szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwały Rady Miejskiej (kadencja 2018-2023)
poka wszystkie dokumenty

Rok 2018

 • Uchwała nr I/1/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczytnej
 • Uchwała nr I/2/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szczytnej
 • Uchwała nr I/3/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Szczytnej
 • Uchwała nr I/4/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia zakresu ich działania oraz liczby członków
 • Uchwała nr I/5/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej
 • Uchwała nr I/6/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji ds. Rozwoju Wsi
 • Uchwała nr I/7/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
 • Uchwała nr I/8/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Spraw Społecznych
 • Uchwała nr I/9/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • Uchwała nr I/10/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczytnej
 • Uchwała nr I/11/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Szczytnej
 • Uchwała nr I/12/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szczytnej
 • Uchwała nr I/13/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Szczytnej
 • Uchwała nr I/14/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Szczytnej
 • Uchwała nr I/15/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Szczytna na rok 2018
 • Uchwała nr I/16/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy
 • Uchwała nr I/17/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
 • Uchwała nr I/18/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Szczytnej
 • Uchwała nr II/19/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytna na rok 2019
 • Uchwała nr II/20/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytna
 • Uchwała nr II/21/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Szczytna na lata 2018-2021
 • Uchwała nr II/22/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczytna
 • Uchwała nr II/23/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Szczytna na rok 2018

Rok 2019

 • Uchwała nr III/24/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/7/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego
 • Uchwała nr III/25/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Szczytnej na rok 2019
 • Uchwała nr III/26/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2019
 • Uchwała nr III/27/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytna w 2019 roku
 • Uchwała nr III/28/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Bukowej, Górskiej i Słonecznej w mieście Szczytna
 • Uchwała nr III/29/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy drogą krajową nr 8 a ul. Bukową oraz przy ul. Sienkiewicza w mieście Szczytna
 • Uchwała nr IV/30/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Szczytnej o sytuacji Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 8 w Szczytnej
 • Uchwała nr V/31/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Szczytna
 • Uchwała nr V/32/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczytna
 • Uchwała nr V/33/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Studzienno
 • Uchwała nr V/34/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Szczytna na rok 2020
 • Uchwała nr V/35/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Szczytna na rok 2019
 • Uchwała nr V/36/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Szczytna z Lokalnego Funduszu Pożyczkowego "Samorządowa Polska" Szczytna Sp. z o.o. z siedzibą w Szczytnej poprzez zbycie w drodze sprzedaży wszystkich udziałów przysługujących Gminie Szczytna na rzecz Centrum Operacyjnego "Senior 2030" S.A. z siedzibą w Warszawie
 • Uchwała nr V/37/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie ze spółki Krajowego Funduszu Seniora Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dawniej Krajowy Fundusz Poręczeniowy "Samorządowa Polska" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000463168, poprzez zbycie w drodze sprzedaży wszystkich udziałów przysługujących Gminie Szczytna
 • Uchwała nr V/38/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód Gminy Szczytna instrumentem płatniczym
 • Uchwała nr VI/39/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/4/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia zakresu ich działania oraz liczby członków.
 • Uchwała nr VI/40/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/7/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
 • Uchwała nr VI/41/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/8/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Spraw Społecznych.
 • Uchwała nr VI/42/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/9/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji
 • Uchwała nr VI/43/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/14/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości przyznawania diet dla radnych gminy Szczytna.
 • Uchwała nr VI/44/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
 • Uchwała nr VI/45/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Szczytna.
 • Uchwała nr VI/46/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Szczytna.
 • Uchwała nr VI/47/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna.
 • Uchwała nr VI/48/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Szczytna na rok 2019.
 • Uchwała nr VII/49/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty do jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 • Uchwała nr VII/50/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 • Uchwała nr VII/51/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Szczytna na rok 2019.
 • Uchwała nr VIII/52/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szczytnej wotum zaufania.
 • Uchwała nr VIII/53/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Szczytna za 2018 rok.
 • Uchwała nr VIII/54/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Szczytnej z tytułu wykonania budżetu gminy Szczytna za 2018 rok.
 • Uchwała nr VIII/55/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Szczytna.
 • Uchwała nr VIII/56/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • Uchwała nr VIII/57/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji na lata 2019-2023 na terenie gminy Szczytna.
 • Uchwała nr VIII/58/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna dla terenów w obrębie Szczytnik.
