szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Zapytania ofertowe
poka wszystkie dokumenty

Wykonanie usługi przewozów pasażerskich dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Szczytna w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego /Dz. U. z 2024r., poz. 344/, zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024r., o których mowa w art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023r. poz. 2408 ze zm.)

Sporządzenie projektu przewodu kominowego do podłączenia wentylacji wywiewnej w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Szczytna

Wykonanie usługi przewozów pasażerskich dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Szczytna w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024r. (Dz.U. z 2024r., poz. 109), o których mowa w art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023r. poz. 2408 ze zm.) - ponowne głosowanie w dniu 21 kwietnia 2024r.

Wykonanie usługi przewozów pasażerskich dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Szczytna w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024r. (Dz.U. z 2024r., poz. 109), o których mowa w art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023r. poz. 2408 ze zm.)

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnej

Wykonanie usługi przewozów pasażerskich dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Szczytna w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r., o których mowa w art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022r. poz. 1277 ze zm.)

Dowóz uczniów ze wsi Łężyce do szkół ponadpodstawowych w Kłodzku w roku szkolnym 2023/2024

Dowóz oraz sprawowanie opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły specjalnej w Polanicy-Zdroju w roku szkolnym 2023/2024

Dowóz oraz sprawowanie opieki nad uczniem w czasie dowozu do szkoły specjalnej w roku szkolnym 2023/2024

Dowóz oraz sprawowanie opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły podstawowej oraz szkoły specjalnej w roku szkolnym 2023/2024

Dowóz uczniów ze wsi Studzienno, Chocieszów, Niwa oraz Wolany do szkół ponadpodstawowych w Kłodzku w roku szkolnym 2023/2024

Dowóz oraz sprawowanie opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkół specjalnych i integracyjnych w roku szkolnym 2023/2024

Dowóz oraz sprawowanie opieki nad uczniem w czasie dowozu do szkoły specjalnej w roku szkolnym 2023/2024

Konserwacja urządzeń melioracji wodnej w gminie Szczytna na terenie sołectwa Chocieszów (RUK.K.ZO.7021.1.2023)

"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Łężyc wraz z budową oświetlenia drogowego" (RT/ZO.271.5.2023)

Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Szczytna - 2023 (ZO.RUK.UK.6232.1.2023)

Zapytanie ofertowe nr RT.MG.1/2023 na usługę dotyczącą sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego związanych z realizacją inwestycji pn.: "Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gminy obszaru Ziemi Kłodzkiej"

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczytna na lata 2024-2030

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego związanych z realizacją inwestycji pn.: "Czysta energia - Budowa infrastruktury do wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares"

Dostawa namiotów wystawowych (RIR.SZ.041.5.2022)

Dostawa namiotów wystawowych (RIR.SZ.041.3.2022)

Wykonanie usługi transportu. Nr zapytania RIR.SZ.041.2.2022

Wykonanie usługi promocji Projektu pn. "Kamienny Trakt w Szczytnej – remediacja terenu". Nr zapytania RIR/ZO.271.5.2022

Wykonanie usługi promocji Projektu pn. "Kamienny Trakt w Szczytnej – remediacja terenu". Nr zapytania RIR/ZO.271.3.2022

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na działce nr 127, obręb Szczytnik w miejscowości Szczytna na terenie inwestycji pn. "Kamienny Trakt w Szczytnej – remediacja terenu". Nr zapytania RIR/ZO.271.4.2022.

Opracowanie projektów dla 3 instalacji fotowoltaicznych montowanych na dachach budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Szczytna

Dowóz i sprawowanie opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły podstawowej, szkół specjalnych i integracyjnych w roku szkolnym 2022/2023

Dowóz oraz sprawowanie opieki nad uczniem w czasie dowozu do szkoły specjalnej w roku szkolnym 2022/2023

Budowa małej architektury w miejscu publicznym w Gminie Szczytna - plac zabaw w Wolanach wraz z zagospodarowaniem terenu w Chocieszowie, Łężycach, Słoszowie, Wolanach i Złotnie - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łężycach.

