szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: ,,Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr 49628 Duszniki Zdr. (działka nr 48/1) miejscowość Dolina

OS-7615/3/2006

Szczytna, 2006-02-03.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 61§ 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 25 stycznia 2006 roku na wniosek Pana Cypriana Marcisz zam. ul. ##########*, 32-080 Zabierzów działającego z upoważnienia Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: ,,Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr 49628 Duszniki Zdrój Miasto na działce nr 48/1 w miejscowości Dolina, gmina Szczytna”.
Inwestorem zadania jest Polska Telefonia Cyfrowa Spółka z o.o. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

Jednocześnie, stosownie do treści art. 10, art. 32, ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art.10 § 1, art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że podano do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowej inwestycji.
Z aktami sprawy, w tym raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej ul. Wolności 42, pok. nr 6 i tu w terminie 21 dni można składać uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy.

Otrzymują:
1.Pani Ewa Wojnar zam. Duszniki Zdrój ul.##########*, 57-340 Duszniki Zdrój.
2.Pan Cyprian Marcisz zam. Zabierzów, ul. ##########*, 32-080 Zabierzów.
3.a/a.

Do wiadomości:
1.Tablica ogłoszeń Sołectwa Dolina.
2.Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.
3.Urząd Miejski w Dusznikach Zdroju, Rynek 6, 57-340 Duszniki Zdrój.
4.Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej: bip.szczytna.pl

* Zgodnie z art. 5. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z 2001r. z poźn. zmianami/

1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczytna
Edward Kondratiuk

 
informacje udostępnił:Piotr Popławski
data udostępnienia: 2006-02-06 14:28:41
ostatnia modyfikacja: Piotr Popławski 2007-10-16 07:45:49 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 438030