 • Uchwała nr VIII/59/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 • Uchwała nr VIII/60/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczytna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Szczytna.
 • Uchwała nr VIII/61/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na ro 2019.
 • Uchwała nr VIII/62/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Szczytna na rok 2019.
 • Uchwała nr VIII/63/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna.
 • Uchwała Nr IX/64/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. W sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023
 • Uchwała Nr IX/65/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu informacji o kandydatach na ławników
 • Uchwała Nr IX/66/19 z dnia 29 sierpnia-2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Szczytnej
 • Uchwała Nr IX/67/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr. VIII/60/l9 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczytna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Szczytna
 • Uchwała Nr IX/68/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/249/09 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających tryb i wysokość przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
 • Uchwała Nr IX/69/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/224/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wieloletniego Programu współpracy gminy Szczytna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2019-2023
 • Uchwała Nr IX/70/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Szczytna na rok 2019
 • Uchwała Nr X/71/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Szczytna
 • Uchwała Nr X/72/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotno, gmina Szczytna
 • Uchwała Nr X/73/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczytna
 • Uchwała Nr X/74/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 • Uchwała Nr X/75/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/239/l4 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
 • Uchwała Nr X/76/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
 • Uchwała Nr X/77/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Szczytna na rok 2019
 • Uchwała Nr XI/78/19 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku
 • Uchwała Nr XI/79/19 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2020 - 2023
 • Uchwała Nr XI/80/19 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Szczytna na rok 2019
 • Uchwała Nr XI/81/19 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
 • Uchwała Nr XI/82/19 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/249/09 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających tryb i wysokość przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
 • Uchwała Nr XII/83/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 października 2019 r. na Burmistrza Szczytnej.
 • Uchwała Nr XII/84/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
 • Uchwała Nr XII/85/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
 • Uchwała Nr XII/86/19 Z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Szczytna na rok 2019.
 • Uchwała Nr XII/87/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna
 • Uchwała Nr XII/88/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczytnej
 • Uchwała Nr XII/89/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczytnej
 • Uchwała Nr XII/90/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
 • Uchwała Nr XII/91/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
 • Uchwała Nr XIII/92/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Szczytna na rok 2019
 • Uchwała Nr XIV/93/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2020
 • Uchwała Nr XIV/94/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytna
 • Uchwała Nr XIV/95/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/84/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
 • Uchwała Nr XIV/96/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Szczytna na rok szkolny 2019/2020
 • Uchwała Nr XIV/97/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczytnej
 • Uchwała Nr XIV/98/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Szczytna
 • Uchwała Nr XIV/99/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego
 • Uchwała Nr XIV/100/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Szczytna
 • Uchwała Nr XIV/101/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Szczytna
 • Uchwała Nr XIV/102/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczytna
 • Uchwała Nr XIV/103/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Szczytna na rok 2019.

 

Rok 2020

 • Uchwała Nr XV/104/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego
 • Uchwała Nr XV/105/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Szczytnej na rok 2020
 • Uchwała Nr XV/106/20 z dnia 30 stycznia 2020 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2020
 • Uchwała Nr XV/107/20 z dnia 30 stycznia 2020 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytna w 2020
 • Uchwała Nr XV/108/20 z dnia 30 stycznia 2020 w sprawie dofinansowania  form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na rok 2020
 • Uchwała Nr XV/109/2020 z dnia 30 stycznia 2020 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna
 • Uchwała Nr XV/110/20 z dnia 30 stycznia 2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Szczytna na rok 2020
 • Uchwała Nr XV/111/20 z dnia 30 stycznia 2020 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/102/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczytna
 • Uchwała Nr XVI/112/20 z dnia 27 lutego 2020 w sprawie zmiany budżety gminy Szczytna na rok 2020
 • Uchwała Nr XVI/113/20 z dnia 27 lutego 2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji spoełecznych w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Szczytna"
 • Uchwała Nr XVI/114/20 z dnia 27 lutego 2020 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Szczytna na lata 2020-2024"
 • Uchwała Nr XVI/115/20 z dnia 27 lutego 2020 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego pod nazwą Dzienny Dom "Senior+" prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej.
 • Uchwała Nr XVI/116/20 z dnia 27 lutego 2020 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Szczytnej
 • Uchwała Nr XVI/117/20 z dnia 27 lutego 2020 w sprawie określenia trybu postepowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe w obszarze Gminy Szczytna, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań.
