szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
URZĄD MIASTA I GMINY:
Deklaracja dostępności

DEKLARACJA

Dostępność architektoniczna i informacyjno - komunikacyjna

Budynek główny Urzędu Miasta i Gminy Szczytna, przy ulicy Wolności 42 nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami:
 - przy wejściu do budynku nie ma podjazdu co uniemożliwia wjazd do Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami,
 - w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej nie ma windy;
 - osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi nie mogą swobodnie poruszać się po parterze budynku;
 - przy budynku jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami,
 - w budynku brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami;
 - do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 - w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 - w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
w budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Deklaracja dostępności cyfrowej

Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Urzędu Miasta i Gminy Szczytna.

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-16
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2003-07-16
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Strona internetowa zawiera pliki zapisane w pdf. Ma wersję kontrastową i możliwość rozmiaru tekstu. Strona posiada wyróżnienia odnośników. Nie posiada audiodeskrypcji i tekstów alternatywnych. Strona zawiera teksty w postaci grafiki i ma nawigacje. Strona zawiera filmy video- dostepne przez link. Odstępy w tekście zachowane.
Sukcesywnie treści te są upraszczane.
Oświadczenie sporządzono dnia 16.02.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Koordynatorem Dostępności, adres poczty elektronicznej
dostepnosc@szczytna.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 570808222.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 
informacje udostępnił:Piotr Popławski
data udostępnienia: 2021-04-20 05:39:04
ostatnia modyfikacja: Piotr Popławski 2021-04-20 05:40:36 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 437555