szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
URZĄD MIASTA I GMINY:
Zarządzenia Burmistrza Szczytnej - kadencja 2018-2023
poka wszystkie dokumenty

 • Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Szczytna, planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Szczytna oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok.
 • Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie sposobu wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy na promocję Gminy Szczytna w 2019 r.
 • Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwały Nr XXI/126/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2019
 • Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej na rok szkolny 2018/2019
 • Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 7 Stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Szczytnej na rok szkolny 2018/2019
 • Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 8 stycznia 20l9 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szczytna
 • Zarządzenie Nr 8/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Szczytnej na rok szkolny 2018/2019
 • Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień Gminy Szczytna w 2019 roku.
 • Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 35/2018 Burmistrza Szczytnej z dnia 04 kwietnia 2018 roku.
 • Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie rozliczania płatności VAT w jednostce samorządu terytorialnego Gminie Szczytna.
 • Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. - w sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień Gminy Szczytna w 2019 roku.
 • Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
 • Zarządzenie Nr 17/20l9 Burmistrza Szczytnej z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli stażystów za 2018 r.
 • Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznego przedszkola na rok szkolny 2019/2020 a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniach
 • Zarządzenie Nr l9/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 29 stycznia 20l9 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniach
 • Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Szczytnej na rok szkolny 2018/2019
 • Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupelniającego do oddziału dwujęzycznego w klasie VII publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniach
 • Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru - świadczenie usług pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Szczytna"
 • Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Orla Białego w Szczytnej na rok szkolny 2018/2019
 • Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
 • Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Szczytnej Z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia mienia komunalnego do wydzierżawienia lub najmu
 • Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za media w budynkach przy ul. Wolności 80 i ul. Wolności 82 w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia mienia komunalnego do wydzierżawienia lub najmu
 • Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia
 • Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy
 • Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 49A/2013 Burmistrza Szczytnej z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie powołania członków Komisji do odbioru wykonanych robót przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 39A/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia do realizacji postanowień wynikających z umowy o udzielenie dotacji celowej jako wsparcia finansowego w zakresie realizacji przez Gminę w 2019 roku wieloletniego programu w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole iw domu"
 • Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Szczytnej z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczytna za 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 41/3019 Burmistrza Szczytnej z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza orgąnizacyjnego Szkoły Podstawowa] im. Orła Białego w Szczytnej na roku szkolny 2018/2019
 • Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wyborczych do organów sołectw
 • Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 65/2016 Burmistrza Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
 • Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 80/2015 Burmistrza Szczytnej z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w gminie Szczytna w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
 • Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szczytnej "Oceny zasobów pomocy społecznej" za rok 2018
 • Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Szczytna w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej na rok szkolny 2018/2019
 • Zarządzenie Nr 53A/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 156/2018 Burmistrza Szczytnej z dnia 31.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Szczytna
 • Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna
 • Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej na rok szkolny 2019/2020.
 • Zarządzenie nr 58/2019 z dnia 29 maja 2019 r. - w sprawie zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Szczytnej na rok szkolny 2019/2020.
 • Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2018 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, od roczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz którym udzielono pomocy publicznej
 • Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szczytna
 • Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Szczytna za rok 2018
 • Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Szczytnej Z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 • Zarządzenie Nr 69A/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
 • Zarządzenie Nr 69B/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
 • Zarządzenie Nr 69C/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
 • Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z wygaszaniem Gimnazjum w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia w 2019 r. dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2015 Burmistrza Szczytnej z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzania przetargów i rokowań dotyczących nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczytna
 • Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia mienia komunalnego do wydzierżawienia lub najmu
 • Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. realizacji zadań wykonanych w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"
 • Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do występowania w imieniu organu właściwego dłużnika alimentacyjnego do Ministerstwa Cyfryzacji z wnioskiem o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców w zakresie posiadania dokumentu prawa jazdy przez dłużników alimentacyjnych, celem realizacji zadań ustawowych wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do występowania w imieniu organu właściwego dłużnika alimentacyjnego do Ministerstwa Cyfryzacji z wnioskiem o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców w zakresie posiadania dokumentu prawa jazdy przez dłużników alimentacyjnych, celem realizacji zadań ustawowych wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do występowania w imieniu organu właściwego dłużnika alimentacyjnego do Ministerstwa Cyfryzacji z wnioskiem o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców w zakresie posiadania dokumentu prawa jazdy przez dłużników alimentacyjnych, celem realizacji zadań ustawowych wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 • Zarządzenie nr 82/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. - w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej do zawarcia umowy z Bankiem Żywności.
 • Zarządzenie nr 83/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. - w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2013 Burmistrza Szczytnej z dnia 21 marca 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu i Gminy w Szczytnej.
 • Zarządzenie nr 84/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. - w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.
 • Zarządzenie nr 85/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. - w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej.
 • Zarządzenie nr 86/2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. - w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.
 • Zarządzenie nr 88/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 77/2016 Burmistrza Szczytnej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej.
 • Zarządzenie nr 89/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. - w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
 • Zarządzenie nr 90/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. - w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej.
 • Zarządzenie nr 91/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. - w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Przedszkola Publicznego w Szczytnej.
 • Zarządzenie nr 92/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. - w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej.
 • Zarządzenie nr 93/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. - w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Publicznego w Szczytnej.
 • Zarządzenie nr 94/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. - w sprawie odwołania Pani Alicji Panterałki ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Szczytnej.
 • Zarządzenie nr 95/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. - w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.
 • Zarządzenie nr 96/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. - w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 • Zarządzenie nr 96A/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. - w sprawie ogłoszenia konkursu ofert.
 • Zarządzenie nr 98/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
 • Zarządzenie nr 99/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. - w sprawie posiadania obowiązkowego konta na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) oraz obsługi i odbioru  ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych.
 • Zarządzenie nr 100/2019 z dnia 3 września 2019 r. - w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Szczytna w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzanych na dzień 13 października 2019r.
 • Zarządzenie nr 101/2019 z dnia 5 września 2019 r. - w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.
 • Zarządzenie nr 102/2019 z dnia 5 września 2019 r. - w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.
 • Zarządzenie nr 103/2019 z dnia 9 września 2019 r. - w sprawie powołania Komisji Socjalnej.
 • Zarządzenie nr 104/2019 z dnia 13 września 2019 r. - w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
 • Zarządzenie nr 105/2019 z dnia 16 września 2019 r. - w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.
 • Zarządzenie nr 106/2019 z dnia 16 września 2019 r. - w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w gminie Szczytna w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
 • Zarządzenie nr 107/2019 z dnia 23 września 2019 r. - w sprawie powołania komisji konkursowej.
 • Zarządzenie nr 108/2019 z dnia 23 września 2019 r. - w sprawie stosowania i weryfikacji wykazu podatników Vat przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi -biała lista podatników.
 • Zarządzenie nr 109/2019 z dnia 24 września 2019 r. - w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy Szczytna mieszkania chronionego.
 • Zarządzenie nr 110/2019 z dnia 24 września 2019 r. - w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji zadania publicznego pn. "Utworzenie lub wyposażenie Domu "Senior+".
 • Zarządzenie nr 111/2019 z dnia 24 września 2019 r. - w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej zadań realizowanych w 2019 roku ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych.
 • Zarządzenie nr 112/2019 z dnia 26 września 2019 r. - w sprawie przyznania dofinansowania do form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym w Szczytnej.
 • Zarządzenie nr 113/2019 z dnia 26 września 2019 r. - w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Szczytna w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
 • Zarządzenie nr 114/2019 z dnia 30 września 2019 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 52/2018 Burmistrza Szczytnej w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej oraz instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy Szczytna.
 • Zarządzenie nr 115/2019 z dnia 30 września 2019 r. - w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 14/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie rozliczania płatności VAT w jednostce samorządu terytorialnego Gminie Szczytna.
 • Zarządzenie nr 116/2019 z dnia 30 września 2019 r. - w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.
 • Zarządzenie nr 117/2019 z dnia 30 września 2019 r. - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
 • Zarządzenie nr 118/2019 z dnia 4 października 2019 r. - w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.
 • Zarządzenie nr 119/2019 z dnia 7 października 2019 r. - w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Szczytnej Nr 110/2019 z dnia 3 września 2019r. wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Szczytna w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
 • Zarządzenie nr 121/2019 z dnia 9 października 2019 r. - w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej na rok szkolny 2019/2020.
 • Zarządzenie nr 122/2019 z dnia 9 października 2019 r. - w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza Szczytnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 • Zarządzenie nr 123/2019 z dnia 9 października 2019 r. - w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza Szczytnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 • Zarządzenie nr 124/2019 z dnia 9 października 2019 r. - w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza Szczytnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 • Zarządzenie nr 125/2019 z dnia 9 października 2019 r. - w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza Szczytnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 • Zarządzenie nr 126/2019 z dnia 9 października 2019 r. - w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza Szczytnej z okazji Edukacji Narodowej.