Budowa małej architektury w miejscu publicznym w Gminie Szczytna - plac zabaw w Wolanach wraz z zagospodarowaniem terenu w Chocieszowie, Łężycach, Słoszowie, Wolanach i Złotnie - dostawa zbiorników retencyjnych.

Budowa małej architektury w miejscu publicznym w Gminie Szczytna – plac zabaw w Wolanach wraz z zagospodarowaniem terenu w Chocieszowie, Łężycach, Słoszowie, Wolanach i Złotnie

Wykonanie usługi promocji Projektu pn. "Kamienny Trakt w Szczytnej – remediacja terenu".

Bankowa obsługa budżetu Gminy Szczytna i jej jednostek organizacyjnych

Konserwacja urządzeń melioracji wodnej w gminie Szczytna na terenie sołectw Niwa i Wolany - rów R-163 i R-164

Postępowanie dot. usługi realizacji badań zanieczyszczenia gruntu na dz. 99/4 i 127 objętych remediacją w ramach projektu pn. "KAMIENNY TRAKT W SZCZYTNEJ – REMEDIACJA TERENU".

Dowóz oraz sprawowanie opieki nad uczniami w czasie przewozu do szkoły podstawowej, szkół specjalnych i integracyjnych w roku szkolnym 2021/2022

Dowóz uczniów oraz opiekunów do szkoły specjalnej w roku szkolnym 2021/2022

Usuwanie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Szczytna - 2021 r.

Dowóz oraz sprawowanie opieki nad uczniem do szkoły specjalnej w roku szkolnym 2021/2022

Dowóz i opieka nad uczniem do szkoły specjalnej w roku szkolnym 2020/2021

Świadczenie usług opieki stomatologicznej nad uczniami (07.09.2020 r.)

Dowóz ucznia i opiekuna do szkoły specjalnej w roku szkolnym 2020/2021

Dowóz uczniów do szkoły podstawowej, szkół specjalnych, integracyjnych w roku szkolnym 2020/2021

Dowóz uczniów do szkoły i przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów
zlokalizowanych na terenie Gminy Szczytna 2020

 

 

Zadanie Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej"

Zadanie Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej"

Zadanie: "Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej - Dostawa i montaż kotła na biomasę oraz pompy ciepła wraz z przystosowaniem pomieszczeń kotłowni”. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej”

Zadanie: "Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej”.
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej”

Zadanie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn "Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej" w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej"

Zapytanie dotyczące ustalenia wysokości kosztów wykonania audytów uproszczonych w związku z realizacją projektu "Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)"

Przeprowadzenie inwentaryzacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Szczytna oraz opracowanie audytu

SENIOR +

Rozwój usług społecznych w Gminie Szczytna

Świadczenie usług opieki stomatologicznej nad uczniami (18 marca 2020 r.)

Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020

Dowóz uczniów do szkół specjalnych, integracyjnych w roku szkolnym 2019/2020

Usługa przewozu środkami komunikacji publicznej uczniów i opiekunów z terenu Miasta i Gminy Szczytna połączonej z zakupem biletów miesięcznych.

 

Wyposażenie Żłobka Publicznego w Szczytnej  w artykuły higieniczne dla dzieci w ramach projektu pn. "Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Szczytna"

Usługa cateringu - przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 19 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat w roku 2019 (9 lipca 2019 r.)

 

Usługa cateringu - przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 19 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat w roku 2019

 

Zakup wyposażenia Żłobka Publicznego w Szczytnej w ramach projektu pn. "Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Szczytna"

 

Zakup placu zabaw w ramach projektu pn. "Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Szczytna"

Usługa cateringu dzieci w wieku od 20 tygodni do lat 3.

Usługi przewozu środkami komunikacji publicznej uczniów i opiekunów z terenu Miasta i Gminy Szczytna połączonej z zakupem biletów miesięcznych

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia Żłobka Publicznego w Szczytnej w ramach programu "MALUCH+".

Dowóz uczniów do szkół specjalnych/integracyjnych w roku szkolnym 2018/2019 (29 sierpnia 2018 r.)