 • Uchwała nr XVII/118/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczytna
 • Uchwała Nr XVII/119/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę nr V/27/15 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 marca 2015 r. ze zmianami w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczytna
 • Uchwała Nr XVII/120/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Szczytna na rok 2021
 • Uchwała Nr XVIII/121/20 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/4/18 Rady Miejskiej w Szczytnej w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia zakresu ich działania oraz liczby członków
 • Uchwała Nr XVIII/122/20 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/7/18 Rady Miejskiej w Szczytnej w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
 • Uchwała Nr XVIII/123/20 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/8/18 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Spraw Społecznych
 • Uchwała Nr XVIII/124/20 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/9/18 Rady Miejskiej w Szczytnej w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • Uchwała Nr XVIII/125/20 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Szczytna na rok 2020
 • Uchwała Nr XVIII/126/20 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna
 • Uchwała Nr XVIII/127/20 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
 • Uchwała Nr XVIII/128/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Szczytna"
 • Uchwała Nr XV III/129/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 • Uchwała nr XIX/130/20 Rady Miejskiej W Szczytnej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczytnej
 • Uchwała nr XIX/131/20 Rady Miejskiej W Szczytnej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szczytna na lata 2020 -2023
 • Uchwała Nr XIX/132/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/126/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020
 • Uchwała Nr XIX/133/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/106/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2020 
 • Uchwała Nr XIX/134/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości
 • Uchwała Nr XIX/135/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/151/13 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Szczytna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/168/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 sierpnia 2017 roku.
 • Uchwała Nr XIX/136/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Szczytna
 • Uchwała Nr XIX/137/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 25 maja 2020 roku na Burmistrza Szczytnej
 • Uchwała Nr XIX/138/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Koalicję Polska Wolna od 5G
 • Uchwała Nr XIX/139/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wniosku do Samorządu Województwa dolnośląskiego o wyznaczenie miejskich obszarów fumcjonalnych dla miast: Bielawy, Dzierżoniowa, Kłodzka i Ząbkowic Śląskich oraz uznanie ich za Obszar Strategicznej Interwencji w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
 • Uchwała Nr XIX/140/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Szczytna na rok 2020
 • Uchwała nr XIX/141/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna
 • Uchwała nr XX/142/20 Rady Miejskiej W Szczytnej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 25 czerwca 2020 r. na działalność Burmistrza Szczytnej
 • Uchwała nr XX/143/20 Rady Miejskiej W Szczytnej z dnia 25 sierpnia 2020 r, w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 25 czerwca 2020 r. na działalność Burmistrza Szczytnej
 • Uchwała nr XX/144/20 Rady Miejskiej W Szczytnej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 lipca 2020 r. na działalność Burmistrza Szczytnej
 • Uchwała nr XX/145/20 Rady Miejskiej W Szczytnej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym oraz niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r, o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, w transakcjach handlowych
 • Uchwała nr XX/146/20 Rady Miejskiej W Szczytnej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Gminy Duszniki - Zdrój
 • Uchwała nr XX/147/20 Rady Miejskiej W Szczytnej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Szczytna na rok 2020
 • Uchwała nr XX/148/20 Rady Miejskiej W Szczytnej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna
 • Uchwała nr XX/149/20 Rady Miejskiej W Szczytnej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Szczytnej wotum zaufania
 • Uchwała nr XX/150/20 Rady Miejskiej W Szczytnej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Szczytna za 2019 rok.
 • Uchwała nr XXI/151/20 Rady Miejskiej W Szczytnej z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna, obręb Szczytna, arkusz 1 i 2
 • Uchwała nr XXI/152/20 Rady Miejskiej W Szczytnej z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna, obręb Szczytna, arkusz 3
 • Uchwała nr XXI/153/20 Rady Miejskiej W Szczytnej z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna dla terenów w obrębie Szczytnik
 • Uchwała nr XXI/154/20 Rady Miejskiej W Szczytnej z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/266/10 Rady Miejskiej W Szczytnej z dnia 18 lutego 2010 r.
 • Uchwała nr XXI/155/20 Rady Miejskiej W Szczytnej z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Szczytna do prac nad utworzeniem i opracowaniem dokumentów programowych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego
 • Uchwała nr XXI/156/20 Rady Miejskiej W Szczytnej z dnia 24 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 sierpnia 2020 r. na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej
 • Uchwała nr XXI/157/20 Rady Miejskiej W Szczytnej z dnia 24 września 2020 r, w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 sierpnia 2020 r. na działalność Dyrektora Przedszkola Publicznego w Szczytnej
 • Uchwała Nr XXII/158/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Szczytna na rok 2020
 • Uchwała Nr XXII/159/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna
 • Uchwała Nr XXII/160/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/147/l7 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni na terenie Gminy Szczytna.
