ceny skupu 1 q żyta jako  podstawy obliczenia podatku rolnego na 2004 r.

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94 , poz. 431 z późniejszymi) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 771)
Rada Miejska  w  Szczytnej  uchwala:

§ 1

Ustala się cenę skupu 1 q żyta jako podstawę obliczenia podatku rolnego na kwotę 34,57 zł (słownie :  trzydzieści cztery złotych  pięćdziesiąt siedem groszy)
 
§ 2

Kwota wymieniona w § 1 obowiązuje do naliczenia podatku rolnego w 2004 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.
 
§ 4

Uchwała podlega  rozplakatowaniu na terenie miasta i gminy Szczytna .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie:
Według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. będąca podstawą ustalenia podatku rolnego w 2004 r. wynosi kwotę 34,57 zł za 1 q , co stanowi 3,35 % wyżej w stosunku do uchwalonej przez Radę Miejską stwaki w roku 2003 tj. 33,45 zł i nie była obniżana do stawki ustawowej – 33,45 zł.
Podstawa prawna : Monitor Polski z 2003 r. Nr 49, poz. 771

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 31 Grudzień 2003 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681