szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
UCHWAŁA NR XII/89/2003 Z DNIA 21 LISTOPADA 2003 ROKU

UCHWAŁA  NR  XII/89/2003
RADY  MIEJSKIEJ  W  SZCZYTNEJ
Z DNIA 21 LISTOPADA 2003 ROKU


w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 r.

Na podstawie art.40 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst  jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z  późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami ) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski z 12 listopada 2003 r. Nr 51, poz. 804)
Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

Ustala się roczną stawkę podatku od nieruchomości:
1. od budynków  lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,52 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,11 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
   
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,49 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego  przez organizacje pożytku publicznego - 5,82 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

f) od budynków gospodarczych, komórek i innych obiektów nie będących garażami - 4,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
                                          
3. od budowli -2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy

4 od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów - 0,63 zł od 1 m2 powierzchni i budynków

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,zajętych na prowadzenie wyciągów narciarskich - 0,32 zł od 1 m2 powierzchni
                                                                                                                        
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,41 zł od 1 ha powierzchni

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni
                                                                                  
§ 2

1.Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
a/ nieruchomości, budynki i lokale zajęte na potrzeby jednostek budżetowych gminy i instytucji kultury,
b/ nieruchomości, budynki i lokale zajmowane przez jednostki ochotniczej straży pożarnej,
c/ nieruchomości, budynki i lokale stanowiące własność gminy i wykorzystywane na prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu,
d/ budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków  oraz rurociągów wodnych zajęte na potrzeby zakładów budżetowych gminy,
e/ grunty zajęte na zieleńce komunalne i cmentarze,
f/ grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi (dr), z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
g/ nieruchomości, budynki i lokale zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie w zakresie zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży szkolnej.

2.Zwolnienia nie dotyczą powierzchni lokali użytkowych wynajmowanych  podnajmowanych na rzecz osób trzecich.

§ 3

Uchwała podlega  rozplakatowaniu na terenie miasta i gminy Szczytna.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .
                                         
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2002 r. Nr 9, poz.84 ze zm>) minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia , w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości (art. 5ust. 1), podatku od środków transportowych (art. 10), podatku od posiadania psów (art. 14 pkt.1) oraz opłat lokalnych – opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej (art.19).
Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy,  z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy.
Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polski „Monitor Polski” . Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14.10.2003 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 24.10.2003r. Nr 49, poz. 770 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2003 r. wyniósł 0,6 %. Przedkładając Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, kierowałem się przede wszystkim realizacją dochodów gminy , które są niezbędne celem wykonania podstawowych zadań gminy.
Wychodząc naprzeciw firmom działającym w naszej gminie proponuję obniżenie stawki z 17,42 zł na 17,10 zł od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 31 Grudzień 2003 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681