Szkoła Równych Szans - Dostawa pomocy dydaktycznych dla potrzeb projektu Szkoła Równych Szans (SRS.9.2017).

Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji (18 kwietnia 2018 r.)

Szkoła Równych Szans - Dostawa pomocy dydaktycznych dla potrzeb projektu Szkoła Równych Szans (SRS.8.2017).

Szkoła Równych Szans - Usługa organizacji szkoleń dla nauczycieli uczestniczących w projekcie Szkoła Równych Szans.

 

Usługa przewozu środkami komunikacji publicznej uczniów i opiekunów z terenu Miasta i Gminy Szczytna połączonej z zakupem biletów miesięcznych

Bankowa obsługa Gminy Szczytna i jednostek podległych

Przedszkole równych szans

 

Wykonanie i dostawa przezroczystych urn wyborczych

Rozbudowa budynku szkolnego w Szczytnej przy ul. Kościelnej 6

Tradycje świąteczne na czesko-polskim pograniczu "PL.3.22/3.3.02/14.04297/228

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi transportowej do projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać". Projekt realizowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w roku 2014 Dolnoślązak Umie Pływać 2014

Wirtualne Wsie Szczytniańskie

Adaptacja budynku byłej masarni na mieszkania socjalne

Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej

Przez ruch do zdrowia w gminie Szczytna

Kamienny trakt

Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych

Szczytniański Misiek Benio i Hanacki Klasek integrują dzieci ze Szczytnej i Náměšť na Hané

Dobry start w przyszłość

e-Inclusion

Projekt "Szkoła Równych Szans"

Rewitalizacja przez rekultywację terenów byłego PPH w Szczytnej przy ulicy Wolności

Centrum sportu, aktywnego wypoczynku i rehabilitacji ruchowej w Szczytnej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 

Gmina Szczytna:

 

   
  informacje udostępnił:Piotr Popławski
  data udostępnienia: 2006-02-16 13:09:46
  ostatnia modyfikacja: Piotr Popławski 2024-05-23 09:45:04 »
  drukuj wyślij link  

