szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
BIP SZCZYTNA:
Uchwała Nr XVI/113/2004 z dnia 19 lutego 2004r.

Uchwała Nr XVI/113/2004
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 19 lutego 2004r.

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Gminy Szczytna

Na podstawie art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.664 z późn. zm.), Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

1.Wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Gminy Szczytna.
2.Zatwierdza się „Opis istotnych warunków zamówienia”, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej  uchwały, w którym określony został tryb postępowania o udzielenie zamówienia, zakres usług bankowych objętych zamówieniem, kryteria oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej  oferty oraz wszelkie sprawy proceduralne związane z przeprowadzeniem postępowania, wynikające z ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy o finansach publicznych bankową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa) wykonuje bank wybrany przez organ stanowiący danej jednostki w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. Ustawa weszła w życie z dniem 01 stycznia 1999 r. i pomimo tego, że nie określa ona, w jakim terminie gminy, powiaty i województwa powinny dokonać wyboru banków obsługujących ich budżety, to zdaniem praktyków w sytuacji występowania na terenie nawet niewielkich gmin kilku banków i istniejącej pomiędzy nimi konkurencji w pozyskiwaniu klientów możliwie szybkie wybranie najkorzystniejszej oferty bankowej do obsługi budżetu prowadzi do wydatkowania możliwie najmniejszych środków na ten cel.

Ponieważ zgodnie z treścią cytowanego powyżej art. 134 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wybór banku musi być dokonany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna na mocy Zarządzenia Nr 45/2003 z dnia 17.03.2003r. Komisja Przetargowa ds. Zamówień Publicznych opracowała szczegółową procedurę przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych nosi nazwę „Opis istotnych warunków zamówienia”.

W „Opisie istotnych warunków zamówienia” zawarte są wszystkie informacje dla oferentów,którzy zamierzają wziąć udział w przetargu na wybór banku do obsługi budżetu Gminy Szczytna, a w szczególności:
-zakres usług bankowych objętych zamówieniem,
-warunki udziału w postępowaniu,
-sposób przygotowania oferty i wymaganych załączników do oferty,
-kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert według tych kryteriów,
-sposób wyboru najkorzystniejszej oferty,
-terminy składania ofert, otwarcia ofert, ważności ofert i podpisania umowy z wybranym bankiem.

Opiniując projekt niniejszej uchwały poszczególne Komisje Rady Miejskiej mogą dokonać stosownych zmian w „Opisie istotnych warunków zamówienia”, np. skracając okres, na który ma być zawarta umowa z wybranym bankiem, wprowadzając nowe kryteria oceny ofert  itp.
zmiany, o ile nie będą one sprzeczne z ustawą o zamówieniach ublicznych.

Uchwalając niniejszą uchwałę Rada Miejska w Szczytnej zobowiązuje Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna do przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego zgodnie z zasadami określonymi w załączonym do uchwały „Opisem istotnych warunków zamówienia” przy równoczesnym uwzględnieniu nie ujętych w tym „Opisie” przepisów zawartych w ustawie o zamówieniach publicznych.

Plki do pobrania:

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 26 Luty 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 282570