 • Uchwała Nr XXIII/161/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
 • Uchwała Nr XXIII/162/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/207/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Szczytna na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji polegające na zmianie systemu ogrzewania na terenie Gminy Szczytna w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
  -
  Opinia RIO
 • Uchwała Nr XXIII/163/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Szczytna na rok 2020
 • Uchwała Nr XXIII/164/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna
 • Uchwała Nr XXIII/165/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Szczytna wraz z sołectwami: Wolany, Chocieszów, Niwa, Łężyce, Złotno, Słoszów, Dolina do Programu "Odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim"
 • Uchwała Nr XXIV/166/20 Rady Miejskiej W Szczytnej z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Szczytna.
 • Uchwała Nr XXIV/167/20 Rady Miejskiej W Szczytnej z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu Żłobka Publicznego w Szczytnej.
 • Uchwała Nr XXIV/168/20 Rady Miejskiej W Szczytnej z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2030 będącej strategią rozwoju ponadlokalnego
 • Uchwała Nr XXIV/169/20 Rady Miejskiej W Szczytnej z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
 • Uchwała Nr XXIV/170/20 Rady Miejskiej W Szczytnej z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Szczytna na rok 2020
 • Uchwała Nr XXIV/171/20 Rady Miejskiej W Szczytnej z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna
 • Uchwała Nr XXIV/172/20 Rady Miejskiej W Szczytnej z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
 • Uchwała Nr XXIV/173/20 Rady Miejskiej W Szczytnej z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej
 • Uchwała Nr XXIV/174/20 Rady Miejskiej W Szczytnej z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Wsi Rady Miejskiej W Szczytnej
 • Uchwała Nr XXV/175/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2021
 • Uchwała Nr XXV/176/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytna
 • Uchwała Nr XXV/177/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Szczytna na rok 2021
 • Uchwała Nr XXV/178/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023 w Gminie Szczytna
 • Uchwała Nr XXV/179/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 listopada 2020 r. na działalność Burmistrza Szczytnej
 • Uchwała Nr XXV/180/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 listopada 2020 r. na działalność Burmistrza Szczytnej
 • Uchwała Nr XXV/181/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola Publicznego w Szczytnej
 • Uchwała Nr XXV/182/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna
 • Uchwała Nr XXVI/183/21 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Studzienno
 • Uchwała Nr XXVI/184/21 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Szczytna na rok 2021
 • Uchwała Nr XXVI/185/21 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna
 • Uchwała Nr XXVI/186/21 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na rok 2021
 • Uchwała Nr XXVI/187/21 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytna w 2021 roku"
 • Uchwała Nr XXVI/188/21 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Szczytnej na rok 2021
 • Uchwała Nr XXVI/189/21 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2021
 • Uchwała Nr XXVI/190/21 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szczytna i jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.
 • Uchwała Nr XXVI/191/21 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały XXVII/158/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Szczytna
 • Uchwała Nr XXVI/192/21 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z powodu COVID-l9
 • Uchwała Nr XXVI/193/21 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zaopiniowania zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.
 • UCHWAŁA NR XXVIII/194/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczytna
 • UCHWAŁA NR XXVIII/195/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Szczytna
 • UCHWAŁA NR XXVIII/196/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Szczytna
 • UCHWAŁA NR XXVIII/197/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
 • UCHWAŁA NR XXVIII/198/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Szczytna na rok 2021
 • UCHWAŁA NR XXVIII/199/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna
 • UCHWAŁA NR XXIX/200/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Szczytna na rok 2022
 • UCHWAŁA NR XXIX/201/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Szczytna w 2021 roku
 • UCHWAŁA NR XXIX/202/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Szczytna na rok 2021
 • UCHWAŁA NR XXX/203/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Szczytnej
 • UCHWAŁA NR XXX/204/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Szczytna na rok 2021
 • UCHWAŁA NR XXX/205/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna
 • UCHWAŁA NR XXX/206/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/201/21 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 8 kwietnia 2021r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Szczytna w 2021 roku
 • UCHWAŁA NR XXXI/207/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 6 maja 2021 r. przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: „Razem na rzecz gospodarki niskoemisyjnej — kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego” planowanym do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014—2020.
