szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
PRAWO LOKALNE:
Statut Gminy Szczytna

 
 
akty zmieniające:
 • Uchwała Nr XIV/103/2003 z dnia 29 grudnia 2003r. - w sprawie zmiany uchwały Nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczytna
 • Uchwała Nr VII/66/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczytna
 • Uchwała Nr XVII/125/2004 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczytna
 • Uchwała Nr XXI/166/2004 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczytna
 • Uchwała Nr III/23/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczytna
 • Uchwała Nr XXI/134/08 z dnia 25 września 2008 r. - w sprawie zmiany uchwały Nr V/44/03 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Szczytna
 • Uchwała Nr XXXI/221/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w sprawie zmiany uchwały Nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczytna.
 • Uchwała Nr XLIII/292/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. - w sprawie zmiany uchwały nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczytna.
 • Uchwała Nr XLII/243/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczytna
 • Uchwała nr V/32/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczytna
 • Uchwała Nr X/73/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczytna
UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia 24 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczytna
(Wrocław, dnia 28 maja 2003 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczytnej uchwala:
§ 1. Uchwala się Statut Gminy Szczytna w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Tracą moc uchwały:
1. Nr XXV/204/2001 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczytna.
2. Nr XXVI/217/2001 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Szczytna.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
ZAŁĄCZNIK
STATUT GMINY SZCZYTNA
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Statut Gminy Szczytna określa:
1) ustrój Gminy Szczytna,
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Miejskiej,
3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej w Szczytnej oraz Komisji Rady Miejskiej,
4) tryb pracy Burmistrza Szczytnej,
5) zasady: dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Burmistrza Szczytnej oraz korzystania z nich,
6) zasady tworzenia klubu radnych.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1. Gminie - należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Szczytna.
2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Szczytnej.
3. Komisji - należy przez to rozumieć stałą komisję Rady Miejskiej w Szczytnej.
4. Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Szczytnej.
5. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Szczytnej.
6. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Szczytna.
7. Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczytnej.
Rozdział II
GMINA
§ 3. 1. Mieszkańcy Miasta i Gminy Szczytna tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową Gminy.
2. Mieszkańcy Gminy podejmują rozstrzygnięcia w sprawach wspólnoty w głosowaniu powszechnym poprzez wybory i referendum lub za pośrednictwem organów Gminy. Wybory i referendum przeprowadzone są na podstawie odrębnych przepisów.
3. Termin "ustawa" w dalszej części niniejszego Statutu bez bliższego oznaczenia, oznacza ustawę z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
§ 4. Gmina położona jest w Powiecie Kłodzkim i Województwie Dolnośląskim, obejmuje obszar w granicach określonych na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.
§ 5. 1. Wzór herbu stanowi załącznik nr 2 do Statutu.
2. Herb Gminy jest znakiem prawnie chronionym. Zasady używania herbu określa Rada w odrębnej uchwale.
§ 6. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Szczytna.
§ 7. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie potrzeb zbiorowych jej mieszkańców, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju gospodarczego i społecznego Gminy oraz dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty.
§ 8. 1. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców.
2. Na wniosek zainteresowanych środowisk Rada może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny.
3. Rada, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut, który określa tryb wyboru jej członków i zasady działania.
§ 9. W Gminie tworzy się jednostki pomocnicze na zasadach i w trybie określonym postanowieniami szczegółowymi niniejszego Statutu.
Rozdział III
ORGANIZACJA I TRYB DZIAŁANIA RADY
§ 10. 1. Organem stanowiącym i kontrolnym wspólnoty samorządowej jest Rada.
2. Rada składa się z 15 radnych (ustawowy skład Rady).
3. Rada wybiera ze swego grona w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów Przewodniczącego i jednego Wiceprzewodniczącego.