 • Zarządzenie nr 127/2019 z dnia 9 października 2019 r. - w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 2 do projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej na rok szkolny 2019/2020.
 • Zarządzenie nr 128/2019 z dnia 11 października 2019 r. - w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 • Zarządzenie nr 129/2019 z dnia 11 października 2019 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 46/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu.
 • Zarządzenie Nr 130/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia korekty do Aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Szczytnej na rok szkolny 2019/2020 zatwierdzonego dnia 29.05.2019 przez Burmistrza Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 131/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Szczytnej na rok szkolny 2019/2020 zatwierdzonego dnia 29.05.2019 przez Burmistrza Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 132/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 133/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 134/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 172/2014 Burmistrza Szczytnej z dnia 31 grudnia 2014 r, w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Szczytna
 • Zarządzenie Nr 135/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie realizacji obowiązku rejestracji konta jednostki organizacyjnej na Platformie Elektronicznego Fakturowania PEF
 • Zarządzenie Nr 136/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia w 2019 r. dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 137/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania do form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 138/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
 • Zarządzenie Nr 139/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 7listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
 • Zarządzenie Nr 140/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 141/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • Zarządzenie Nr 143/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 144/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 145/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do użyczenia
 • Zarządzenie Nr 145A/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia do realizacji zadania w ramach "" Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019"
 • Zarządzenie Nr 146/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 19 listopada 2019 r, w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 3 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Szczytnej na rok szkolny 2019/2020 zatwierdzonego dnia 29.05.2019 przez Burmistrza Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 147/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 23 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. odbioru robót budowlanych, zadań inwestycyjnych oraz bieżących realizowanych przez Gminę Szczytna
 • Zarządzenie Nr 147A/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert
 • Zarządzenie Nr 148/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do użyczenia
 • Zarządzenie Nr 149/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 150/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego do wynajmu
 • Zarządzenie Nr 151/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 152/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Szczytna na na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej
 • Zarządzenie Nr 153/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 154/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej na rok szkolny 2019/2020
 • Zarządzenie Nr 155/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie określenia  średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczytna, w roku szkolnym 2019/2020
 • Zarządzenie Nr 156/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 157/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 158/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze gminnej jednostki organizacyjnej w Gminie Szczytna
 • Zarządzenie Nr 159/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 160/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu Publicznym w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 161/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu Publicznym w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 162/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu Publicznym w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 163/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 16 grudnia 2019 r, w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu Publicznym w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 164/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu Publicznym w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 165/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu Publicznym w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 166/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu Publicznym w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 168/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 158/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze gminnej jednostki organizacyjnej w Gminie Szczytna
 • Zarządzenie Nr 169/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
 • Zarządzenie Nr 170/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu Publicznym w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 171/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 19 grudnia 2019 r. W sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu Publicznym w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 172/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 173/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • Zarządzenie Nr 174/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Zarządzenie Nr 175/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 176/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • Zarządzenie Nr 177/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 • Zarządzenie Nr 178/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • Zarządzenie Nr 179/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna
 • Zarządzenie Nr 180/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny wody dowożonej do Zleceniodawców oraz uchylenia zarządzenia Nr 147/2015 Burmistrza Szczytnej z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zaopatrzenia w wodę oraz uchylenia zarządzenia Nr 5/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna z dnia 6 lutego 2004 roku w sprawie zaopatrzenia w wodę.
 • Zarządzenie nr 181/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 41/2009 Burmistrza Szczytnej z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.
 • Zarządzenie Nr 182/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 183/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień Gminy Szczytna w 2020 roku.

Rok 2020

 • Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwały Nr XXI/l26/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2020
 • Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej na rok szkolny 2019/2020
 • Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 4 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Szczytnej na rok szkolny 2019/2020 zatwierdzonego dnia 29.05.2019 przez Burmistrza Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej do zawarcia umowy z Bankiem Żywności
 • Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia do występowania w imieniu organu właściwego dłużnika alimentacyjnego do Ministerstwa Cyfryzacji z wnioskiem o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców w zakresie posiadania dokumentu prawa jazdy przez dłużników alimentacyjnych, celem realizacji zadań ustawowych wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Zarządzenie Nr 7/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Burmistrza Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia do realizacji postanowień wynikających z umowy o udzielenie dotacji celowej jako wsparcia finansowego w zakresie realizacji przez Gminę w 2019 roku wieloletniego programu w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu"
 • Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start wynikającego z rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi "Dobry start"
 • Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Szczytna, planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Szczytna oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok.
 • Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy "Za życiem" a także do wydawania w tych sprawach decyzji
 • Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej informacji gospodarczej 0 zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego
 • Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora badania w ogólnopolskim badaniu ilości osób bezdomnych
 • Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
 • Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz do wydawania decyzji w tym zakresie
 • Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji
 • Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej do załatwiania spraw i wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Szczytnej dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
 • Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji
 • Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
 • Zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy
 • Zarządzenie Nr 23/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej do prowadzenia postępowania w Sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
 • Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 27/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 120/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 7 października 2019r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 28/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy na promocję Gminy Szczytna w 2020 r.
 • Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do
  przedszkola publicznego na rok szkolny 2020/2021 a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniach
 • Zarządzenie Nr 30/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie określeniaterminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do klasy I Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej na rok szkolny 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do
  oddziału dwujęzycznego klasy siódmej w Szkole POdstawowej im. Orła Białego w Szczytnej na rok szkolny 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 36/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania mienia gminnego w trwały zarząd Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej.
 • Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Szczytna
 • Zarządzenie Nr 38/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 39/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za media w budynkach przy ul. Wolności 27, ul. Wolności 80 i ul. Wolności 82 w Szczytnej, obowiązujących w 2020 roku.
 • Zarządzenie Nr 41/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy za święta przypadające w sobotę w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 42/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 163/2018 Burmistrza Szczytnej z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. Zamówień Publicznych
 • Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 • Zarządzenie Nr 44/2020 BURMISTRZĄ SZCZYTNEJ z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie likwidacji drogi
 • Zarządzenie Nr 45/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 68/2017 z dnia 24 szacowania strat lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w Gminie Szczytna zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Szczytnej nr 162/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku.
 • Zarządzenie Nr 46/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień
 • Zarządzenie Nr 47/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 163/2018 Burmistrza powołania Szczytnej z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie Komisji Przetargowej ds. Zamówień Publicznych zmienionego Zarządzeniem Nr 42/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 6 lutego 2020 roku.
 • Zarządzenie Nr 48/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy
 • Zarządzenie Nr 49/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wskazania pracownika na pełnomocnika ds. informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 50/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania i upoważnienia zespołu do przeprowadzenia kontroli w Przedszkolu Publicznym w Szczytnej w związku z oceną pracy dyrektora
 • Zarządzenie Nr 51/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 52/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneks Nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej na rok szkolny 2019/2020
 • Zarządzenie Nr 53/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w Przedszkolu Publicznym w Szczytnej w związku z oceną pracy dyrektora
 • Zarządzenie Nr 54/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • Zarządzenie Nr 55/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu.
 • Zarządzenie Nr 56/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 4 marca 2020 r, w sprawie powołania Komisji Odbioru - świadczenie usług pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Szczytna"
 • Zarządzenie Nr 57/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w gminie Szczytna w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r,
 • Zarządzenie Nr 58/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • Zarządzenie Nr 59/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej wirusem SARS-CoV-2
 • Zarządzenie Nr 60/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej zapewniającej ochronę zdrowia, życia oraz bezpieczeństwo mieszkańcom gminy Szczytna oraz pracownikom samorządowym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej wirusem SARS-CoV-2
 • Zarządzenie Nr 61/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 62/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 120/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 7 października 2019r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej
 • Zarządzanie Nr 63/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ramowych zasad organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • Zarządzenie nr 64/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Szczytna za 2019 rok
 • Zarządzenie nr 65/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 59/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 12 marca 2020r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej wirusem SARS-CoV-2
 • Zarządzenie nr 66/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 30 marca w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 67/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie nr 68/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 68A/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 59/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przeciwdzialania rozrzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2
 • Zarządzenie Nr 69/2020 BURMISTRZĄ SZCZYTNEJ z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego
 • Zarządzenie nr 70/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 6 do arkuszu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Orla Białego w Szczytnej na rok 2019/2020
 • Zarządzemie nr 71/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 72/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 14 kwietnia 2020 r w sprawie przedłużenia powierzenia stanowsika Dyrektora Przedszkola Publicznego w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 73/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej wicedyrektorowi
 • Zarządzenie nr 74/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 75/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 5 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Szczytnej na rok szkolny 2019/2020 zatwierdzonego dnia 29.05.2020 przez Burmistrza Szczytnej
 • Zarządzenie nr 76/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 78/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 59/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2
 • Zarządzenie nr 79/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie opracowania raportu o stanie gminy za 2019r.