 • UCHWAŁA NR XXXI/208/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 6 maja 2021 r. zmiany uchwały Nr XVII/102/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Szczytna
 • UCHWAŁA NR XXXII/209/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Szczytna na rok 2021
 • UCHWAŁA NR XXXII/210/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szczytna na lata 2021-2027
 • UCHWAŁA NR XXXII/211/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
 • UCHWAŁA NR XXXII/212/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczytna
 • UCHWAŁA NR XXXIII/213/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Szczytnej wotum zaufania
 • UCHWAŁA NR XXXIII/214/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Szczytna za 2020 rok.
 • UCHWAŁA NR XXXIII/215/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Szczytna na rok 2021
 • UCHWAŁA NR XXXIII/216/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna
 • UCHWAŁA NR XXXIV/217/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kłodzkiemu
 • UCHWAŁA NR XXXIV/218/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 czerwca 2021 r. na działalność Burmistrza Szczytnej
 • UCHWAŁA NR XXXIV/219/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji ds. Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Szczytnej
 • UCHWAŁA NR XXXIV/220/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Szczytna na rok 2021
 • UCHWAŁA NR XXXVI/221/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Chocieszów
 • UCHWAŁA NR XXXVI/222/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
 • UCHWAŁA NR XXXVI/223/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Szczytna na rok 2021
 • UCHWAŁA NR XXXVI/224/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna
 • UCHWAŁA NR XXXVII/225/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczytna
 • UCHWAŁA NR XXXVII/226/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok
 • UCHWAŁA NR XXXVII/227/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umówo świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
 • UCHWAŁA NR XXXVII/228/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 2 grudnia 202! r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Szczytnej
 • UCHWAŁA NR XXXVII/229/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 2 grudnia 202! r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Szczytnej
 • UCHWAŁA NR XXXVII/230/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości przyznawania diet radnym Rady Miejskiej w Szczytnej
  -
  rozstrzygnięcie nadzorcze
 • UCHWAŁA NR XXXVII/231/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości przyznawania diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy Szczytna
 • UCHWAŁA NR XXXVII/232/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/166/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Szczytna
 • UCHWAŁA NR XXXVII/233/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 2 grudnia 202! r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju Gminy Szczytna, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
 • UCHWAŁA NR XXXVII/234/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia solidarności z funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej oraz żołnierzami Wojska Polskiego i Wojsk Obrony Terytorialnej w obliczu kryzysu na granicy polsko-białoruskiej
 • UCHWAŁA NR XXXVII/235/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021
 • UCHWAŁA NR XXXVII/236/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Szczytnej
 • UCHWAŁA NR XXXIX/237/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021
 • UCHWAŁA NR XXXIX/238/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Szczytna na rok 2022
 • UCHWAŁA NR XXXIX/239/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna dla terenu w obrębie Nowe Miasto
 • UCHWAŁA NR XXXIX/240/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Szczytna poprzez wyrażenie zgody na przekazanie nieruchomości niezabudowanej na cele wybudowania Posterunku Policji w Szczytnej
 • UCHWAŁA NR XXXIX/241/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie odwołania Skarbnika Szczytnej
 • UCHWAŁA NR XXXIX/242/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Skarbnika Szczytnej
 • UCHWAŁA NR XXXIX/243/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2021
 • UCHWAŁA NR XXXIX/244/21 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • UCHWAŁA NR XL/245/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2022
 • UCHWAŁA NR XL/246/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytna
 • UCHWAŁA NR XLI/247/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Szczytnej na rok 2022
 • UCHWAŁA NR XLI/248/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2022
 • UCHWAŁA NR XLI/249/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zwołania nadzwyczajnych posiedzeń Rad Miejskich i Gminnych w Polsce w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego w celu uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych
 • UCHWAŁA NR XLI/250/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach w roku 2022
 • UCHWAŁA NR XLI/251/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022
 • UCHWAŁA NR XLII/252/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytna W 2022 roku"
 • UCHWAŁA NR XLII/253/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/129/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
 • UCHWAŁA NR XLII/254/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022
 • UCHWAŁA NR XLII/255/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Szczytnej