§ 11. Funkcje kontrolne wobec Burmistrza i podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych Rada sprawuje bezpośrednio poprzez wysłuchanie sprawozdań Burmistrza z jego działalności w okresach między sesjami oraz w okresach czasu przewidzianych odrębnymi przepisami, a także pośrednio poprzez działania kontrolne Komisji Rewizyjnej i pozostałych komisji w zakresie przedmiotowym ich działania.
§ 12. 1. Radni obowiązani są systematycznie uczestniczyć w pracach Rady, w szczególności brać aktywny udział w sesjach, posiedzeniach komisji, uczestniczyć w czynnościach kontrolnych. W swoich działaniach mają obowiązek kierować się interesem całej Gminy.
2. Aktywność radnych może polegać na zasięganiu opinii w sprawach rozstrzyganych przez organy Rady, na udziale w przygotowywaniu materiałów i projektów uchwał, formułowaniu własnych opinii i wniosków, występowaniu z interwencjami w sprawach mieszkańców.
3. Radni utrzymują systematyczną i stałą więź z wyborcami oraz współpracują z organami jednostek pomocniczych, z organizacjami społecznymi, samorządami pracowniczymi i związkami zawodowymi oraz załogami zakładów pracy, w szczególności we własnym miejscu pracy oraz jednostkach podporządkowanych Radzie.
§ 13. 1. Do zadań Przewodniczącego należy organizowanie pracy Rady i prowadzenie obrad Rady.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący.
SESJE RADY
§ 14. 1. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych.
2. Sesje zwyczajne zwoływane są nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Sesja może składać się z kilku posiedzeń.
4. Rada jest władna podejmować prawomocne rozstrzygnięcia, gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa składu osobowego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
5. W sesji uczestniczą z głosem doradczym:
1) Burmistrz lub Zastępca Burmistrza,
2) przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych,
3) Sekretarz i Skarbnik oraz inni pracownicy Urzędu wyznaczeni przez Burmistrza do referowania spraw i udzielania wyjaśnień,
4) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.
6. Sesję nadzwyczajną Przewodniczący obowiązany jest zwołać w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady lub Burmistrza.
7. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej składa się na piśmie dołączając porządek obrad wraz z projektami uchwał. Sesja nadzwyczajna obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których została zwołana.
§ 15. 1. Obrady sesji są jawne o ile jawność nie zostaje wyłączona z mocy prawa.
2. Przewodniczący podaje do publicznej wiadomości termin, miejsce i przedmiot obrad sesji co najmniej na 3 dni przed sesją, z wyjątkiem przypadków będących przedmiotem postanowień zawartych w ust. 4.
3. Przewodniczący zapewnia na sali obrad miejsce dla publiczności, w którym może ona wyłącznie przebywać wraz z zaproszonymi gośćmi. Publiczność przysłuchuje się obradom.
4. Wyłączenie jawności powoduje, iż do publicznej wiadomości podaje się tylko termin i miejsce obrad, zaś podczas obrad obecne mogą być wyłącznie osoby spoza Rady wyznaczone przez Przewodniczącego.
§ 16. 1. Przewodniczący ustala porządek obrad sesji, termin i miejsce sesji oraz liczbę i listę osób zaproszonych do udziału w sesji.
2. W toku przygotowywania sesji Przewodniczący zapewnia w szczególności:
1) udział właściwych organów i jednostek, komisji stałych, radnych, organów jednostek pomocniczych i innych podmiotów, w zależności od przedmiotu obrad sesji,
2) terminowe przekazywanie materiałów sesyjnych, w tym projektów uchwał,
3) właściwego powiadomienia wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców Gminy, o dacie, czasie i miejscu, przedmiocie i jawności obrad.
3. Porządek obrad sesji zwyczajnej winien zawierać:
1) ustalenie porządku obrad sesji,
2) informacje i komunikaty Przewodniczącego,
3) informacje Burmistrza o działaniach w okresie od poprzedniej sesji,
4) uchwały,
5) interpelacje i zapytania,
6) pozostałe komunikaty organów Gminy.