 • Zarządzenie nr 80/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 81/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn. "Kamienny Trakt w Szczytnej - remediacja terenu" dofinansowanego w ramach działania 2.5, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 • Zarządzenie Nr 81A/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 59/2020 Burmistrza przeciwdziałania Szczytnej z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej wirusem SARS-CoV-2
 • Zarządzenie 81B/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 • Zarządzenie Nr 82/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 59/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej wirusem SARS-CoV-2.
 • Zarządzenie Nr 83/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"
 • Zarządzenie Nr 83A/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 156/2018 Burmistrza Szczytnej z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Szczytna
 • Zarządzenie Nr 84/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 85/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 86/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej w w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 • Zarządzenie Nr 87/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej na rok szkolny 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 88/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Szczytnej na rok szkolny 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 90/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
 • Zarządzenie Nr 91/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2019 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz którym udzielono pomocy publicznej
 • Zarządzenie Nr 92/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 93/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór operatora konkursu na mikrodotacje z przeznaczeniem na realizacje zadań publicznych na terenie Gminy Szczytna w 2020 roku.
 • Zarządzenie Nr 94/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert
 • Zarządzenie nr 98/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 • Zarządzenie Nr 99/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 100/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • Zarządzenie nr 101/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Biura Spisowego w Szczytnej
 • Zarządzenie nr 102/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 103/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 6 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Szczytnej na rok szkolny 2019/2020 zatwierdzonego dnia 29.05.2019 przez Burmistrza Szczytnej
 • Zarządzenie nr 104/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie nr 105/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do odbioru kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 • Zarządzenie nr 106/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie powałani operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Szczytna w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 • Zarządzenie nr 107/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Szczytna w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 • Zarządzenie nr 108/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie nr 109/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 110/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 75/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ewidencji i rozlczenia podatku od towarów i usług przez jednostki oraz zakłady budżetowe w Gminie Szczytna
 • Zarządzenie nr 111/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • Zarządzenie nr 112/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • Zarządzenie nr 113/2020 Burmistrza Szczytnej w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Szczytna
 • Zarządzenie Nr 114/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 115/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 116/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 117/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 118/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 107/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony obwodowych lokali wyborczych na terenie gminy Szczytna w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 • Zarządzenie Nr 119/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 120/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 121/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 120/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 7 października 2019r. w nadania sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 122/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji zadania pn.: "Usuwaniei utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Szczytna 2020"
 • Zarządzenie Nr 123/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie 124/2020 z dnia 10 lipca 2020 w sprawie powołania komisji konkursowej
 • Zarządzenie Nr 125/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Szczytna na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glancesis
 • Zarządzenie Nr 126/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szczytna i Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 127/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 128/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 129/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 130/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna
 • Zarządzenie nr 131/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • Zarządzenie 132/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 21 lipca w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie 133/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 21 lipca w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • Zarządzenie 134/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 28 lipca w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry start"  wynikającego z rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi "Dobry Start"
 • ZARZĄDZENIE NR 135/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 136/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy za 2019 r.
 • Zarządzenie Nr 137/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 138/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru- świadczenie usług pn."Odbiór i zagospodarowanie odpadów komualnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Szczytna"
 • Zarządzenie Nr 139/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzebę realizacji zadań: "Przebudowa ulic Szpitalnej, Kołłątaja i Kopernia w Szczytnej","Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy ul. Leśnej w Szczytnej w ramach projektu "Budowa ciągu turystyczno - spacerowego "Kamienny Trakt" - etap III (park geologiczny ul. Leśna)", ” Złotno - Dolina droga dojazdowa do gruntów rolnych", "Maluch+"2020.
 • Zarządzenie Nr 140/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie opracowania budżetu na rok 2021
 • Zarządzenie Nr 141/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 142/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 143/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy
 • Zarządzenie nr 144/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami
 • Zarządzenie nr 145/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy, najmu lub użyczenia oraz wysokości czynszu z tytułu dzierżawy, najmu lub użyczenia mienia komunalnego
 • Zarządzenie nr 146/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej
 • Zarządzenie nr 147/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Publicznego w Szczytnej
 • Zarządzenie nr 148/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
 • Zarządzenie nr 149/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Przedszkola Publicznego w Szczytnej
 • Zarządzenie nr 150/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 41/2009 Burmistrza Szczytnej z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej
 • Zarządzenie nr 151/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 152/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 1 września 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej
 • Zarządzenie nr 153/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 4 września 2020 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczytna, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytna oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Szczytna za I półrocze 2020 roku
 • Zarządzenie nr 154/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 4 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Regulaminu prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy Szczytna oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Szczytna
 • Zarządzenie nr 155/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 8 września 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • Zarządzenie nr 156/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 157/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 145/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy, najmu lub użyczenia oraz wysokości czynszu z tytułu dzierżawy, najmu lub użyczenia mienia komunalnego
 • Zarządzenie nr 158/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 159/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru - świadczenie usług pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Szczytna"
 • Zarządzenie nr 160/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 15 września 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie nr 161/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 161/1/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności
 • Zarządzenie nr 162/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie nr 163/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie dokonania zmian w załączniku do Zarządzenia nr 45/2018 Burmistrza Szczytnej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości oraz wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy oraz Urzędu Miasta i Gminy Szczytna.
 • Zarządzenie nr 164/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Szczytnej zatwierdzonego dnia 27.05.2020 r. na rok szkolny 2020/2021
 • Zarządzenie nr 165/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej na rok szkolny 2020/2021
 • Zarządzenie nr 166/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 172/2014 Burmistrza Szczytnej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Szczytna
 • Zarządzenie nr 167/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 9 października 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • Zarządzenie nr 168/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej na rok szkolny 2020/2021
 • Zarządzenie nr 169/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 12 października 2020 r. w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza Szczytnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • Zarządzenie nr 170/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 12 października 2020 r. w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza Szczytnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • Zarządzenie nr 171/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 12 października 2020 r. w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza Szczytnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • Zarządzenie nr 172/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 12 października 2020 r. w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza Szczytnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • Zarządzenie nr 173/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 12 października 2020 r. w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza Szczytnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • Zarządzenie nr 174/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 12 października 2020 r. w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza Szczytnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • Zarządzenie nr 175/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 12 października 2020 r. w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza Szczytnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • Zarządzenie nr 176/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 12 października 2020 r. w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza Szczytnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • Zarządzenie nr 177/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 13 października 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • Zarządzenie nr 178/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 13 października 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • Zrządzenie Nr 179/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 14 października 2020 r. w sprawie przekazania mienia gminnego w trwały zarząd między jednostkami organizacyjnymi - Szkołą Podstawową im. Orła Białego w Szczytnej i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczytnej.
 • Zarządzenie Nr 180/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 14 października 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • Zarządzenie Nr 181/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 182/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie powołania komisji depozytowej oceniającej stan ruchomości pozostawionych w lokalach należących do gminnego zasobu lokalowego
 • Zarządzenie nr 183/2020 z dnia 16 października w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 • Zarządzenie nr 184/2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu fotograficznego "Gmina Szczytna w obiektywie"
 • Zarządzenie Nr 185/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 21 października 2020 r. w sprawie likwidacji drogi
 • Zarządzenie Nr 186/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 23 października 2020 r. dotyczące zmiany Zarządzenia Burmistrza Szczytnej nr 37/2016 z dnia 31 marca 2016 w sprawie ustalenia wysokości czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości z zasobów mienia komunalnego przeznaczonych na cele rolne, oraz zasad płatności
 • Zarządzenie Nr 187/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Szczytnej zatwierdzonego dnia 27.05.2020 r, na rok szkolny 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 188/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 189/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej na rok szkolny 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 190/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 191/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 192/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn. "przebudowa kanalizacji deszczowej n a terenie m. Polanica - Zdrój i Szczytnej" w ramach Programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Zarządzenie Nr 193/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej do prowadzenia postępowań oraz wydawania zaświadczeń
 • Zarządzenie Nr 194/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wyłączenia z zakresu pracy zdalnej pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 195/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych
 • Zarządzenie Nr 197/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia na cele rolne
 • Zarządzenie Nr 198/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 199/2920 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie przeznaczenia mienia komunalnego do wydzierżawienia lub najmu
 • Zarządzenie Nr 200/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 202/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 203/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 120/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 7 października 2019r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 204/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 205/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego Dyrektora Przedszkola Publicznego w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 206/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu Publicznym w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 207/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 5/2010 Burmistrza Szczytnej z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu GALERII „SZCZYTNIAŃSKIE BOBASY”
 • Zarządzenie Nr 208/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu Publicznym w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 209/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu Publicznym w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 210/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • Zarządzenie Nr 211/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 212/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach w Szczytnej do realizacji zadania Programu Asystent rodziny na rok 2020”
 • Zarządzenie Nr 213/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia do realizacji zadania w ramach Programu „Wspieraj Seniora” 2020
 • Zarządzenie Nr 214/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 215/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji do konkursu fotograficznego "Gmina Szczytna w obiektywie"
 • Zarządzenie Nr 216/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 217/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 • Zarządzenie Nr 218/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ  z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 219/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Zarządzenie Nr 220/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za ogrzanie lokalu, podgrzanie wody oraz gaz w budynkach przy ul Wolności 27, ul. Wolności 80 i ul. Wolności 82 w Szczytnej, obowiązujących w 2021 roku.
