szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwały Rady Miejskiej - kadencja 2014-2018
poka wszystkie dokumenty

Rok 2014

Rok 2015

ROK 2016

ROK 2017

 • Uchwała Nr XXII/131/17 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Szczytnej na rok 2017.
 • Uchwała Nr XXII/132/17 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2017.
 • Uchwała Nr XXII/133/17 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytna w 2017 roku".
 • Uchwała Nr XXII/134/17 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytna.
 • Uchwała Nr XXII/135/17 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017.
 • Uchwała Nr XXII/136/17 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Szczytna środków stanowiących fundusz sołecki w roku bodżetowym 2018.
 • Uchwała Nr XXII/137/17 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Szczytna.
 • Uchwała Nr XXII/138/17 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna, obręb Szczytna, arkusz 3.
 • Uchwała Nr XXII/139/17 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna, część góry Szczytnik od Zamku Leśna do torów kolejowych.
 • Uchwała Nr XXII/140/17 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie powierzenia Gminie Szczytna obowiązku utrzymywania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Szczytna.
 • Uchwała Nr XXII/141/17 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gmin Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Polanica-Zdrój i Szczytna.
 • Uchwała Nr XXII/142/17 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania środków finansowych, wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług, Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej.
 • Uchwała Nr XXII/143/17 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/107/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęciaLokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczytna na lata 2016-2023.
 • Uchwała Nr XXII/144/17 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/143/17 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/107/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęciaLokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczytna na lata 2016-2023.
 • Uchwała Nr XXII/145/17 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/107/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęciaLokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczytna na lata 2016-2023.
 • Uchwała Nr XXIV/146/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Szczytnej".
 • Uchwała Nr XXIV/147/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni na terenie Gminy Szczytna.
 • Uchwała Nr XXIV/148/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Szczytnik, miasto Szczytna.
 • Uchwała Nr XXV/149/17 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017.
 • Uchwała Nr XXVI/150/17 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Szczytna do Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pn.: "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" .
 • Uchwała Nr XXVI/151/17 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017.
 • Uchwała Nr XXVII/152/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Szczytna za 2016 rok.
 • Uchwała Nr XXVII/153/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Szczytnej z tytułu wykonania budżetu gminy Szczytna za 2016 rok.
 • Uchwała Nr XXVII/154/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/62/15 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu udzielenia , rozliczania i zakresu kontroli dotacji dla niepublicznych przedszkoli, oddziałow przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Szczytna, dla ktorych organem prowadzącym jest osoba prawna lub fizyczna inna niż jednostka samorządu terytorialnego.
 • Uchwała Nr XXVII/155/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr XXVII/156/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/150/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie przystępienia przez Gminę Szczytnej z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie przystępienia przez Gminę Szczytna do Programu Priotytego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pn.: "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląsliego".
 • Uchwała Nr XXVII/157/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charaktarze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego i jednostkom organizayjnym
 • Uchwała Nr XXVII/158/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Szczytna
 • Uchwała Nr XXVII/159/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017.
 • Uchwała Nr XXVII/160/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna
 • Uchwała Nr XXVII/161/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału Przedszkola Publicznego w Szczytnej z siedzibą w Szczytnej przy ul. Wolności 80 w trybie $ 7 ust.2 załącznika Nr 1 do rozporządzenia Minstra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
 • Uchwała Nr XXVIII/162/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 w gminie Szczytna
 • Uchwała Nr XXVIII/163/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały XXVI/249/09 Rady Miesjkiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających tryb i wysokośc przyznwawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składnikow wynagrodzenia.
 • Uchwała Nr XXVIII/164/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych ptrzez Gminę Szczytna publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 • Uchwała Nr XXVIII/165/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. W sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/158/17 Rady Miesjskiej w Szczytnej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Szczytna.
 • Uchwała Nr XXVIII/166/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017.
 • Uchwała Nr XXVIII/167/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytna
 • Uchwała Nr XXVIII/168/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/151/13 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, ktorych właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Szczytna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 • Uchwała Nr XXVIII/169/17 z dnia 24 sierpnia 2017 w srpawie ustanowienia pomnika przyrody
 • Uchwała Nr XXIX/170/17 z dnia 28 września 2017 w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowanie i nabywanie udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego
 • Uchwała Nr XXIX/171/17 z dnia 28 września 2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miesjkiej w Szczytnej z dnia 29 frudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017
 • UCHWAŁA NR XXIX/172/17 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna
 • Uchwała Nr XXX/173/17 z dnia 26 października 2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/239/14 Rady Miesjkiej w Szczytnej z dnia 30 pażdziernika 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłaczeniem specjalistycznych usług opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowiego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
 • Uchwała Nr XXX/174/17 z dnia 26 października 2017 w sprawie przystępienia do prac nad Strategią rozwoju społeczno- gospodarczego "Sudety 2030"
 • Uchwała Nr XXX/175/17 z dnia 26 października 2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miesjkiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Szczytna na rok 2017
 • Uchwała Nr XXX/176/17 z dnia 26 października w 2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/249/09 Rady Miesjkiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminów określających tryb i wysokości przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród, obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiorowe i godziny dorażnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
 • Uchwała Nr XXX/177/17 z dnia 26 października 2017 w sprawie przyjęcia regulaminu dotacji celowej projektu grantowego "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiekszenie udzialu OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bordo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna" ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem budżetu Gminy Szczytna na zadania polegające na intalacji odnawialnych żródeł energii ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódtzwa Dolnąśląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze żródeł odnawialnych- konkursy horyzentalne, Schemat 3.1.C Projekty grantowe.
 • Uchwała Nr XXXI/178/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
 • Uchwała Nr XXXI/179/17 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
 • Uchwała Nr XXXI/180/17 z dnia 30 listopada 2017 w sprawie stwierdzenia przkeształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoly Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Szczytnej
 • Uchwała Nr XXXI/181/17 z dnia 30 listopada 2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/133/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 9 Marca 2017 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwięrzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytna w 2017 roku"
 • Uchwała Nr XXXI/182/17 z dnia 30 listopada 2017 zmiany uchwały nr V/27/15 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystośći i porządku na terenie gminy Szczytna
 • UCHWAŁA NR XXXI/183/17 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017.
 • Uchwała Nr XXXI/183/17 z dnia 30 listopada 2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017.
 • Uchwała Nr XXXII/184/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytna na rok 2017.
 • Uchwała Nr XXXII/185/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytna.
 • Uchwała Nr XXXII/186/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytna na rok 2018.
 • Uchwała Nr XXXII/187/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytna.
 • Uchwała Nr XXXII/188/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie poboru podatku  w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Rok 2018

 
informacje udostępnił:Piotr Popławski
data udostępnienia: 2015-01-02 13:43:01
ostatnia modyfikacja: Piotr Popławski 2024-04-24 14:56:38 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 rozstrzyg XIII 79 2016
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 02 01 2017 15:17:25)
 urm_IX-54-15
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 06 11 2015 05:57:31)
 urm_IX-53-15
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 06 11 2015 05:57:18)
 urm_IX-52-15
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 06 11 2015 05:57:00)
 uchwal VIII 41 15
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 02 06 2015 11:54:22)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 434503