szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XVI/111/2004 z dnia 19 lutego 2004r

Uchwała Nr XVI/111/2004
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 19 lutego 2004 r.

w sprawie wydania opinii do projektu planu ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 13a ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 99, poz. 1079 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie opiniuje się przedstawiony projekt planu ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych za wyjątkiem treści § 36 pkt 2, § 38 pkt 1 podpunkt a i pkt. 2 załącznika nr 1 do projektu planu.

§ 2.

1. Proponuje się zmianę treści § 36 pkt 2 w sposób następujący:
„§ 36.  W celu  poprawy bilansu wodnego należy:
2) utrzymać na dotychczasowym poziomie pobór wody do celów komunalnych z istniejących ujęć wody położonych na terenie Parku z możliwością konserwacji, przebudowy i odbudowy istniejących sieci i ujęć wodnych”.

2. Proponuje się zmianę treści § 38 pkt 1a w sposób następujący:
,,§ 38. W celu ograniczenia strefy zabudowy należy:
1) Na terenie  Parku  wprowadzić:
a) zakaz budowy obiektów niezwiązanych z rolnictwem, leśnictwem i  agroturystyką,  na działkach siedliskowych mniejszych, niż 10 ha;”.

3. Proponuje się zmianę treści § 38 pkt 2 w sposób następujący:
,,§ 38. W celu ograniczenia strefy zabudowy należy:
2) Nie obejmować strefą zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej gruntów otuliny położonych w odległości nie mniejszej niż 100 m od granicy Parku za wyjątkiem:
a) gruntów położonych na terenie miasta Szczytna, obręb Szczytna w granicach działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 1502, 1733, 1734, 1736, 1737, 1747 i 1750, gdzie odległość zabudowy wynosi 50 m od granicy Parku,
b) gruntów położonych na terenie miasta Szczytna, obręb Szczytna w granicach działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 1560/1, gdzie odległość zabudowy wynosi 20 m od granicy Parku.”

4. Proponuje się dodać do § 38 pkt 3 o treści:
„3) Dopuścić zabudowę mieszkaniowo-siedliskową i usługowo-turystyczną na istniejących działkach położonych w strefie 100 metrów od granicy Parku i w Parku, gdzie już występuje zabudowa”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 15 stycznia 2004 roku nr Nz-0310-1/04/68 Park Narodowy Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie Zdroju zwrócił się o zaopiniowanie planu ochrony tego Parku. Zgodnie z art. 13a ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 99, poz. 1079 z późniejszymi zmianami) projekt planu ochrony parku narodowego podlega zaopiniowaniu przez zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 13a ust. 4 ustawy z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody, ustalenia zawarte w planie ochrony są wiążące dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Negatywna opinia dotyczy § 36 pkt. 2 załącznika nr 1 do projektu planu, gdyż w projekcie planu nie przewidziano możliwości konserwacji, przebudowy czy odbudowy istniejących sieci wodociągowych i ujęć wodnych na terenie Parku, które są niezbędne dla istnienia siedlisk np. w Łężycach, Studziennej czy w Szczytnej.

Również negatywna opinia dotyczy § 38 pkt. 1a załącznika nr 1 do projektu planu, ponieważ z projektowanego zapisu cytuję: „…zakaz budowy obiektów …….. na działkach siedliskowych  nie mniejszych, niż 10 ha…”, to znaczy, że zakaz budowy dotyczy działek siedliskowych o powierzchniach większych niż 10ha, natomiast na działkach mniejszych zakaz ten nie obowiązuje. Z kontekstu przedłożonego projektu Planu Ochrony Parku raczej wynika, że intencją piszącego projekt, jest maksymalne ograniczenie budownictwa na terenie Parku.
Ponadto negatywna opinia dotyczy § 38 pkt. 2 załącznika nr 1 do projektu planu, gdyż zapis ten jest niezgodny z przyjętym nowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Szczytna. Dokonane uzgodnienia z Parkiem Narodowym Gór Stołowych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Szczytna przewidują możliwość zabudowy gruntów położonych w granicach działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 1502, 1733, 1734, 1736, 1737, 1747 i 1750 obręb Szczytna w odległości 50 metrów od granicy Parku, a gruntów położonych w granicach działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 1560/1 obręb Szczytna w odległości 20 metrów od granicy Parku.
Dopisano do § 38 punkt 3, który broni prawa nabytego, mieszkańców Gminy Szczytna już zasiedlonych wewnątrz Parku i w odległości 100 metrów od granicy Parku.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 26 Luty 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681