szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
URZĄD MIASTA I GMINY:
Oświata

Młodociani pracownicy – dokształcanie

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH.
DOFINANSOWANIE TO POMOC DE MINIMIS.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy. Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia na mocy art. 70b ustawy o systemie oświaty ( tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 256 , poz. 2572 z póź.zm.). W art. 70b ust. 11 u.s.o. dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie młodocianych pracowników nakazuje traktować jako pomoc de minimis udzielana zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9)
Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkiwania młodocianego pracownika. Wysokość dofinansowania zależy od okresu kształcenia, wynikającego z umowy o pracę i wynosi w przypadku nauki zawodu :
- 8.081 zł - przy okresie kształcenia 36 miesięcy.
Jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.
- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy dofinansowanie wynosi 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.
 
Ubiegający się o dofinansowanie pracodawca powinien :
1. złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej wniosek najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. poz. 311),
3. Inne informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
4. Dołączyć do wniosku:
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
- kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy,
- kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
- kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
- kopia odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 70b ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albo zaświadczenia potwierdzającego zdanie tego egzaminu
- kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- kopia dokumentu potwierdzającego status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
- kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
- oświadczenie o sporządzaniu lub nie sporządzaniu sprawozdań finansowych

Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem

Zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 232 z późn. zm., Dz. U. z 2002 roku Nr 197, poz. 1663 , Dz. U. z 2004 roku Nr 224 , poz. 2274 oraz Dz. U. z 2005 roku Nr 53 , poz. 472 ) pracodawca ma obowiązek zawiadomić wójta o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.

 
informacje udostępnił:Piotr Popławski
data udostępnienia: 2015-06-17 13:27:35
ostatnia modyfikacja: Piotr Popławski 2015-06-17 13:27:35 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 434342