 • Zarządzenie Nr 221/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 14 grudnia 2020 r, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 131/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w likwidacyjnej, określenia sprawie powołania stałej komisji trybu jej pracy oraz zasad zbywania i sposobu likwidacji składników majątkowych Gminy Szczytna zmienionego Zarządzeniem nr 164/2018 Burmistrza Szczytnej z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 131/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz zasad zbywania i sposobu likwidacji składników majątkowych Gminy Szczytna
 • Zarządzenie Nr 222/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • Zarządzenie Nr 223/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 224/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczyciela w Przedszkolu zatrudnionego Publicznym w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr225/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej na rok szkolny 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 226/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 227/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna
 • Zarządzenie Nr 228/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
 • Zarządzenie Nr 229/2028 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia
 • Zarządzenie Nr 230/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej do zawarcia umowy z Bankiem Żywności
 • Zarządzenie Nr 231/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 232/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 233/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 • Zarządzenie Nr 234/2020 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

ROK 2021

 • Zarządzenie nr 1/2021 Burmistrza Szczytnej z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwały Nr XXV/l77/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Szczytna na rok 2021
 • Zarządzenie nr 2/2021 Burmistrza Szczytnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wskazania pracownika na pełnomocnika ds. informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczytnej
 • Zarządzenie nr 3/2021 Burmistrza Szczytnej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie nr 4/2021 Burmistrza Szczytnej z dnia 7 stycznia 2021 r w sprawie w sprawie sposobu wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy na promocję Gminy Szczytna
  w 2021 r.
 • Zarządzenie nr 5/2021 Burmistrza Szczytnej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Szczytnej
 • Zarządzenie nr 6/2021 Burmistrza Szczytnej z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Zarządzenie nr 7/2021 Burmistrza Szczytnej z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Szczytna, planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Szczytna oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami- na 2021 rok.
 • Zarządzenie nr 8/2021 Burmistrza Szczytnej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok
 • Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Szczytnej z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie opracowywania raportu o stanie gminy za 2020 r.
 • Zarządzenie Nr 10/2021 Burmistrza Szczytnej z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Szczytnej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Szczytnej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych na realizację profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz profilaktycznych zajęć dla seniorów w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Szczytna na rok 2021
 • ZARZĄDZENIE NR 13/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie prowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej Centralnego Rejestru Umów
 • ZARZĄDZENIE NR 14/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 120/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 7 października 2019r. w sprawie
  nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej
 • Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Szczytnej z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkola publicznego na rok szkolny 2021/2022 a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniach
 • ZARZĄDZENIE NR 16/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do klasy I Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej na rok szkolny 2021/2022
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do oddziału dwujęzycznego klasy siódmej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej na rok szkolny 2021/2022
 • ZARZĄDZENIE NR 18/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 19/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 • ZARZĄDZENIE NR 20/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia I lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 21/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru podatków w Gminie Szczytna
 • ZARZĄDZENIE NR 22/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania tj. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 23/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej na rok szkolny 2020/2021
 • ZARZĄDZENIE NR 25/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej.
 • ZARZĄDZENIE NR 26/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 27/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 28/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2018 Burmistrza Szczytnej z dnia 25 maja 2018r. utworzenia Jednostki w sprawie Realizującej projekt pod nazwą: "Kamienny Trakt w Szczytnej - remediacja terenu"
 • ZARZĄDZENIE NR 29/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 30/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna
 • ZARZĄDZENIE NR 31/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • ZARZĄDZENIE NR 32/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 33/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia |2 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe, garaże, komórki piwnice
 • ZARZĄDZENIE NR 34/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 72/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • ZARZĄDZENIE NR 35/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • ZARZĄDZENIE NR 36/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 120/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 7 października 2019r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 37/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 38/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 39/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 40/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 41/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 43/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 44/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej na rok szkolny 2020/2021
 • ZARZĄDZENIE NR 46/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • ZARZĄDZENIE NR 47/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • ZARZĄDZENIE NR 48/2021 BURMISTRZASZCZYTNEJ z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 50/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 51/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • ZARZĄDZENIE NR 52/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia do realizacji postanowień wynikających z umowy o udzielenie dotacji celowej jako wsparcia finansowego w zakresie realizacji przez Gminę w 2021 roku wieloletniego programu w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu”
 • ZARZĄDZENIE NR 53/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej programów, zadań realizowanych ze środków z Funduszu Przeciwko działania COVID-19
 • ZARZĄDZENIE NR 54/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy za święta przypadające w sobotę w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej w 2021 roku
 • ZARZĄDZENIE NR 55/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 56/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczytna za 2020 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 57/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów przeznaczonego na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID — 19 za 2020 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 58/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzania przetargów i rokowań dotyczących nieruchmości stanowiących własność Gminy Szczytna
 • ZARZĄDZENIE NR 59/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
 • ZARZĄDZENIE NR 60/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy
 • ZARZĄDZENIE NR 61/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 62/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia formy sporządzenia i przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Szczytna
 • ZARZĄDZENIE NR 63/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna
 • ZARZĄDZENIE NR 65/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Szczytnej zatwierdzonego dnia 27.05.2020 r. na rok szkolny 2020/2021
 • ZARZĄDZENIE NR 66/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 69/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 16 kwietnia 202! r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyber bezpieczeństwa
 • ZARZĄDZENIE NR 70/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej na rok szkolny 2020/2021
 • ZARZĄDZENIE NR 73/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru - świadczenie usług pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Szczytna"
 • ZARZĄDZENIE NR 74/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • ZARZĄDZENIE NR 75/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • Zarządzenie Nr 76/2021 Burmistrza Szczytnej z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 • ZARZĄDZENIE NR 77/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie wyłączenia z zakresu pracy zdalnej pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 78/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 79/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • Zarządzenie nr 80/2021 Burmistrza Szczytnej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy, najmu lub użyczenia oraz wysokości czynszu z tytułu dzierżawy, najmu lub użyczenia mienia komunalnego
 • ZARZĄDZENIE NR 81/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 82/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji projektu pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej”
 • Zarządzenie nr 83/2021 Burmistrza Szczytnej z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór operatora konkursu na mikrodotacje z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Szczytna w 2021 roku
 • ZARZĄDZENIE NR 84/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 88/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez klęski żywiołowe.
 • ZARZĄDZENIE NR 89/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wyłączenia z zakresu pracy zdalnej pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 90/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 • ZARZĄDZENIE NR 91/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji zadania "Maluch+"
 • ZARZĄDZENIE NR 92/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie określenia terminu i sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego io wolontariacie (t.j. D.U. z 2020 r. poz. 1057) do komisji konkursowych powoływanych przez Burmistrza Szczytnej w 2021 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 93/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 94/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 95/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 96/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczytna w roku szkolnym 2021/2022
 • Zarządzenie Nr 97/2021 Burmistrza Szczytnej z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 97A/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 97/2021 Burmistrza Szczytnej z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 98/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie upoważnienia do realizacji postanowień wynikających z umowy 0 współpracę Partnerską na rzecz realizacji Projektu pn. " Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego - badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn”
 • ZARZĄDZENIE NR 99/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • ZARZĄDZENIE NR 100/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/2021 Burmistrza Szczytnej z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe, garaże, komórki i piwnice
 • ZARZĄDZENIE NR 101/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • ZARZĄDZENIE NR 102/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 103/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru Przedstawiciela pracowników Urzędu Miasta i Gminy
  w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 104/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 105/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej na rok szkolny 2021/2022
 • ZARZĄDZENIE NR 106/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Szczytnej na rok szkolny 2021/2022
 • ZARZĄDZENIE NR 107/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 108/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy za 2020r.
