szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
UCHWAŁA XII/90/2003 Z DNIA 21 LISTOPADA 2003 ROKU

UCHWAŁA  XII/90/2003
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
Z DNIA 21 LISTOPADA 2003 ROKU


w sprawie: określenia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na 2004 r.

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 5 , art. 12 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 r.  Nr 200, poz. 1682) , oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2003 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2003 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 787)
Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

Ustala się średnią cenę sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na kwotę 107,70 zł za 1 m3.
 
§ 2

Kwota wymieniona w § 1 obowiązuje do naliczenia podatku leśnego w 2004 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.
 
§ 4

Uchwała podlega  rozplakatowaniu na terenie miasta i gminy Szczytna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

Uzasadnienie:
Według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena drewna, obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2003 r. będąca podstawą ustalenia podatku leśnego w 2004 r. wynosi kwotę 107,70 zł za 1 m3 , co stanowi spadek ceny w stosunku do uchwalonej przez Radę Miejską stawki w roku 2003 tj. 111,21 zł/m3 i nie była obniżana do stawki ustawowej – 111,21 zł/m3.
Podstawa prawna: Monitor Polski z 2003 r. Nr 50 poz. 787

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 31 Grudzień 2003 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 282607