4. Postanowienia powyższe nie dotyczą porządku sesji nadzwyczajnej.
§ 17. 1. O zwołaniu sesji radni otrzymują zawiadomienie co najmniej na 5 dni przed terminem. W zawiadomieniu należy podać termin, miejsce, godzinę rozpoczęcia oraz porządek obrad sesji.
2. Do zawiadomienia dołącza się projekty uchwał i niezbędne materiały, jeżeli nie zostały radnym doręczone wcześniej.
3. Materiały dotyczące planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdanie z wykonania budżetu radni powinni otrzymać 10 dni przed terminem stosownej sesji.
4. Jeżeli przedmiot sesji to uzasadnia, Przewodniczący może odstąpić od obowiązku wskazanego w ust. 2.
5. W razie nieuzasadnionego naruszenia powyższych postanowień Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji, nie później jednak niż 14 dni od daty sesji odroczonej.
§ 18. 1. Sesję otwiera Przewodniczący wypowiadając formułę "Otwieram sesję Rady Miejskiej w Szczytnej". Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Obrady sesji prowadzi Przewodniczący, a podczas jego nieobecności lub gdy zachodzi inna uzasadniona przyczyna Wiceprzewodniczący.
3. Przed przystąpieniem do obrad Przewodniczący stwierdza liczbę radnych uczestniczących w sesji na podstawie listy obecności, a w razie wątpliwości poprzez przeliczenie radnych obecnych na sali obrad.
4. W przypadku udziału radnych w liczbie poniżej wymaganego quorum Przewodniczący zamyka obrady i wyznacza nowy termin sesji.
§ 19. Na pierwszym posiedzeniu sesji Przewodniczący stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad. Z wnioskami o zmianę porządku obrad może wystąpić radny lub Burmistrz.
§ 20. 1. Radny uczestniczący w poprzedniej sesji może wystąpić z wnioskiem o zmianę zapisów zawartych w projekcie protokołu z poprzedniej sesji, wskazując propozycje nowego zapisu.
2. Rada w głosowaniu decyduje o zmianie zapisów zawartych w projekcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. W przypadku niewniesienia uwag do treści projektu protokołu w trybie określonym w ust. 2, uważa się protokół za przyjęty i Przewodniczący zobowiązany jest do jego podpisania.
§ 21. 1. Przewodniczący prowadzi obrady według ustalonego porządku obrad. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności dla usprawnienia przebiegu sesji, Przewodniczący może zmienić kolejność realizacji poszczególnych punktów porządku obrad, poddając stosowny wniosek pod głosowanie.
2. Poszczególne punkty porządku obrad realizuje się w następujący sposób:
1) wystąpienie sprawozdawcy lub wnioskodawcy tematu,
2) pytania do sprawozdawcy /wnioskodawcy,
3) dyskusja radnych,
4) podjęcie uchwał.
3. Podczas obrad Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo zabrania głosu służy radnym. Przewodniczący komisji właściwej ze względu na przedmiot obrad oraz Burmistrz mają prawo głosu poza kolejnością.
4. Czas wystąpienia Burmistrza, wnioskodawcy lub sprawozdawcy i przewodniczącego komisji jest nielimitowany. Czas wystąpienia pozostałych mówców w poszczególnych punktach porządku obrad ustala Rada. Oprócz zabrania głosu co do meritum sprawy w tym samym punkcie porządku służy mówcy prawo do jednej repliki o czasie określonym przez Radę.
5. Każdy radny ma prawo zgłosić wniosek o zamknięcie dyskusji w danym punkcie porządku obrad, który Przewodniczący ma obowiązek poddać pod głosowanie.
6. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący może udzielić głosu jedynie w sprawie wniosku co do trybu głosowania nad tym punktem porządku obrad.
§ 22. 1. W przypadku sesji zwyczajnej w porządku obrad winien znajdować się punkt poświęcony interpelacjom oraz wolnym wnioskom radnych.
2. Interpelacje składa radny pisemnie w okresach między sesjami lub ustnie na sesji.
3. Adresatem interpelacji jest Burmistrz. Interpelacja winna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, który rodzi pytania skierowane do adresata.
