szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
UCHWAŁA XII/87/2003 DNIA 21 LISTOPADA 2003 ROKU

UCHWAŁA XII/87/2003
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
DNIA 21 LISTOPADA 2003 ROKU


w sprawie :  określenia stawek podatku od posiadania psów na 2004 r.

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2001 r.  Nr  142, poz. 1591 z  późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski z 12 listopada 2003 r. Nr 51, poz. 804)
Rada Miejska w Szczytnej  u c h w a l a:

 § 1

Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów:
- od każdego psa - 26,00 zł  (słownie złotych: dwadzieścia sześć)

§ 2

Ustala się termin płatności podatku do dnia 30 czerwca 2004 roku.

§ 3

Kwota wymieniona w § 1 obowiązuje do naliczania podatku od posiadania psów w 2004 r.

§ 4

Ustalony podatek należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.

§ 5

Uchwała podlega  rozplakatowaniu na terenie miasta i gminy Szczytna.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 ze zm>) minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia , w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości (art. 5ust. 1), podatku od środków transportowych (art. 10), podatku od posiadania psów (art. 14 pkt.1) oraz opłat lokalnych – opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej (art.19).
Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy.
Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polski „Monitor Polski”. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14.10.2003 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 24.10.2003r. Nr 49, poz. 770 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2003 r. wyniósł 0,6 %.

Górna granica stawki podatku od posiadania psów na rok 2004 wynosi kwotę 50,30 zł.
Po dokonaniu czynności technicznej polegającej na przeliczeniu stawki podatku
od posiadania psa uchwalonej przez Radę Miejską w 2003 r. zgodnie
ze wskaźnikiem, proponuje utrzymanie stawek na poziomie roku 2003.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 31 Grudzień 2003 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681