 • ZARZĄDZENIE NR 102/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 109 /2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • ZARZĄDZENIE NR 110/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2020 w zakresie podatków lb oplat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz którym udzielono pomocy publicznej
 • ZARZĄDZENIE NR 111/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 65/2016 Burmistrza Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 112/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
 • ZARZĄDZENIE NR 113/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 114/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia  9 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia do realizacji postanowień wynikających z umowy nr 47/0W/2021 wysokości i trybu w sprawie przekazywania w 2021 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja | 2021
 • ZARZĄDZENIE NR 115/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 116/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 118/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szczytna za 2020 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 118A/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 18 czerwca 2021 r. 'W sprawie zmiany Zarządzenia nr 52/2018 Burmistrza Szczytnej z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej oraz instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy Szczytna
 • ZARZĄDZENIE NR 119/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 • ZARZĄDZENIE NR 120/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Szczytna na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
 • ZARZĄDZENIE NR 121/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do weryfikacji stanu ilościowego i technicznego sprzętu będącego własnością Gminy Szczytna oddanego w użytkowanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Szczytna
 • ZARZĄDZENIE NR 122/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczytnej za 2020 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 123/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 124/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 125/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji mającej na celu wybór Przedstawiciela pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 126/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia do realizacji postanowień wynikających z umowy nr 46/M2/2021 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2021
 • ZARZĄDZENIE NR 127/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Szczytna na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej
 • ZARZĄDZENIE NR 128/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert
 • ZARZĄDZENIE NR 129/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 130/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 120/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 7 października 2019r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 131/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 132/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej
 • ZARZĄDZENIE NR 133/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • ZARZĄDZENIE NR 134/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 135/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 136/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia do realizacji postanowień wynikających z umowy nr 27/82/2021 o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2021 Moduł II "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu/Klubu Senior+"
 • ZARZĄDZENIE NR 137/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • ZARZĄDZENIE NR 138/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 139/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025
 • ZARZĄDZENIE NR 140/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
 • ZARZĄDZENIE NR 141/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • ZARZĄDZENIE NR 142/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie okresowego zamknięcia kasy w Urzędzie Miasta i Gminy Szczytna
 • ZARZĄDZENIE NR 143/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
 • ZARZĄDZENIE NR 144/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 145/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej zadania realizowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Promocja szczepień przeciw COVID-19"
 • ZARZĄDZENIE NR 146/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 147/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 148/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji zadania pn.: "Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Szczytna - 2021 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 149/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 150/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu fotograficznego "Gmina Szczytna w obiektywie"
 • ZARZĄDZENIE NR 151/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 152/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 153/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 154/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej zadania „Budowa małej architektury w miejscu publicznym — Plac zabaw w miejscowości Łężyce”
 • ZARZĄDZENIE NR 155/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 39/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych Gminy Szczytna współfinansowanych ze środków Uni Europejskiej.
 • ZARZĄDZENIE NR 156/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25/2021 Burmistrza Szczytnej z dnia 4 lutego 2021 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej.
 • ZARZĄDZENIE NR 157/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • ZARZĄDZENIE NR 158/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 27 sierpnia 2021r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 159/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Publicznego w Szczytnej
 • ZARZADZENIE NR 160/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 166/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 8 września 2021 r. w sprawie powołania komisji do konkursu fotograficznego Gmina Szczytna w obiektywie
 • ZARZĄDZENIE NR 167/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 9 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji do konkursu "Piękny Dom"
 • ZARZĄDZENIE NR 170/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 172/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 156/2018 Burmistrza Szczytnej z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 174/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 21 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu "Czyste Powietrze w Gminie Szczytna"
 • ZARZĄDZENIE NR 179/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 24 września 2021 r. W sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej na rok szkolny 2021/2022
 • ZARZĄDZENIE NR 180/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 183/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 4 października 2021 r. W sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 185/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 11 października 2021 r. w sprawie opracowania projektu budżetu na rok 2022
 • ZARZĄDZENIE NR 188/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • ZARZĄDZENIE NR 189/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • ZARZĄDZENIE NR 190/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • ZARZĄDZENIE NR 191/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • ZARZĄDZENIE NR 192/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • ZARZĄDZENIE NR 195/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • ZARZĄDZENIE NR 196/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • ZARZĄDZENIE NR 198/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 201/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 219/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie upoważnienia do realizacji postanowień wynikających z umowy nr 45/D/2021 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w zakresie określonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +"
 • ZARZĄDZENIE NR 220/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu Publicznym w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 221/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu Publicznym w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 222/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu Publicznym w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 223/2021 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu Publicznym w Szczytnej

ROK 2022

 • ZARZĄDZENIE NR 1/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej w roku szkolnym 2021/2022
 • Zarządzenie nr 2/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r. - w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej.
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji pracy Przedszkola Publicznego w Szczytnej w roku szkolnym 2021/2022
 • ZARZĄDZENIE NR 4/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego i do ustalenia prawa do tego dodatku
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej w roku szkolnym 2021/2022
 • Zarządzenie nr 6/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. - w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 597/3 położonej w Chocieszowie gmina Szczytna.
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 8/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do Przedszkola Publicznego w Szczytnej na rok szkolny 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie użyczenia pomieszczeń dla Rewiru Dzielnicowych w Szczytnej Komisariatu Policji w Polanicy-Zdroju
 • Zarządzenie nr 10/2022 z dnia 26stycznia 2022 r. - w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, ich dokarmiania, opieki jak również zasady kontroli powierzonych obowiązków społecznym opiekunom na terenie Miasta i Gminy w Szczytnej.
 • ZARZĄDZENIE NR 11/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do klasy I Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej na rok szkolny 2022/2023
 • Zarządzenie nr 12/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. - w sprawie funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 • ZARZĄDZENIE NR 13/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie sposobu wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy na promocję Gminy Szczytna w 2022 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 14/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do realizacji programu "Laboratoria przyszłości"
 • Zarządzenie nr 15/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. - w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego i do ustalenia prawa do tego dodatku.
 • Zarządzenie nr 16/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. - w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022.
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej.
 • Zarządzenie nr 18/2022 z dnia 8 lutego 2022 r. - w sprawie zmiany zarządzenia nr 72/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 15 lipca 2019r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Zarządzenie nr 19/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. - w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu.
 • Zarządzenie nr 20/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. - w sprawie powołania Komisji odbioru-świadczenie usług pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Szczytna".
 • Zarządzenie nr 21/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. - w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. - w sprawie ustalenia składu osobowego Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą: "Kamienny Trakt w Szczytnej - remediacja terenu".
 • ZARZĄDZENIE NR 23/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej.
 • Zarządzenie nr 24/2022 z dnia 17 lutego 2022 r. - w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 25/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji pracy Przedszkola Publicznego w Szczytnej w roku szkolnym 2021/2022.
 • Zarządzenie nr 26/2022 z dnia 18 lutego 2022 r. - w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 27/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Żłobka Publicznego w Szczytnej do wprowadzania danych do systemu Rejestr Złobków
 • ZARZĄDZENIE NR 28/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych na realizację profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieżyoraz profilaktycznych zajęć dla seniorów w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Szczytna na rok 2022.
 • Zarządzenie nr 29/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. - w sprawie funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 • Zarządzenie nr 30/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. - w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022r.
 • Zarządzenie nr 31/2022 z dnia 1 marca 2022 r. - w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Szczytnej.
