szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w sprawie budowy stacji bazowej telefonii Komórkowej

OS-7615/3/2006

Szczytna, 2006-07-18.

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 46, art. 46a ust. 7 pkt.4, art. 48 ust. 2, art. 56 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Pana Cypriana Marcisz zam. ul. Krakowska 259, 32-080 Zabierzów, działającego z upoważnienia Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Warszawa, Al. Jerozolimskie 181 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. ,,Budowa stacji bazowej telefonii Komórkowej Nr 49628 Duszniki Zdrój Miasto na części działki nr 48/1 w miejscowości Dolina, gmina Szczytna”.

o k r e ś l a m
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 49628 Duszniki Zdrój Miasto na części działki nr 48/1 w miejscowości Dolina, gmina Szczytna”.

1. Nazwa, rodzaj i miejsce przedsięwzięcia.
Stacja bazowa telefonii komórkowej jest elementem systemu sieci łączności bezprzewodowej GSM (Global System of Mobile Communication). Urządzenia i telefony ręczne pracują w zakresie częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz / 2100 MHz. System zapewnia sprawne komunikowanie się pomiędzy użytkownikami systemu oraz z abonentami sieci stałych.
Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej ERA Nr 49628 zostanie wybudowana na części działki nr 48/1 w miejscowości Dolina, gmina Szczytna.
W skład stacji bazowej wejdzie następujące wyposażenie:
- wieża o wysokości 45 m.,
- urządzenia zasilające i nadawczo-odbiorcze pracujące w paśmie o częstotliwości 900 MHz, 1800 MHz / 2100 MHz usytuowane u podnóża wieży,
- sześć anten sektorowych w tym: trzy pracujące w paśmie 900 MHz, trzy pracujące w paśmie 180 MHz / 2100 MHz, zamocowane na wieży na wysokości od 35 do 45 m npt.,
- dziewięć anten parabolicznych radiolinii pracujących w paśmie 38 GHz, 23 GHz, 18 GHz, zamocowane na wieży na wysokości od 40 do 42 m npt.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Budowa stacji bazowej projektowana jest na części działki nr 48/1 w miejscowości Dolina na gruntach o powierzchni 300 m2, do których Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. w Warszawie posiada tytuł prawny.
Planowana inwestycja zgodna jest z  ,,Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Chocieszów, Niwa i Wolany oraz Dolina, Słoszów, Łężyce i Złotno”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szczytnej uchwałą nr XXXI/263/05 w dniu 29 grudnia 2005 roku, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 29 z dnia 9 lutego 2006 roku, poz. 412.
Budowa planowana jest w otoczeniu użytków rolnych i stacji redukcyjnej gazu, oddalona od istniejących siedlisk ludzkich w odległości ok. 275 m.
W okresie budowy w znikomym zakresie wystąpią uciążliwości dla środowiska albowiem:
- konieczna ingerencja w grunt i naruszenie stosunków wodnych jest znikome,
- nie występuje konieczność używania ciężkiego sprzętu podczas robót ziemnych,
- nie występuje konieczność tworzenia zaplecza budowy, prace zostaną wykonane w bardzo krótkim okresie czasu,
- nie występuje konieczność wycinki drzew i krzewów.
Obiekt jest bezobsługowy, nie wymaga prowadzenia gospodarki odpadami, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
W okresie eksploatacji jedynym zagrożeniem ze strony projektowanej stacji dla środowiska będzie elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące z zakresu mikrofalowego 300 MHz – 300 GHz, emitowane z systemów antenowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce dopuszczalna gęstość mocy pól elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludzi wynosi 0,1 W/m2. Z przedłożonych dokumentów wynika, że przekroczenia te będą występować w zasięgu do 71,54 m od anten nadawczych na wysokości od 15,98 m npt. do 46,60 m npt., a więc w obszarze niedostępnym dla ludzi.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
Jak wykazał ,,Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”, inwestycja pod nazwą ,,Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA Duszniki Zdrój Miasto nr 49628 nie spowoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi oraz spełnia przepisy obowiązujące w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Pola elektromagnetyczne o wartościach wyższych niż dopuszczalne będą występować w wolnej przestrzeni niedostępnej dla ludzi w maksymalnym zasięgu do 71,54 m. od anten na wysokości powyżej 15,89 m. npt.
Projekt budowlany winien uwzględniać:
- bezpośrednio po uruchomieniu stacji, a przed oddaniem do eksploatacji, należy wykonać pomiary rzeczywiste rozkładu pól elektromagnetycznych zarówno dla celów bhp, jak i ochrony ludzi oraz środowiska, a wyniki pomiarów przesłać do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz stronie – Państwu Lidii i Jarosława Kokoszka.
- pomiary rzeczywistego rozkładu pól elektromagnetycznych należy wykonać w przypadku zmiany konfiguracji anten lub zmiany parametrów pracy urządzeń stacji bazowej,
- prace związane z doprowadzeniem zasilania w energię elektryczną wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodnieniem zawartym w projekcie budowy.
Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami Natura 2000 i nie wpłynie negatywnie w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 200.

