szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XV/110/2004 z dnia 30 stycznia 2004r.

Uchwała Nr XV/110/2004
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 30 stycznia 2004r.

w sprawie wyrażenia opinii do projektów uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczących  zmian organizacyjno - prawnych SP ZOZ

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 43 ust.3 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U. Nr 91, poz.408 z późn.zm.) - Rada Miejska w Szczytnej  u c h w a l a , co następuje:

§ 1
Rada negatywnie opiniuje projekty uchwał  Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie likwidacji Samodzielnych Publicznych Zespołów Opieki Zdrowotnej w: Kłodzku, Nowej Rudzie i Dusznikach Zdroju w celu utworzenia na ich bazie centrów medycznych w formie spółek prawa handlowego.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Szczytnej negatywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie likwidacji Samodzielnych Publicznych Zespołów Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, Nowej Rudzie i Dusznikach Zdroju i utworzenia na ich bazie centrów medycznych w formie spółek prawa handlowego. W trakcie dyskusji przed podjęciem rzeczonej uchwały Radni wyrazili opinię, że zaproponowane przekształcenie jest krokiem bardzo ryzykownym. Forma spółki prawa handlowego w przypadku placówek szpitalnych służby zdrowia jest formą niesprawdzoną i niedającą gwarancji wyjścia ze stanu zapaści. Radni zwrócili uwagę na to, że spółka – jako forma działalności gospodarczej- to organizm nastawiony na zysk, a ten, póki co nie wydaje się w służbie zdrowia realny. Zaproponowane przekształcenie powinno być poprzedzone programem pilotażowym. Konieczność zapewnienia społeczeństwu opieki medycznej wyklucza podejmowanie działań o nadmiernym stopniu ryzyka.
Rada Miejska w Szczytnej zajęła także negatywne stanowisko wobec utworzenia jednego SPZOZ na bazie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku Uchwałą nr VII/63/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie opinii do ”Projektu Programu Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia w Powiecie Kłodzkim”.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 12 Luty 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 282570