szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
URZĄD MIASTA I GMINY:
Wykaz rejestrów publicznych
poka wszystkie dokumenty

 • Akta Stanu Cywilnego
 • Rejestr poborowych i przedpoborowych
 • Rejestr wniosków o udostępnienie danych osobowych
 • Ewidencja podatników podatku od nieruchomości
 • Ewidencja podatników podatku od środków transportu
 • Ewidencja podatników podatku rolnego
 • Ewidencja podatników podatku leśnego
 • Rejestr podatku VAT
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja tytułów wykonawczych
 • Ewidencja wysłanych upomnień
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o niezaleganiu w płatnościach podatku
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o hektarach przeliczeniowych
 • Ewidencja działalności gospodarczej
 • Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych na terenie gminy
 • Rejestr zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
 • Ewidencja pozwoleń na wycinkę drzew i krzewów
 • Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
 • Rejestr zamówień publicznych
 • Rejestr zabezpieczeń należytego wykonania umowy
 • Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
 • Rejestr decyzji podziału gruntów
 • Rejestr decyzji dodatki mieszkaniowe
 • Ewidencja lokali mieszkalnych
 • Ewidencja lokali użytkowych
 • Rejestr osób ubiegających sie o przydział lokali mieszkalnych
 • Rejestr nieruchomości gminnych
 • Mienie komunalne
 • Ewidencja opłat za wieczyste użytkowanie
 • Dzierżawa gruntów rolnych
 • Ewidencja Ludności
 • System wydawania dowodów osobistych
 • Rejestr wyborców
 • Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 • Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr oświadczeń majątkowych
 • Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • Rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej
 • Rejestr ogłoszeń
 • Rejestr zamówień i zleceń
 • Rejestr udzielonych upoważnień i pełnomocnictw
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Wykaz przedsiębiorstw uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczytna
 • Rejestr instytucji kultury
 • Centralny rejestr umów
 • Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 
informacje udostępnił:Piotr Popławski
data udostępnienia: 2006-03-01 08:22:46
ostatnia modyfikacja: Piotr Popławski 2024-01-29 14:22:25 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 ewidencja_woda_zezwolenia_2018
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 13 03 2018 13:50:57)
 rejestr instytucji kultury
(wprowadzono : 2013-04-24 10:12:02)
 zal_zarz_56-2008
(wprowadzono : 2008-11-04 14:49:03)
 zal_zarz_43-2008
(wprowadzono : 2008-11-04 14:48:48)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 435630