 • Zarządzenie nr 32/2022 z dnia 1 marca 2022 r. - w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Szczytnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
 • ZARZĄDZENIE NR 34/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do realizacji postanowień wynikających z umowy nr 32/OW/2022 w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Spolecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022
 • ZARZĄDZENIE NR 36/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 37/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji pracy Przedszkola Publicznego w Szczytnej w roku szkolnym 2021/2022
 • ZARZĄDZENIE NR 38/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 • ZARZĄDZENIE NR 39/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 40/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022
 • ZARZĄDZENIE NR 41/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników
 • ZARZĄDZENIE NR 42/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
 • ZARZĄDZENIE NR 43/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 41/2009 Burmistrza Szczytnej z dnia 27 kwietnia 2009r, w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 44/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej w roku szkolnym 2021/2022
 • ZARZĄDZENIE NR 45/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej do weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia
 • ZARZĄDZENIE NR 46/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 17 marca 2022 r, w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Szczytnej w roku szkolnym 2021/2022
 • ZARZĄDZENIE NR 47/2022 BURMISTRZĄ SZCZYTNEJ z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 78/2007 Burmistrza Szczytnej z dnia 30 marca 2007r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 48/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 72/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • ZARZĄDZENIE NR 49/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika działu Świadczeń i Administracji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnej do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
 • ZARZĄDZENIE NR 50/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytna
 • ZARZĄDZENIE NR 51/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do realizacji zadania w zakresie wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"
 • ZARZĄDZENIE NR 52/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 53/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 22 marca 2022 r, w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022
 • ZARZĄDZENIE NR 54/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 172/2014 Burmistrza Miasta Szczytna z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Szczytna
 • ZARZĄDZENIE NR 55/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 123/2021 Burmistrza Szczytnej z dnia 25 czerwca 2021 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 56/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 29/2022 Burmistrza Szczytnej z dnia 25 lutego 2022r
 • ZARZĄDZENIE NR 58/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej w roku szkolnym 2021/2022
 • ZARZĄDZENIE NR 59/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
 • ZARZĄDZENIE NR 60/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczytna w roku szkolnym 2021/2022
 • ZARZĄDZENIE NR 61/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022
 • ZARZĄDZENIE NR 62/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowywania raportu o stanie gminy za 2021r.
 • ZARZĄDZENIE NR 63/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 11 kwietnia 2022 r, w sprawie ustalenia w 2022 r. dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 64/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 65/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola Publicznego w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 66/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2022
 • ZARZĄDZENIE NR 67/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022
 • Zarządzenie NR 68/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 25 kwietnia 2022 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 10 do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej w roku szkolnym 2021/2022
 • ZARZĄDZENIE NR 70/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 26 kwietnia 2022r. w sprawie upoważnienia do realizacji zadania w ramach programu "Korpus wsparcia Seniorów" na rok 2022
 • ZARZĄDZENIE NR 73/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022
 • ZARZĄDZENIE NR 74/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 29 kwietnia 2022 w sparawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Szczytnej "Oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok"
 • ZARZĄDZENIE NR 75/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna
 • ZARZĄDZENIE NR 76/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 5 maja 2022 r.
  w sprawie wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szczytna
 • Zarządzenie NR 80/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 10 maja 2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 82/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 10 maja 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór operatora na mikrodotacje z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Szczytna w 2022 roku.
 • ZARZĄDZENIE NR 84/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia na cele rolne.
 • ZARZĄDZENIE NR 85/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie określenia terminu i sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.2020 poz. 1057) do komisji konkursowych powoływanych przez Burmistrza Szczytnej w 2022 r.
 • ZARZĄDZENIENR 86/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Szczytnej w roku szkolnym 2021/2022
 • ZARZĄDZENIE NR 87/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie upoważnienia do realizacji postanowień wynikających z Umowy nr 36/S2/2022 o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł II "Zapewnienia Funkcjonowania Dziennego Domu /Klubu Senior+"
 • ZARZĄDZENIE NR 90/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2021 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz którym udzielono pomocy publicznej
 • ZARZĄDZENIE NR 91/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej w roku szkolnym 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 92/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Szczytnej na rok szkolny 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 96/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy za 2021 r.
  -
  raport
 • ZARZĄDZENIE NR 97/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 100/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 101/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 102/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczytna na rok szkolny 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 104/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie użyczenia budynku przy ul. Pocztowej 9
 • ZARZĄDZENIE NR 107/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
 • ZARZĄDZENIE NR 108/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 109/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 110/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 111/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 114/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 118/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szczytna
 • ZARZĄDZENIE NR 119/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • ZARZĄDZENIE NR 120/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • ZARZĄDZENIE NR 121/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
 • ZARZĄDZENIE NR 122/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • ZARZĄDZENIE NR 123/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • ZARZĄDZENIE NR 126/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 127/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie sposobu wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy na promocję Gminy Szczytna w 2022 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 128/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 • ZARZĄDZENIE NR 129/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 • ZARZĄDZENIE NR 140/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego
 • ZARZĄDZENIE NR 141/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
 • ZARZĄDZENIE NR 143/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub placówki oświatowej
 • ZARZĄDZENIE NR 144/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 12 sierpnia w sprawie powierzenia stanowiska Dyrktora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej.
 • ZARZĄDZENIE NR 145/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu fotograficznego " Gmina Szczytna w obiektywie"
 • ZARZĄDZENIE NR 151/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 152/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 153/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Przedszkola Publicznego w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 154/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Publicznego w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 158/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 1 września 2022 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy
 • ZARZĄDZENIE NR 161/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 6 września 2022 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu Publicznym w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 162/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 6 września 2022 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu Publicznym w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 163/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 6 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
 • ZARZĄDZENIE NR 164/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 6 września 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, oraz uchylenia zarządzenia
 • ZARZĄDZENIE NR 165/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 6 września 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • ZARZĄDZENIE NR 166/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 8 września 2022 r. w sprawie powołania komisji do konkursu fotograficznego " Gmina Szczytna w obiektywie"
 • ZARZĄDZENIE NR 167/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 8 września 2022 r. w sprawie odstąpienia od własnoręcznego podpisywania upomnień
 • ZARZĄDZENIE NR 170/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 72/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • ZARZĄDZENIE NR 178/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 179/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 3 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Szczytnej na rok szkolny 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 180/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 3 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej w roku szkolnym 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 181/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 3 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej w roku szkolnym 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 182/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 3 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej w roku szkolnym 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 183/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 7 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji do konkursu "Piękny Dom"
 • ZARZĄDZENIE NR 184/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 11 października 2022 r. w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza Szczytnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • ZARZĄDZENIE NR 185/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 11 października 2022 r. w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza Szczytnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • ZARZĄDZENIE NR 186/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 11 października 2022 r. w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza Szczytnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • ZARZĄDZENIE NR 187/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 11 października 2022 r. w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza Szczytnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • ZARZĄDZENIE NR 188/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 11 października 2022 r. w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza Szczytnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • ZARZĄDZENIE NR 189/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 11 października 2022 r. w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza Szczytnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • ZARZĄDZENIE NR 192/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 20 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia
 • ZARZĄDZENIE NR 198/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 200/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 201/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 202/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie konkursu plastycznego na kartkę bożonarodzeniową
 • ZARZĄDZENIE NR 203/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie określenia stawki za I kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych
 • ZARZĄDZENIE NR 204/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia
 • ZARZĄDZENIE NR 205/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia
 • ZARZĄDZENIE NR 209/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do użyczenia
 • ZARZĄDZENIE NR 210/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 213/2021 Burmistrza Szczytnej z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzania przetargów i rokowań dotyczących nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczytna
 • ZARZĄDZENIE NR 219/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Szczytnej na rok szkolny 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 221/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022
 • ZARZĄDZENIE NR 223/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
 • ZARZĄDZENIENR 224/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 225/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 1 grudnia 2022 r. W sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 230/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 231/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego
 • ZARZĄDZENIE NR 233/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia
 • ZARZĄDZENIE NR 234/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do konkursu plastycznego na kartkę bożonarodzeniową
 • ZARZĄDZENIE NR 236/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022
 • ZARZĄDZENIE NR 237/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia
 • ZARZĄDZENIE NR 238/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za media w budynkach przy ul. Wolności 27, ul. Wolności 80 i ul. Wolności 82 w Szczytnej, obowiązujących w 2023 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 239/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Szczytnej na rok szkolny 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 241/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej w roku szkolnym 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 242/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
 • ZARZĄDZENIE NR 243/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2022
 • ZARZĄDZENIE NR 244/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej do realizacji zadania w ramach programu "Asystent rodziny na rok 2022"
 • ZARZĄDZENIE NR 246/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”
 • ZARZADZENIE NR 247/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2022
 • ZARZADZENIE NR 252/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych gminy Szczytna

Rok 2023

 • ZARZĄDZENIE NR 1/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 2/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
 • ZARZĄDZENIE NR 4/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 17 stycznia 2023 r. dotyczące zmiany Zarządzenia Burmistrza Szczytnej nr 233/2022 z dnia 6 grudnia 2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do użyczenia
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
 • ZARZĄDZENIE NR 8/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 10/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Przedszkola Publicznego w Szczytnej na rok szkolny 2023/2024
 • ZARZĄDZENIE NR 11/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad najmu oraz wysokości czynszu z tytułu najmu miejsc postojowych położonych w Szczytnej przy ulicy Wolności
 • ZARZĄDZENIE NR 12/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT
 • ZARZĄDZENIE NR 13/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT
 • ZARZĄDZENIE NR 14/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 15/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 16/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 18/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie powołania grupy roboczej do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczytna na lata 2023-2030
 • ZARZĄDZENIE NR 19/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klasy I Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej na rok szkolny 2023/2024
 • ZARZĄDZENIE NR 22/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy
 • ZARZĄDZENIE NR 23/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 • ZARZĄDZENIE NR 24/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 25/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • ZARZĄDZENIE NR 26/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 18/2023 Burmistrza Szczytnej z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie powołania grupy roboczej do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczytna na lata 2023-2030
 • ZARZĄDZENIE NR 27/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wyborczych do organów sołectw
 • ZARZĄDZENIE NR 28/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 31 stycznia 20323 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 29/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji zadania pn.: "Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Szczytna - 2023".