  Dokumenty do pobrania:
   Rozstrzygnięcie
  (wprowadzono przez Malwina Ulrich: 19 08 2022 10:26:34)
   Rozstrzygnięcie
  (wprowadzono przez Malwina Ulrich: 17 08 2022 13:30:17)
   zapytanie ofertowe RIR
  (wprowadzono przez Malwina Ulrich: 10 08 2022 14:27:38)
   zapytanie ofertowe
  (wprowadzono przez Malwina Ulrich: 10 08 2022 11:41:02)
   zapytanie ofertowe
  (wprowadzono przez Malwina Ulrich: 03 08 2022 10:53:30)
   zapytanie ofertowe
  (wprowadzono przez Malwina Ulrich: 02 08 2022 12:42:48)
   Rozstrzygnięcie - nr RTI.SZ.041.1.4.2022
  (wprowadzono przez Malwina Ulrich: 01 08 2022 13:49:42)
   Rozstrzygnięcie - nr RTI.SZ. 041.1.3.2022
  (wprowadzono przez Malwina Ulrich: 01 08 2022 13:46:32)
   uniew_post_nr3_azbest
  (wprowadzono przez Piotr Popławski: 28 08 2020 11:15:51)
   rozst_dowoz_szk_spec_2020-2021
  (wprowadzono przez Piotr Popławski: 24 08 2020 13:16:34)
   dowozucznia
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 14 08 2020 07:58:56)
   rozstrzygniecie27
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 13 08 2020 15:23:39)
   zapytanieopiekun
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 13 08 2020 12:37:16)
   rozstrzygniecie
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 13 08 2020 12:36:47)
   zapytaniedowoz
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 12 08 2020 15:12:00)
   azbest6082020
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 07 08 2020 09:18:48)
   unieważnienie
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 04 08 2020 14:53:35)
   PW-ZO-01-2020-RPO
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 06 05 2020 19:32:35)
   dowoz201920120
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 13 08 2019 13:56:30)
   zapytanie dowóz
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 05 08 2019 12:29:48)
   zapytanie dowóz
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 05 08 2019 12:29:44)
   wyniki
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 31 07 2019 16:54:21)
   żłobek wyposażenie
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 24 07 2019 15:05:44)
   żłobek zaopatrzenie
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 24 07 2019 15:00:51)
   informacja
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 24 07 2019 14:55:15)
   cateringwyniki
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 21 02 2019 13:39:44)
   katering2
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 07 02 2019 15:22:09)
   wynikiplaczabaw
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 15 01 2019 12:17:02)
   wynikiwyposazenie
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 15 01 2019 12:05:15)
   placzabawzal3pomod
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 04 01 2019 12:25:14)
   zal1 po mod
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 04 01 2019 12:13:17)
   zal1 po mod
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 04 01 2019 12:09:22)
   zal3 po mod
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 04 01 2019 12:06:11)
   zal1 po mod
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 04 01 2019 12:05:53)
   zał. 3 wyposażenie
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 31 12 2018 11:39:04)
   zapytaniezlobek2ed
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 31 12 2018 11:38:38)
   zapytaniezlobekzal3
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 31 12 2018 11:09:23)
   zapytanieofertowedowozy
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 07 12 2018 15:29:00)
   Inf o wyniku 2 SRS.9.2017
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 04 06 2018 14:40:47)
   Załącznik nr 3 SRS92017.xls
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 23 04 2018 13:02:28)
   Załącznik nr 3 SRS92017
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 23 04 2018 12:59:45)
   Formularz ofertowy SRS 9 2017
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 23 04 2018 12:49:51)
   Załącznik nr 3 SRS 9 2017
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 23 04 2018 12:49:25)
   Zapytanie ofertowe SRS 9 2017
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 23 04 2018 12:49:01)
   Inf o wyniku SRS.8.2017
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 18 04 2018 11:24:34)
   Załącznik nr 3 SRS 8 2017
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 27 03 2018 08:33:51)
   Zapytanie ofertowe SRS 8 2017
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 27 03 2018 08:25:05)
   Załącznik nr 3 SRS 8 2017
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 27 03 2018 08:24:39)
   Formularz ofertowy SRS 8 2017
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 27 03 2018 08:23:50)
   Inf o wyniku SRS 7 2017
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 22 03 2018 14:37:33)
   Załącznik nr 3 SRS 7 2017.xlsx
