szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XVI/112/2004 z dnia19 lutego 2004 r

Uchwała Nr XVI/112/2004
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia19 lutego 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz z art. 24 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z 2001 r.),
Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej, określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków dokonanych w okresie od dnia 01.04.2004 roku do 31.03.2005 roku.

§ 3

Traci moc uchwała Nr V/53/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 marca 2003r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/112/2004
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 19 lutego 2004 roku


  1. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej.Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Jednostka miary

1.

*Grupa 1

Cena za 1m3 dostarczonej wody


2,17


zł/m3

2.

**Grupa 2

Cena za 1m3 dostarczonej wody

2,17

zł/m3  1. Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej.Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Jednostka miary

1.

*Grupa 1

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków

2,30

zł/m3

2.

**Grupa 2

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków

2,30

zł/m3
*Grupa 1 – indywidualne gospodarstwa domowe, gospodarstwa domowe w budynkach wielorodzinnych, szkoły, przedszkola, stowarzyszenia oraz inni odbiorcy nie prowadzący działalności gospodarczej, produkcyjnej, usługowej, handlowej.


**Grupa 2 – odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, produkcyjną, usługową, handlową.


 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 26 Luty 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 284681