 • UCHWAŁA NR XLIII/256/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Szczytna na rok 2023
 • UCHWAŁA NR XLIII/257/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/4/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia zakresu ich działania oraz liczby członków
 • UCHWAŁA NR XLIII/258/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczytnej
 • UCHWAŁA NR XLIII/259/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Szczytnej
 • UCHWAŁA NR XLIII/260/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Szczytna na rok 2022
 • UCHWAŁA NR XLIII/261/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Szczytna "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022
 • UCHWAŁA NR XLIII/262/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2022
 • UCHWAŁA NR XLIII/263/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytna
 • UCHWAŁA NR XLIII/264/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości
 • UCHWAŁA NR XLIII/265/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca oraz uchwalenia regulaminu funkcjonowania miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Szczytna
 • UCHWAŁA NR XLIII/266/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna dla terenu przy ulicy Mikołaja Kopernika
 • UCHWAŁA NR XLIV/267/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/212/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia ceny jednostki paliwa w Gminie Szczytna
 • UCHWAŁA NR XLIV/268/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kłodzkiemu
 • UCHWAŁA NR XLIV/269/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2022
 • UCHWAŁA NR XLIV/270/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Szczytna do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Szczytna w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
 • UCHWAŁA NR XLIV/271/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa
 • UCHWAŁA NR XLV/272/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna dla terenu w obrębie Nowe Miasto
 • UCHWAŁA NR XLV/273/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia sołeckich strategii rozwoju wsi: Łężyce, Złotno, Słoszów, Dolina, Niwa, Wolany, Chocieszów
  +
  załączniki
 • UCHWAŁA NR XLV/274/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Szczytna
 • UCHWAŁA NR XLV/275/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego otrzymywanego przez strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
 • UCHWAŁA NR XLVI/276/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szczytnej wotum zaufania
 • UCHWAŁA NR XLVI/277/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Szczytna za 2021 rok
 • UCHWAŁA NR XLVI/278/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Szczytnej z tytułu wykonania budżetu gminy Szczytna za 2021 rok
 • UCHWAŁA NR XLVI/279/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Szczytna
 • UCHWAŁA NR XLVI/280/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2022
 • UCHWAŁA NR XLVI/281/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczytna na rok szkolny 2022/2023
 • UCHWAŁA NR XLVI/282/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Szczytna poprzez wyrażenie zgody na przekazanie nieruchomości niezabudowanej na cele wybudowania Posterunku Policji w Szczytnej
 • UCHWAŁA NR XLVII/283/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2022
 • UCHWAŁA NR XLVIII/284/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/219/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karta Nauczyciela
 • UCHWAŁA NR XLVIII/285/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/249/09 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających tryb i wysokość przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
 • UCHWAŁA NR XLVIII/286/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 6 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczytna w obrębie Słoszów
 • UCHWAŁA NR XLVIII/287/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 6 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości niezabudowanej na cel wybudowania Posterunku Policji w Szczytnej
 • UCHWAŁA NR XLVIII/288/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
 • UCHWAŁA NR XLVIII/289/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 6 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
 • UCHWAŁA NR XLIX/290/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2022
 • UCHWAŁA NR L/291/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
 • UCHWAŁA NR L/292/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok
 • UCHWAŁA NR L/293/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek i oświatowych
 • UCHWAŁA NR LI/294/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 14 grudnia 2022 r, w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/129/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 14 maja 2020r, w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
 • UCHWAŁA NR LI/295/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/169/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 3 grudnia 2020r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
 • UCHWAŁA NR LI/296/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2022
 • UCHWAŁA NR LII/297/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2022
 • UCHWAŁA NR LII/298/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2022
 • UCHWAŁA NR LII/299/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytna
 • UCHWAŁA NR LII/300/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • UCHWAŁA NR LII/301/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za miejsce pod pochówki na terenie cmentarza komunalnego w Szczytnej.
