szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Umorzenie postępowania w sprawie dec. o śr. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA nr 49628.01 (RTI.OS.7615/37/2008)

RTI.OS.7615/37/2008

Szczytna, 2008-06-27.

D E C Y Z J A
o umorzeniu postępowania

Na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 46 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 46a ust. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150), po rozpatrzeniu wniosku ELTEL Networks Telecom Sp. z o.o. Biuro Regionalne Poznań ul. Świerzawska 5, 60-321 Poznań działającej z upoważnienia Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa w przedmiocie dokonania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na: ,,Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA nr 49628.01 Duszniki Zdrój Miasto”, zlokalizowanej na części działki nr 48/1 (obecnie dz. nr 48/7) w miejscowości Dolina

u m a r z a m

postępowanie wszczęte zawiadomieniem Burmistrza Szczytnej z dnia 20 maja 2008 roku nr RTI.OS.7615/32/2008 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody, na realizację przedsiębiorstwa polegającego na: ,,Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA nr 49628.01 Duszniki Zdrój Miasto.”

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 14 sierpnia 2007 roku (uzupełniony pismem z dnia 2 kwietnia 2008 roku i z dnia 18 kwietnia 2008 roku) ELTEL Networks Telecom Sp. z o.o. Biuro Regionalne Poznań ul. Świerzawska 5, 60-321 Poznań działającej w imieniu inwestora Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa wystąpił o określenie środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA nr 49628.01 Duszniki Zdrój Miasto, zlokalizowanej na części działki nr 48/1 (obecnie dz. nr 48/7) w miejscowości Dolina.

Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, realizacja planowanego przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz innego niż określone w tych punktach, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeżeli może ono znacząco oddziaływać na ten obszar, jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Z przepisu tego wynika, iż przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dotyczy ściśle oznaczonych przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Kwalifikowanie danego przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, odbywa się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami).

Pismem z dnia 18 kwietnia 2008 roku ELTEL Networks Telecom Sp. z o.o. Biuro Regionalne Poznań ul. Świerzawska 5, 60-321 Poznań, będącym uzupełnieniem wniosku poinformowała, że wykonana analiza, wykazała, iż maksymalna moc promieniowania izotropowo, wyznaczona dla pojedynczej anteny mieści się w przedziale 1000 – 5000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości ponad 150 m od środka elektrycznego, liczonej wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tej anteny.

Ponadto Wojewoda Dolnośląski pismem z dnia 9 czerwca 2008 roku nr SPO.III.AM.6613-3/79-1/08 stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 ,,Góry Stołowe”. Jednak z uwagi na lokalizację inwestycji (poza stwierdzonymi siedliskami przyrodniczymi) oraz ograniczoną skalę oddziaływania, nie powinna ona znacząco oddziaływać na ww. obszar Natura 2000.

Konsekwencją ustalenia w toku postępowania okoliczności jest rozstrzygnięcie o umorzeniu postępowania.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Otrzymują:
1.Pan Przemysław Maciejewski ELTEL Networks Telecom Sp. z o.o. Biuro Regionalne Poznań ul. Świerzawska 5, 60-321 Poznań + 2 egz. raportu.
2.Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.
3.Wojewoda Dolnośląski plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
4 – 7. Strony postępowania.
8.Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.
9.Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej: bip.szczytna.pl
10.a/a.

 
informacje udostępnił:Piotr Popławski
data udostępnienia: 2008-07-09 09:47:47
ostatnia modyfikacja: Piotr Popławski 2008-07-09 09:50:52 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 435624