4. Adresat interpelacji winien udzielać odpowiedzi na sesji. Na żądanie radnego, albo jeżeli przedmiot interpelacji wymaga szerszego wyjaśnienia, odpowiedź udzielana jest na piśmie w terminie 14 dni.
5. Zapytanie składa się w sprawach mniej złożonych, gdy idzie o ustalenie faktów. Ustęp 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
6. Radny może wnieść pod obrady sesji sprawę nieudzielenia lub niewystarczającej jego zdaniem odpowiedzi na interpelację lub zapytanie.
7. Przewodniczący informuje na sesji o zgłoszonych w okresie między sesjami interpelacjach i zapytaniach oraz otrzymanych odpowiedziach.
8. Urząd prowadzi rejestr zgłoszonych interpelacji i zapytań wraz z dokładną informacją o sposobie ich załatwienia.
9. Wnioski radnych niezwiązane z dyskusją nad merytorycznymi punktami porządku obrad winny zawierać jasno określony postulat, sposób realizacji i wskazywać ewentualnego wykonawcę. Wnioski podlegają głosowaniu.
§ 23. 1. Przewodniczący zapewnia ład i powagę sesji.
2. Dla zapewnienia zgodnego z porządkiem obrad i sprawnego przebiegu sesji Przewodniczącemu Rady przysługuje prawo:
1) udzielania i odbierania głosu,
2) czynienia uwag odnośnie niestosowności zachowania radnego lub niezgodności treści jego wystąpienia z przedmiotem obrad względnie przekroczenia czasu wystąpienia ponad limit przyjęty przez Radę,
3) wydalenia z sali obrad osób niebędących radnymi, które swoim zachowaniem zakłócają tok obrad lub w inny sposób naruszają ich powagę.
3. Uprawnienia Przewodniczącego z ust. 2 pkt 1 i 2 mają zastosowanie do osób uczestniczących w sesji, którym za zgodą Rady udzielono głosu.
4. Zastosowanie wobec radnego środków porządkowych musi być odnotowane w protokole posiedzenia.
5. Na czas niezbędny do zastosowania środka, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, a także w razie innej uzasadnionej potrzeby, Przewodniczący przerywa obrady sesji.
6. Przerwanie obrad sesji może nastąpić także w wyniku przyjęcia przez Radę umotywowanego istotną przyczyną wniosku formalnego złożonego w tym celu w trakcie obrad.
§ 24. 1. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach podejmując uchwały. Uchwała może być uchylona i znowelizowana w tym samym trybie, w jakim została uchwalona, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
2. Uchwały podpisuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności względnie z innych uzasadnionych przyczyn Wiceprzewodniczący.
3. Każda uchwała zawiera:
1) tytuł, datę i numer,
2) podstawę prawną,
3) ścisłe określenie przedmiotu, środków realizacji oraz organów odpowiedzialnych za wykonanie oraz za nadzór nad wykonaniem,
4) przepisy przejściowe,
5) uzasadnienie,
6) termin wejścia w życie, względnie okres obowiązywania.
4. Niezwłocznie po uchwaleniu uchwałę przekazuje się Burmistrzowi.
5. Podanie treści uchwały do publicznej wiadomości przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób należy do Burmistrza. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy ustawowe lub uchwała tak stanowi, Burmistrz przekazuje uchwałę do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
6. Przepisy uchwał wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, chyba że przepis ustawowy lub uchwała przewiduje inny termin.
7. W sprawach organizacyjnych Rady i sesji nie podejmuje się uchwał na zasadach powyższych, a jedynie rejestruje się w protokole treść ustalenia oraz wynik głosowania.
§ 25. 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić Przewodniczący Rady, przewodniczący komisji w jej imieniu, każdy radny, Burmistrz, przewodniczący jednostki pomocniczej.