 • UCHWAŁA NR LII/302/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach w roku 2023
  -
  rozstrzygnięcie nadzorcze
 • UCHWAŁA NR LII/303/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Szczytnej
 • UCHWAŁA NR LII/304/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Szczytnej
 • UCHWAŁA NR LIII/305/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytna na 2023 rok
 • UCHWAŁA NR LIII/306/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytna
 • UCHWAŁA NR LIII/307/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Szczytnej na rok 2023
 • UCHWAŁA NR LIIL/308/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Szczytnej na rok 2023
 • UCHWAŁA NR LIII/309/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Szczytnej do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Szczytna w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
 • UCHWAŁA NR LIII/310/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Szczytna na lata 2023-2026
 • UCHWAŁA NR LIII/311/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/245/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 • UCHWAŁA NR LIII/312/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Szczytna „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
 • UCHWAŁA NR LIII/313/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr L/293/2022 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych
 • UCHWAŁA NR LIII/314/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw
 • UCHWAŁA NR LIII/315/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 grudnia 2022 r. na działalność Burmistrza Szczytnej w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • UCHWAŁA NR LIII/316/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 17 grudnia 2022 r. w sprawie podjęcia uchwały przeciwko totalitaryzmowi
 • UCHWAŁA NR LIII/317/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ Z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szczytna
 • UCHWAŁA NR LIII/318/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/301/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. Rady Miejskiej w Szczytnej w sprawie ustalenia stawek opłat za miejsce pod pochówki na terenie cmentarza komunalnego w Szczytnej.
 • UCHWAŁA NR LIII/319/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Szczytna na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
 • UCHWAŁA NR LIII/320/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Szczytna na lata 2023-2030”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
 • UCHWAŁA NR LIV/321/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • UCHWAŁA NR LIV/322/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego
 • UCHWAŁA NR LIV/323/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna w obrębie Bobrowniki oraz terenów przyległych w obrębie Szczytna
 • UCHWAŁA NR LIV/324/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczytna w obrębie Chocieszów
 • UCHWAŁA NR LIV/325/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 • UCHWAŁA NR LIV/326/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytna w 2023 roku"
 • UCHWAŁA NR LIV/327/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie analizy wysokości i wprowadzenia preferencji w opodatkowaniu nieruchomości
 • UCHWAŁA NR LIV/328/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmian w Uchwale nr LIII/305/23 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 stycznia 2023 r.
 • UCHWAŁA NR LIV/329/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytna
 • UCHWAŁA NR LV/330/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia gminno - powiatowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego
 • UCHWAŁA NR LV/331/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłat do kapitału rezerwowego przez Gminę Szczytna w Spółce Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Szczytnej
 • UCHWAŁA NR LV/332/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna dla terenu przy ulicy Mikołaja Kopernika
 • UCHWAŁA NR LV/333/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 • UCHWAŁA NR LV/334/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Szczytna na rok 2024
 • UCHWAŁA NR LV/335/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w Uchwale nr LIII/305/23 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 stycznia 2023 r.
 • UCHWAŁA NR LV/336/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów iich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego
 • UCHWAŁA NR LV/337/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/230/21 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości przyznawania diet radnym Rady Miejskiej w Szczytnej
 • UCHWAŁA NR LV/338/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie odwołania członka stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczytnej
 • UCHWAŁA NR LV/339/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie odwołania członka stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczytnej
 • UCHWAŁA NR LV/340/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szczytnej
 • UCHWAŁA NR LV/341/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LII/302/2022 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2822 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach w roku 2023
 • UCHWAŁA NR LV/342/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczytnej
 • UCHWAŁA NR LVI/343/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • UCHWAŁA NR LVI/344/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytna
 • UCHWAŁA NR LVII/345/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • UCHWAŁA NR LVII/346/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 • UCHWAŁA NR LVII/347/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • UCHWAŁA NR LVII/348/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości za cenę wyższą niż jej wartość ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego
 • UCHWAŁA NR LVIII/349/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szczytnej wotum zaufania
 • UCHWAŁA NR LVIII/350/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Szczytna za 2022 rok
 • UCHWAŁA NR LVIII/351/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Szczytnej z tytułu wykonania budżetu gminy Szczytna za 2022 rok
 • UCHWAŁA NR LVIII/352/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność gminy Szczytna.
 • UCHWAŁA NR LVIII/353/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
 • UCHWAŁA NR LVIII/354/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/218/18 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Szczytna
 • UCHWAŁA NR LVIII/355/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Duszniki-Zdrój w zakresie remontu drogi w miejscowości Duszniki-Zdrój oraz miejscowości Złotno, Gmina Szczytna.