 • ZARZĄDZENIE NR 30/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 31/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych na realizację w 2023r. profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz profilaktycznych zajęć dla seniorów w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Szczytna na lata 2023-2026
 • ZARZĄDZENIE NR 32/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji depozytowej oceniającej stan i zabezpieczającej ruchomości pozostawionych w lokalach należących do gminnego zasobu mieszkaniowego Gminy Szczytna
 • ZARZĄDZENIE NR 33/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 18/2023 Burmistrza Szczytnej z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie powołania grupy roboczej do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczytna na lata 2023-2030
 • ZARZĄDZENIE NR 34/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia7 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 35/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
 • ZARZĄDZENIE NR 36/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Szczytnej na rok szkolny 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 37/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 38/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 39/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 40/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 41/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 45/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie opracowywania raportu o stanie gminy za 2022r.
 • ZARZĄDZENIE NR 46/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 48/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej ds. oceny sytuacji Ukrainy, życiowej, uniemożliwiającej obywatelom którym zapewniana jest pomoc polegająca na: zakwaterowaniu i zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego, ich udział w kosztach pomocy,kierując się względami humanitarnymi.
 • ZARZĄDZENIE NR 50/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej w roku szkolnym 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 51/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 46/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
 • ZARZĄDZENIE NR 52/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
 • ZARZĄDZENIE NR 53/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 54/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do użyczenia
 • ZARZĄDZENIE NR 55/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 56/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 57/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 58/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 59/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej do realizacji zadania w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023"
 • ZARZĄDZENIE NR 60/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej do realizacji zadania w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 61/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej do realizacji zadania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"
 • ZARZĄDZENIE NR 62/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia
 • ZARZĄDZENIE NR 63/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 64/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 65/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy
 • ZARZĄDZENIE NR 66/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór operatora konkursu na mikrodotacje z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Szczytna w 2023 roku
 • ZARZĄDZENIE NR 67/2022 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 68/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie użyczenia budynku przy ul . Pocztowej 9
 • ZARZĄDZENIE NR 69/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych na realizację w 2023r. profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej - II konkurs w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Szczytna na lata 2023-2026
 • ZARZĄDZENIE NR 70/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 72/2019 Burmistrza Szczytnej z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • ZARZĄDZENIE NR 71/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 72/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 23 marca 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 64/2023 Burmistrza Szczytnej z dnia 16 marca 2023 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 73/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Szczytnej.
 • ZARZĄDZENIE NR 74/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
 • ZARZĄDZENIE NR 75/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
 • ZARZĄDZENIE NR 77/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • ZARZĄDZENIE NR 78/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 79/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 80/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 81/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 82/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczytna za rok 2022
  -
  Sprawozdanie
  -
  Załączniki do sprawozdania
 • ZARZĄDZENIE NR 84/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 85/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 86/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu Publicznym w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 87/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 88/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad funkcjonowania i wydatkowania środków z funduszu sołeckiego
 • ZARZĄDZENIE NR 89/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 90/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 91/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 92/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 93/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
 • ZARZĄDZENIE NR 94/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia terminu i sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) do komisji konkursowych powoływanych przez Burmistrza Szczytnej w 2023 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 95/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 99/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Szczytnej "Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022"
 • ZARZĄDZENIE NR 100/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 101/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Szczytna
 • ZARZĄDZENIE NR 102/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie aktualizacji danych Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szczytna
 • ZARZĄDZENIE NR 103/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 105/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
 • ZARZĄDZENIE NR 106/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 108/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej w roku szkolnym 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 110/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 111A/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej do realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2021-2025 Edycja 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 112/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2022 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz którym udzielono pomocy publicznej
 • ZARZĄDZENIE NR 113/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Szczytnej na rok szkolny 2023/2024
 • ZARZĄDZENIE NR 114/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy za 2022 r.
  -
  raport
 • ZARZĄDZENIE NR 115/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej w roku szkolnym 2023/2024
 • ZARZĄDZENIE NR 116/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie obniżenia ceny węgla w ramach sprzedaży końcowej w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Szczytna
 • ZARZĄDZENIE NR 117/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Szczytnej na rok szkolny 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 120/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 121/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie funkcjonowania i organizacji Stałego Dyżuru Burmistrza Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 122/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej do realizacji zadania w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniora" w roku 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 124/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia ceny węgla w ramach sprzedaży końcowej w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Szczytna.
 • ZARZĄDZENIE NR 125/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 129/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 130/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia ceny węgla w ramach sprzedaży końcowej w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Szczytna.
 • ZARZĄDZENIE NR 131/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 132/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do użyczenia
 • ZARZĄDZENIE NR 133/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 135/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do użyczenia
 • ZARZĄDZENIE NR 136/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 137/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia7 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • ZARZĄDZENIE NR 141/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 142/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej w roku szkolnym 2022/2023
 • ZARZĄDZENIE NR 146/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnej w sprawie wieloletniego Programu współpracy Gminy Szczytna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2024-2028
 • ZARZĄDZENIE NR 148/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 149/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu fotograficznego "Gmina w obiektywie"
 • ZARZĄDZENIE NR 150/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
 • ZARZĄDZENIE NR 151/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • ZARZĄDZENIE NR 152/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 153/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 153A/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie organizacji dowozu uczniów do szkół ponadpodstawowych
 • ZARZĄDZENIE NR 154/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 155/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 156/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 157/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej
 • ZARZĄDZENIE NR 158/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
 • ZARZĄDZENIE NR 162/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie opracowania projektu budżetu na rok 2024
 • ZARZĄDZENIE NR 163/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Publicznego w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 164/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Przedszkola Publicznego w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 165/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 166/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 167/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert
 • ZARZĄDZENIE NR 168/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 169/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w gminie Szczytna w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 172/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 7 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Szczytna w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023r.
 • ZARZĄDZENIE NR 175/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 176/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 19 września 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • ZARZĄDZENIE NR 177/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 19 września 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • ZARZĄDZENIE NR 181/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 21 września 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 182/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 21 września 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 184/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 121/2023 Burmistrza Szczytnej z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie funkcjonowania i organizacji Stałego Dyżuru Burmistrza Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 185/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 187/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 188/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 2 października 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • ZARZĄDZENIE NR 190/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 4 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia II naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Szczytna
 • ZARZĄDZENIE NR 192/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 5 października 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • ZARZĄDZENIE NR 193/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 6 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 197/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 10 października 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 198/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 199/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 10 października 2023 r. w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza Szczytnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • ZARZĄDZENIE NR 200/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 10 października 2023 r. w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza Szczytnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • ZARZĄDZENIE NR 201/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 10 października 2023 r. w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza Szczytnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • ZARZĄDZENIE NR 202/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 10 października 2023 r. w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza Szczytnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • ZARZĄDZENIE NR 203/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 10 października 2023 r. w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza Szczytnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • ZARZĄDZENIE NR 204/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 10 października 2023 r. w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza Szczytnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • ZARZĄDZENIE NR 205/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkoła Publicznego w Szczytnej na rok szkolny 2023/2024
 • ZARZĄDZENIE NR 206/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej na rok szkolny 2023/2024
 • ZARZĄDZENIE NR 207/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 10 października 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 208/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 10 października 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 209/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 12 października 2023 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert
 • ZARZĄDZENIE NR 211/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 12 października 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 212/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 13 października 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • ZARZĄDZENIE NR 213/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej na rok szkolny 2023/2024
 • ZARZĄDZENIE NR 214/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 13 października 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 216/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 16 października 2023 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej do realizacji zadań w ramach projektu "Liga Robotów" realizowanego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"
 • ZARZĄDZENIE NR 217/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 219/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 24 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert
 • ZARZĄDZENIE NR 223/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 226/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie przejęcia nieruchomości na rzecz gminy Szczytna
 • ZARZĄDZENIE NR 227/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej na rok szkolny 2023/2024
 • ZARZĄDZENIE NR 228/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej na rok szkolny 2023/2024
 • ZARZĄDZENIE NR 230/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 231/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy oraz ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego
 • ZARZĄDZENIE NR 232/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy oraz ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego
 • ZARZĄDZENIE NR 233/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 234/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 235/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szczytna
 • ZARZĄDZENIE NR 236/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
 • ZARZĄDZENIE NR 238/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego w Żłobku Publicznym w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 239/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy
 • ZARZĄDZENIE NR 240/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 17 listopada 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 239/2023 Burmistrza Szczytnej w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy
 • ZARZĄDZENIE NR 241/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 243/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie przyznania dofinansowania do formy doskonalenia zawodowego nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej
 • ZARZĄDZENIE NR 243A/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 24 listopada 20253 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 180/2023 Burmistrza Szczytnej z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Szczytna
 • ZARZĄDZENIE NR 244/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szczytna
 • ZARZĄDZENIE NR 245/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 247/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do użyczenia
 • ZARZĄDZENIE NR 248/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Szczytna
 • ZARZĄDZENIE NR 249/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej na rok szkolny 2023/2024
 • ZARZĄDZENIE NR 250/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Szczytnej na rok szkolny 2023/2024
 • ZARZĄDZENIE NR 255/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 258/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej na rok szkolny 2023/2024
 • ZARZĄDZENIE NR 259/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Szczytnej na rok szkolny 2023/2024
 • ZARZĄDZENIE NR 260/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za media w budynkach przy ul. Wolności 27, ul. Wolności 80 i ul. Wolności 82 w Szczytnej, obowiązujących w 2024 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 261/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 263/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • ZARZĄDZENIE NR 264/2023 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy na promocję Gminy Szczytna w 2024 r.