2. Wniosek o podjęcie uchwały kieruje się do Przewodniczącego, który przedstawia go do zaopiniowania właściwej komisji.
3. Projekt uchwały przygotowuje pisemnie wnioskodawca, ostateczną jego wersję po zaopiniowaniu przez właściwą komisje przygotowuje Burmistrz z uwzględnieniem poprawności językowej, zasad techniki legislacyjnej oraz zgodności z prawem.
§ 26. 1. Przedkładany projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:
1) podstawę prawną (przepis aktu normatywnego, zawierający upoważnienie do podjęcia uchwały),
2) przepisy dotyczące przedmiotu uchwały, ujęte w paragrafy, ustępy i punkty w następującej kolejności:
a) przepisy ogólne (wspólne dla pozostałych postanowień uchwały, wyjaśnień pojęć użytych w uchwale),
b) przepisy szczegółowe (zawierające rozstrzygnięcia merytoryczne),
c) przepisy przejściowe i końcowe (wskazujące odpowiedzialnych za wykonanie uchwały, o wejściu w życie uchwały, o uchyleniu dotychczas obowiązujących przepisów, o sposobie ogłoszenia uchwały i inne),
d) w prawym górnym rogu nad tytułem oznaczenie "projekt".
2. Uchwała powinna być sformułowana w sposób zrozumiały, zwięzły i logiczny oraz poprawny pod względem językowym.
3. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie podpisane przez wnioskodawcę, opinię radcy prawnego Urzędu, a w przypadku gdy podjęcie uchwały wywołuje skutki finansowe, także opinię Skarbnika.
4. Projekty uchwał wnoszone z inicjatywy radnych, komisji i przewodniczącego jednostki pomocniczej opiniuje Burmistrz.
§ 27. 1. Ważność podejmowanych rozstrzygnięć może być uzależniona od zwykłej lub kwalifikowanej większości głosów.
2. Większość zwykła oznacza każdą arytmetyczną różnicę między głosami "za" i "przeciw" oddanymi przy niezbędnym na sali quorum bez uwzględnienia głosów wstrzymujących się.
3. Większość kwalifikowana może występować jako bezwzględna lub 2/3 głosów. Szczególną postacią większości kwalifikowanej jest kwalifikowana (bezwzględna lub 2/3) większość głosów ustawowego składu Rady. Przy ustalaniu wyniku głosowania w warunkach większości kwalifikowanej bierze się pod uwagę także liczbę głosów wstrzymujących się.
4. Większość bezwzględna oznacza, iż liczba głosów oddanych "za" danym rozstrzygnięciem musi być większa niż połowa ogólnej liczby głosów oddanych w danym głosowaniu przy niezbędnym quorum. W przypadku konieczności zapadnięcia rozstrzygnięcia bezwzględną większością ustawowego składu Rady, liczba głosów "za" musi być większą niż połowa ustawowego składu Rady bez względu na liczbę biorących w głosowaniu radnych.
5. Kwalifikowana większość 2/3 głosów oznacza możność zapadnięcia rozstrzygnięcia w danej sprawie jedynie wtedy, gdy "za" opowie się 2/3 z biorących udział w głosowaniu. W przypadku wymogu uzyskania rozstrzygnięcia taką większością ustawowego składu, oznacza to konieczność uzyskania głosów "za" w liczbie co najmniej równej 2/3 ustawowego składu Rady.
6. Ustawowy skład Rady Miejskiej w Szczytnej zgodnie z art. 17 ustawy o samorządzie gminnym wynosi 15 radnych. Bezwzględna większość ustawowego składu Rady wynosi 8, większość 2/3 wynosi 10, większość 3/5 wynosi 9, zaś 1/4 ustawowego składu Rady wynosi 4.
7. Przewodniczący odpowiada za policzenie wszystkich głosów oddanych podczas głosowania.
§ 28. 1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki.
2. W głosowaniu jawnym za głosy ważne uznaje się te, które oddane zostały "za", "przeciw" lub "wstrzymujące".
3. W głosowaniu tajnym radni głosują przy pomocy kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady.
4. Za głosy ważne w głosowaniu tajnym uznaje się oddane zgodnie z każdorazowo określoną przez Przewodniczącego instrukcją sposobu dokonywania skreśleń na karcie do głosowania.