 • UCHWAŁA NR LVIII/356/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości za cenę wyższą niż jej wartość ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego
 • UCHWAŁA NR LVIII/357/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr LIII/317/23 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szczytna
 • UCHWAŁA NR LVIII/358/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • UCHWAŁA NR LVIII/359/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytna
 • UCHWAŁA NR LIX/360/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • UCHWAŁA NR LIX/361/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytna
 • UCHWAŁA NR LIX/362/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Szczytna na lata 2023-2030"
 • UCHWAŁA NR LX/363/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wieloletniego Programu współpracy Gminy Szczytna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2024-2028
 • UCHWAŁA NR LX/364/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
 • UCHWAŁA NR LX/365/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
 • UCHWAŁA NR LX/366/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/249/09 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających tryb i wysokość przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
 • UCHWAŁA NR LX/367/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • UCHWAŁA NR LX/368/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytna
 • UCHWAŁA NR LXI/369/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 20 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • UCHWAŁA NR LXII/370/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Szczytna
 • UCHWAŁA NR LXII/371/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Szczytna
 • UCHWAŁA NR LXII/372/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Szczytna
 • UCHWAŁA NR LXII/373/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczytna w obrębie Słoszów
 • UCHWAŁA NR LXII/374/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczytna w obrębie Słoszów
 • UCHWAŁA NR LXII/375/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Szczytna na lata 2024 - 2027
 • UCHWAŁA NR LXII/376/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia w Gminie Szczytna programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 — 2028
 • UCHWAŁA NR LXII/377/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 • UCHWAŁA NR LXII/378/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • UCHWAŁA NR LXII/379/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
 • UCHWAŁA NR LXII/380/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • UCHWAŁA NR LXII/381/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 7 września 2023 r. w sprawie utworzenia Gminnej Straży Energetycznej
 • UCHWAŁA NR LXII/382/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 5 października 2023 r. w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie
 • UCHWAŁA NR LXIII/383/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
 • UCHWAŁA NR LXIII/384/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok
 • UCHWAŁA NR LXIV/385/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
 • UCHWAŁA NR LXIV/386/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności ża usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru i zakresu oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług
 • UCHWAŁA NR LXIV/387/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Szczytna "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024
 • UCHWAŁA NR LXIV/388/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zobowiązania organu wykonawczego do indywidualnego określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
 • UCHWAŁA NR LXIV/389/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 28 grudnia 2023 r, w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie
 • UCHWAŁA NR LXIV/390/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • UCHWAŁA NR LXIV/391/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytna
 • UCHWAŁA NR LXIV/392/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytna na 2024 rok
 • UCHWAŁA NR LXIV/393/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytna na lata 2024-2033

 
informacje udostępnił:Piotr Popławski
data udostępnienia: 2018-12-08 10:57:11
ostatnia modyfikacja: Piotr Popławski 2024-01-05 14:10:40 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 urm_117-20
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 29 07 2020 12:25:59)
 urm_121-20
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 29 07 2020 12:25:45)
 urm_122-20
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 29 07 2020 12:25:35)
 urm_123-20
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 29 07 2020 12:25:25)
 urm_124-20
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 29 07 2020 12:25:16)
 urm_125-20
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 29 07 2020 12:24:55)
 urm_126-20
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 29 07 2020 12:24:05)
 urm_127-20
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 29 07 2020 12:23:47)
 urm_129-20
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 29 07 2020 12:17:28)
 urm_130-20
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 29 07 2020 12:17:15)
 urm_131-20
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 29 07 2020 12:16:56)
 urm_132-20
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 29 07 2020 12:16:02)
 urm_132-20
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 29 07 2020 12:15:59)
 urm_132-20
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 29 07 2020 12:15:56)
 urm_133-20
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 29 07 2020 12:15:39)
 urm_134-20
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 29 07 2020 12:15:27)
 urm_135-20
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 29 07 2020 12:15:13)
 urm_136-20
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 29 07 2020 12:15:01)
 urm_137-20
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 29 07 2020 12:14:48)
 urm_138-20
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 29 07 2020 12:14:34)
 urm_139-20
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 29 07 2020 12:12:41)
 urm_140-20
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 29 07 2020 12:12:25)
 urm_141-20
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 29 07 2020 12:11:38)
 urm_XIX-138-20
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 02 07 2020 15:06:48)
 XV 111 20
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 18 02 2020 15:13:00)
 XV 110 20
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 18 02 2020 15:12:39)
 XV 109 20
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 18 02 2020 15:12:22)
 XV 108 20
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 18 02 2020 15:11:36)
 XV 107 20
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 18 02 2020 15:11:17)
 XV 105 20
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 18 02 2020 15:11:00)
 XV 106 20
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 18 02 2020 15:10:48)
 XV 104 20
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 18 02 2020 15:06:46)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 428020