Rok 2024

 • ZARZĄDZENIE NR 1/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • ZARZĄDZENIE NR 2/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 4/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2024
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej na rok szkolny 2023/2024
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2024
 • ZARZĄDZENIE NR 8/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Przedszkola Publicznego w Szczytnej na rok szkolny 2024/2025
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2024
 • ZARZĄDZENIE NR 12/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klasy I Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej na rok szkolny 2024/2025
 • ZARZĄDZENIE NR 13/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2024 r w formie profilaktycznych zajęć dla dzieci i młodzieży oraz seniorów w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Szczytna w latach 2023-2026
 • ZARZĄDZENIE NR 14/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej na rok szkolny 2023/2024
 • ZARZĄDZENIE NR 15/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • ZARZĄDZENIE NR 16/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2024
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie uzupełnienia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczytna, położonej Szczytna - obszar wiejski, obręb Łężyce
 • ZARZĄDZENIE NR 18/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie opracowywania raportu o stanie gminy za 2023r.
 • ZARZĄDZENIE NR 19/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.
 • ZARZĄDZENIE NR 20/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 21/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2024
 • ZARZĄDZENIE NR 24/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2024
 • ZARZĄDZENIE NR 26/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
 • ZARZĄDZENIE NR 27/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2024
 • ZARZĄDZENIE NR 28/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie aktualizacji danych oraz wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szczytna
 • ZARZĄDZENIE NR 29/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytna na rok 2024
 • ZARZĄDZENIE NR 32/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • ZARZĄDZENIE NR 36/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • ZARZĄDZENIE NR 41/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • ZARZĄDZENIE NR 42/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • ZARZĄDZENIE NR 47/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  - załączniki nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego dnia 24 października 2018 r. (poz.2057)
 • ZARZĄDZENIE NR 48/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • ZARZĄDZENIE NR 49/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
 • ZARZĄDZENIE NR 50/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szczytna
 • ZARZĄDZENIE NR 52/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia terminu i sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) do komisji konkursowych powoływanych przez Burmistrza Szczytnej w 2024 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 61/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór operatora konkursu na mikrodotacje z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Szczytna w 2024 roku.
 • ZARZĄDZENIE NR 66/2024 BURMISTRZA SZCZYTNEJ z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 47/2024 Burmistrza Szczytnej z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 
informacje udostępnił:Piotr Popławski
data udostępnienia: 2019-08-29 10:19:35
ostatnia modyfikacja: Piotr Popławski 2024-05-09 14:12:20 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 zarz_141-2020
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 26 08 2020 10:25:16)
 zarz_140-2020
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 26 08 2020 10:24:51)
 zarz_138-2020
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 26 08 2020 10:24:36)
 zarz_137-2020
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 26 08 2020 10:24:22)
 \zarz_135-2020
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 26 08 2020 10:24:04)
 zarz_136-2020
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 31 07 2020 13:28:11)
 zarz_68A-2020
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 31 07 2020 09:29:30)
 zarz_100-2020.
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 31 07 2020 09:29:21)
 zarz_101-2020
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 31 07 2020 09:29:11)
 zarz_102-2020
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 31 07 2020 09:29:00)
 zarz_103-2020
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 31 07 2020 09:28:50)
 zarz_104-2020
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 31 07 2020 09:28:40)
 zarz_105-2020
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 31 07 2020 09:27:17)
 zarz_106-2020
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 31 07 2020 09:27:02)
 zarz_107-2020
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 31 07 2020 09:26:51)
 zarz_108-2020
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 31 07 2020 09:24:44)
 zarz_109-2020.
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 31 07 2020 09:24:33)
 zarz_110-2020.
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 31 07 2020 09:24:21)
 zarz_111-2020
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 31 07 2020 09:24:11)
 zarz_112-2020.
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 31 07 2020 09:23:58)
 zarz_113-2020.
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 31 07 2020 09:23:38)
 zarz_114-2020
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 31 07 2020 09:23:22)
 zarz_115-2020
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 31 07 2020 09:23:03)
 zarz_116-2020
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 31 07 2020 09:22:28)
 zarz_117-2020.
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 31 07 2020 09:22:05)
 zarz_118-2020
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 31 07 2020 09:21:47)
 zarz_119-2020
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 31 07 2020 09:21:32)
 zarz_120-2020
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 31 07 2020 09:21:09)
 zarz_122-2020
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 31 07 2020 09:20:50)
 zarz_123-2020.
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 31 07 2020 09:20:33)
 zarz_125-2020.
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 31 07 2020 09:20:12)
 zarz_126-2020
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 31 07 2020 09:19:23)
 zarz_128-2020
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 31 07 2020 09:18:44)
 zarz_129-2020
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 31 07 2020 09:18:25)
 zarz_130-2020.
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 31 07 2020 09:18:11)
 zarz_132-2020
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 31 07 2020 09:17:42)
 zarz_133-2020
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 31 07 2020 09:17:24)
 zarz_134-2020
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 31 07 2020 09:17:03)
 zarz_113_2020
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 25 06 2020 14:58:13)
 zarz_113_2020
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 25 06 2020 13:28:26)
 94_2020
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 09 06 2020 11:30:21)
 Zarządzenie nr 80/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 28 kwietnia 2020 r
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 15 05 2020 14:49:17)
 Zarządzenie nr 79/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 24 kwietnia 2020 r.
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 15 05 2020 14:48:56)
 Zarządzenie nr 78/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 24 kwietnia 2020 r.
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 15 05 2020 14:48:33)
 Zarządzenie nr 76/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 23 kwietnia 2020 r.
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 15 05 2020 14:48:17)
 Zarządzenie nr 75/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 22 kwietnia 2020 r.
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 15 05 2020 14:48:05)
 Zarządzenie nr 74/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 20 kwietnia 2020 r
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 15 05 2020 14:47:48)
 Zarządzemie nr 72/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 14 kwietnia 2020 r
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 15 05 2020 14:47:17)
 Zarządzemie nr 71/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 14 kwietnia 2020 r
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 15 05 2020 14:46:39)
 Zarządzemie nr 71/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 14 kwietnia 2020 r
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 15 05 2020 14:46:21)
 Zarządzenie Bumistrza nr 70/2020
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 15 05 2020 14:46:02)
 Zarządzenie nr 68A/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 20 kwietnia 2020 r
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 15 05 2020 14:44:57)
 Zarządzenie nr 68/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 10 kwietnia 2020 r
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 15 05 2020 14:44:37)
 Zarządzenie nr 67/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 1 kwietnia 2020 r.
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 15 05 2020 14:44:21)
 Zarządzenie nr 66/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 30 marca
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 15 05 2020 14:43:20)
 Zarządzenie nr 66/2020 Burmistrza Szczytnej z dnia 30 marca
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 15 05 2020 14:42:38)
 z1552019
(wprowadzono przez Piotr Pawlak: 10 12 2019 15:04:55)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 435628