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 08 03 2018 09:18:43)
   Załącznik nr 3 SRS 7 2017
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 08 03 2018 09:17:16)
   Formularz ofertowy SRS.7.2017
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 08 03 2018 09:02:35)
   Załącznik nr 3 SRS.7.2017
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 08 03 2018 09:00:45)
   Zapytanie ofertowe SRS.7.2017
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 08 03 2018 09:00:21)
   Inf o wyniku SRS.4.2017
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 03 01 2018 22:20:27)
   Formularz ofertowy SRS.1.2017
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 13 12 2017 11:58:02)
   Zapytanie ofertowe SRS.1.2017
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 13 12 2017 11:57:29)
   Wynik PRZ.P.EFS.9.2017
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 13 06 2017 08:11:09)
   multi Załącznik nr 4
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 24 04 2017 16:29:08)
   sprzet Załącznik nr 4
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 24 04 2017 16:28:50)
   instrumenty Załącznik nr 4
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 24 04 2017 16:28:34)
   meble Załącznik nr 4
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 24 04 2017 16:28:16)
   multi Zapytanie
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 24 04 2017 16:22:24)
   multi Załącznik 1 i 2
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 24 04 2017 16:22:06)
   sprzet Zapytanie
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 24 04 2017 16:21:47)
   sprzet Załącznik 1 i 2
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 24 04 2017 16:21:29)
   instrumenty Zapytanie
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 24 04 2017 16:21:11)
   instrumenty Załącznik 1 i 2
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 24 04 2017 16:20:54)
   meble Załącznik 1 i 2
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 24 04 2017 16:20:31)
   meble Zapytanie
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 24 04 2017 16:20:12)
   Opis techniczny dr nr 119353D
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 14 08 2014 14:08:42)
   ogłoszenie Odbudowa drogi nr 119353
  (wprowadzono przez Piotr Pawlak: 14 08 2014 14:08:25)
   wirtualne wsie szczytniańskie
  (wprowadzono : 2012-04-02 10:09:26)
   modyfikacja_wrocław_teatr
  (wprowadzono : 2011-04-11 13:43:06)
   palmiarnia_książ_wyniki
  (wprowadzono : 2011-03-17 09:08:01)
   srs_gimn_pomoce_wyniki
  (wprowadzono : 2011-03-16 10:56:15)
   srs_SP_pomoce_wyniki
  (wprowadzono : 2011-03-16 10:55:19)
   wyniki_wrocław_teatr
  (wprowadzono : 2011-03-14 11:36:20)
   ogloszenie prasowe.pdf
  (wprowadzono : 2011-02-07 09:42:09)
   srs_ulotki_wyniki
  (wprowadzono : 2010-10-27 12:36:11)
   srs_ulotki_wyniki
  (wprowadzono : 2010-10-27 12:31:15)
   srs_kłodzko
  (wprowadzono : 2010-09-02 13:28:31)
   srs_walbrzych
  (wprowadzono : 2010-09-02 13:23:52)
   srs_kłodzko
  (wprowadzono : 2010-09-02 13:23:27)
   srs_wyniki_botaniczny
  (wprowadzono : 2010-08-31 14:53:48)
   srs_wyniki_festiwalnauki
  (wprowadzono : 2010-08-31 14:53:19)
   srs_wyniki_wodospady
  (wprowadzono : 2010-08-27 12:37:08)
   srs_wyniki_kklodzka
  (wprowadzono : 2010-08-27 12:36:44)
   wyniki
  (wprowadzono : 2010-07-28 08:30:55)
   wyniki_orzel
  (wprowadzono : 2010-06-09 15:22:22)
   mod_złoto
  (wprowadzono : 2010-05-26 14:53:12)
   zapytanie_mat_prom_inwestycję
  (wprowadzono : 2010-05-24 15:21:23)
   jaskinie_rozstrzygnięcie
  (wprowadzono : 2010-05-07 14:50:17)
   zapytanie_wroclaw
  (wprowadzono : 2010-04-19 15:22:30)
   nabor_opiekuni
  (wprowadzono : 2010-04-19 15:21:44)
   wyniki_nadzoru_budowalnego_2010r
  (wprowadzono : 2010-03-24 08:35:58)
   wyniki_nadzoru_2010r
  (wprowadzono : 2010-03-24 08:35:21)
   wynik_pomoc_gimnazjum
  (wprowadzono : 2010-03-22 11:46:30)
   pomoc_dydak_pods_r
  (wprowadzono : 2010-03-08 13:11:14)
   pomoc_dydak_gim_r
  (wprowadzono : 2010-03-08 13:00:29)
   pomoc_dydak_gim
  (wprowadzono : 2010-03-08 12:36:00)
   wynik_mater_podstaw
  (wprowadzono : 2010-03-08 10:41:43)
   wyniki_SRS_tablica
  (wprowadzono : 2010-02-19 14:09:27)
   Zapytanie ofertowe - laptopy Gimnazjum
  (wprowadzono : 2010-02-12 15:03:42)
   Zapytanie ofertowe - laptopy SP
  (wprowadzono : 2010-02-12 15:03:10)
   Zapytanie ofertowe - pracownia fizyczno - chemiczna
  (wprowadzono : 2010-02-05 13:45:48)
   rozstrzygnięcie_materiały_biurowe.9_1_2
  (wprowadzono : 2009-12-23 10:37:25)
   rozstrzygnięcie_ogłoszenie_prasowe 9_1_1
  (wprowadzono : 2009-12-23 10:31:26)
   rozstrzygnięcie_materiały_biurowe.9_1_1
  (wprowadzono : 2009-12-23 10:24:34)
   rozstrzygnięcie_literatura fachowa_9_1_2
  (wprowadzono : 2009-12-23 10:18:56)
  wszystkie dokumenty >>
   
   
  . .
  BIP - liczba wejść: 435631