szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
URZĄD MIASTA I GMINY:
Przyjmowanie skarg i wniosków

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE
SKARG I WNIOSKÓW

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Skarga lub wniosek zawierające imię i nazwisko oraz adres osoby wnoszącej skargę lub wniosek.
2. Przyjmowane są kserokopie dokumentów, które interesant życzy sobie dołączyć do skargi lub wniosku.

OPŁATY:

Podania i załączniki do podań, których przedmiotem są skargi i wnioski, w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, nie podlegają opłacie skarbowej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

1. Skargi i wnioski obywateli przyjmują:
a) Burmistrz Szczytnej oraz Zastępca Burmistrza Szczytnej we wtorki w godzinach od 10:00 do 15:45.
b) Skarbnik, Sekretarz i pozostali pracownicy przyjmują skargi i wnioski obywateli w godzinach pracy Urzędu.

2. Osoba składająca skargę lub wniosek otrzymuje odpowiedź w formie pisemnej drogą pocztową lub na życzenie pocztą elektroniczną.

TERMIN ODPOWIEDZI:

1. Skargi i wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
2. Skargi i wnioski posłów na Sejm, senatorów i radnych, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby rozpatruje się w terminie do 14 dni od dnia wniesienia albo przekazania.

TRYB ODWOŁAWCZY:

1. Skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.
2. Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku niewskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, udzielający odpowiedzi może podtrzymać swoje stanowisko.
3. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

UWAGI:

1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
2. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonym.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

 
informacje udostępnił:Piotr Popławski
data udostępnienia: 2004-05-19 09:56:21
ostatnia modyfikacja: Piotr Popławski 2007-06-21 12:41:16 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 434343