U z a s a d n i e n i e

 Zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. u. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia następuje przed uzyskaniem między innymi: - decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego.
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 49628 Duszniki Zdrój Miasto na części działki nr 48/1 w miejscowości Dolina, gmina Szczytna może być realizowana po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego.
 Stosownie do treści art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, a w tym przypadku organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest burmistrz (art. 46a ust. 7 pkt.4 cytowanej wyżej ustawy).
 W dniu 27 grudnia 2005 roku do tut. Urzędu wpłynął wniosek Pana Cypriana Marcisz zam. ul. Krakowska 259, 32-080 Zabierzów, działającego z upoważnienia Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Warszawa, Al. Jerozolimskie 181 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 49628 Duszniki Zdrój Miasto na części działki nr 48/1 w miejscowości Dolina, gmina Szczytna. Do wniosku dołączono trzy egzemplarze raportu o oddziaływaniu na środowisko, gdyż zgodnie z § 2 ust. 1 pkt.7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszą zmianą), dla przedsięwzięcia tego obligatoryjnie wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Zawiadomieniem z dnia 25 stycznia 2006 roku Burmistrz Miasta i Gminy Szczytna wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a zawiadomieniem z dnia 3 lutego rozszerzył krąg stron w postępowaniu.
Zawiadomienie otrzymały wszystkie zainteresowanie strony. O toczącym się postępowaniu poinformowano również społeczeństwo, gdyż zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dusznikach Zdroju, tablicy ogłoszeń sołectwa Dolina a także zawiadomienie zamieszczono w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.
Strona – Państwo Lidia i Jarosław Kokoszka pismem z dnia 11 lutego 2006 roku wnieśli stanowczy sprzeciw budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr działce nr 48/1 w miejscowości Dolina. Państwo Lidia i Jarosław Kokoszka uzasadnili sprzeciw twierdząc, że inwestycja jest szkodliwa dla środowiska i osób zamieszkałych na tych terenach. Chcąc umożliwić stronom czynny udział w toczącym się postępowaniu i wyjaśnić ewentualne wątpliwości oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi w dniu 7 lipca 2006 roku przeprowadzono rozprawę administracyjną w przedmiotowej sprawie. Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. w Warszawie na rozprawie administracyjnej na piśmie ustosunkowała się do wniesionych przez Państwa Lidii i Jarosława Kokoszka zarzutów.
 Wypełniając obowiązek zawarty w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska Burmistrz Miasta i Gminy Szczytna wystąpił o uzgodnienie decyzji do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Wydział Środowiska i Rolnictwa.
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu wydał uzgodnienie bez zastrzeżeń, stwierdzając, że inwestycja nie będzie uciążliwa dla środowiska i ludzi oraz spełnia przepisy obowiązujące w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wydział Środowiska i Rolnictwa postanowił uzgodnić w zakresie ochrony środowiska planowane przedsięwzięcie gdyż nie spowoduje ono zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.
 Jak wynika z przedstawionego raportu oddziaływania na środowisko oraz z uzgodnień z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu i z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu Wydział Środowiska i Rolnictwa inwestycja pod nazwą ,, Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr 49628 Duszniki Zdrój Miasto na części działki nr 48/1 w miejscowości Dolina, gmina Szczytna” nie spowoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi oraz spełnia przepisy obowiązujące w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Pola elektromagnetyczne o wartościach wyższych niż dopuszczalne będą występować w wolnej przestrzeni niedostępnej dla ludzi na znacznych wysokościach.
 Przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko, a także nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
W tym stanie rzeczy należało orzec, jak w sentencji.
Niniejsza decyzja została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej, Urzędzie Miejskim w Dusznikach Zdroju, sołectwa Dolina a także w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.
 Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Otrzymują:
1. Pan Cyprian Marcisz ul. Krakowska 259, 32-080 Zabierzów.
2. Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., ul. Wierzbięcice 1, 61-560 Poznań.
3. Państwo Jarosław i Lidia Kokoszka zam. Szczytna ul. Górska 5, 57-330 Szczytna.
4. Pani Ewa Wojnar zam. Duszniki Zdrój ul. Wrocławska 7, 57-340 Duszniki Zdrój.
5. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław.
6. Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej: bip.szczytna.pl
7. a/a.

 
informacje udostępnił:Piotr Popławski
data udostępnienia: 2006-07-20 13:11:20
ostatnia modyfikacja: Piotr Popławski 2007-06-06 11:01:00 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 434343