szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
BIP SZCZYTNA:
UCHWAŁA Nr XIV/99/2003 z dnia 29 grudnia 2003r.

UCHWAŁA Nr XIV/99/2003
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia 29 grudnia 2003r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 i 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 z p. zmianami) oraz art. 13, 109,112 i 124,  ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2003r. Nr 15 poz. 148) Rada Miejska w Szczytnej  u c h w a l a:

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę złotych: 126.232,
wg. załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
  
§ 2.   

1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę złotych: 126.432,
wg. załącznika nr 1 do niniejszej uchwały
w tym: - wydatki inwestycyjne   -    61.201 zł.

2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę złotych: 200,
wg. załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
                                                               
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

U z a s a d n i e n i e:
      
Zmian w budżecie gminy dokonuje się w związku z:

1.otrzymaną decyzją o zmianach kwot subwencji ogólnej tj. Ministra Finansów Nr ST5-4820-58g/2003 z dnia 04.12.2003r. o zwiększeniu subwencji oświatowej na rok 2003 o kwotę zł. 40.000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych, dotyczy  remontu sali sportowej przy ulicy Pocztowej.

2.Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.II.3040/254-1/03 z dnia 04.12.2003r. o przyznaniu dotacji celowej, z pożyczki Banku Światowego w wysokości 61.201 zł. przeznaczone na „ Budowę kanalizacji sanitarnej”.

3.Umowy nr 510-0099/DPK/03-76 z dnia 15.12.2003r. pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Szkołą Podstawową w Chocieszowie o dofinansowaniu na działalność związaną z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi na obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w wysokości 15.000 zł. W roku 2003 dofinansowanie w wysokości 12.000 zł. pozostała kwota dofinansowana zostanie w roku 2004.

4.Zwiększenie dochodów o kwotę zł. 13.031 zł. spowodowane jest zwrotem kosztów remontowych przez wspólnoty mieszkaniowe. Kwotę powyższą przeznacza się na dowóz wody do gospodarstw domowych.

pliki do pobrania:

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 7 Styczeń 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681