szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
poka wszystkie dokumenty

Najważniejsze informacje dotyczące naboru wniosków w trybie art 19a ("MAŁE GRANTY")

Organ wykonawczy może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

     - wysokość dofinansowania lub finansowania projektów nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
    -  projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
   -  łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
   - projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
   

O przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. Małego Grantu decyduje Burmistrz, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Uwaga!

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis imienia i nazwiska, który umożliwi swobodną weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż ww. dokument został prawidłowo podpisany.


Informujemy również:

Że w przypadku zawarcia umowy dotacyjnej podmiot ma możliwość na dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w szacunkowej kalkulacji  kosztów.

 

 
informacje udostępnił:Piotr Popławski
data udostępnienia: 2016-05-13 10:22:20
ostatnia modyfikacja: Piotr Popławski 2024-05-31 19:21:36 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 SSRS 2020
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 14 07 2020 14:17:13)
 88 2019
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 19 08 2019 10:46:26)
 88 2019
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 19 08 2019 08:52:55)
 88 2019
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 13 08 2019 14:01:13)
 NGO18 spr
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 12 06 2019 09:39:14)
 NGOprojekt
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 05 07 2018 12:51:39)
 SRS oferta
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 11 05 2018 12:46:31)
 SSRS 2018
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 24 04 2018 12:06:35)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 435624