5. Głosowanie tajne przeprowadza się przy pomocy komisji skrutacyjnej wyłanianej w odrębnym głosowaniu na każdej sesji.
6. Wyniki głosowania jawnego Przewodniczący ogłasza bezzwłocznie po akcie głosowania, wyniki głosowania tajnego ogłasza komisja skrutacyjna po zakończeniu swojej pracy i sporządzeniu protokołu. Wyniki głosowań zapisywane są w protokole sesji Rady.
7. Przy głosowaniu wniosków Przewodniczący poddaje pod głosowanie w pierwszej kolejności wniosek najdalej idący, którego przyjęcie wyklucza głosowania nad wnioskami pozostałymi. W przypadku wniosków przeciwstawnych, głosuje się każdy z nich oddzielnie, za przyjęty uważa się ten, który uzyskał większą liczbę głosów "za".
8. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.
§ 29. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję formułą: "Zamykam sesję Rady Miejskiej w Szczytnej".
2. Z każdej sesji Rady sporządza się protokół, który stanowi urzędowe potwierdzenie przebiegu obrad. W przypadku sesji odbywanej na kilku posiedzeniach Przewodniczący może zarządzić sporządzenie odrębnych protokołów dla każdego z posiedzeń, w szczególności gdy dzieli je większy odstęp czasu.
3. Do protokołu załącza się teksty podjętych uchwał oraz inne materiały związane z przedmiotem obrad, a także listę obecności.
4. Protokoły przechowywane są w Urzędzie.
5. Do dnia następnej sesji radny ma prawo zgłaszania uwag i żądania sprostowań, poprawek oraz uzupełnień w treści protokołu zgodnie z zapisem zawartym w § 20.
6. Protokół z sesji winien zawierać:
1) numer, datę i miejsce sesji oraz numer uchwał,
2) stwierdzenie quorum, listę obecności radnych i osób zaproszonych oraz oddelegowanych na sesję,
3) porządek obrad,
4) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i głosów w dyskusji zakończonych wnioskami oraz tekst zgłoszonych i uchwalonych wniosków,
5) czas trwania posiedzenia,
6) podpisy Przewodniczącego i protokolanta.
7. W ciągu kadencji Rady obowiązuje jednolita i ciągła numeracja protokołów. Numer protokołu składa się z liczby porządkowej numeru sesji zapisanej cyframi rzymskimi oraz dwóch końcowych cyfr arabskich roku, w którym odbywała się sesja. Numeracja ta wchodzi w skład numeracji uchwał, gdzie dołączany jest kolejny numer porządkowy uchwał w ramach danej kadencji.
8. Protokół z sesji sporządza się w terminie 14 dni.
9. Odpis protokołu przekazywany jest Burmistrzowi.
10. Sesje i posiedzenia komisji mogą być nagrywane na kasety magnetofonowe lub magnetowidowe lub za pomocą innych technik zapisu elektronicznego.
§ 30. 1. Dla rozpatrzenia spraw wspólnych dla różnych jednostek podziału terytorialnego Rada może odbywać sesje wspólne z inną radą gminy, a w szczególności sąsiadującej gminy.
2. Wspólną sesję organizują przewodniczący zainteresowanych rad, a uczestniczą w jej przygotowaniu komisje tych rad i radni.
3. Na wspólnej sesji rady są władne podejmować prawomocne rozstrzygnięcia, gdy quorum każdej z nich oddzielnie spełnia wymogi ustawowe.
4. Uchwały na wspólnej sesji podejmuje się w odrębnych głosowaniach radnych każdej rady.
5. Uchwały oraz protokół z obrad sesji wspólnej podpisują przewodniczący zainteresowanych rad.
6. Do wspólnej sesji mają zastosowanie ogólne przepisy dotyczące terminów, trybu przygotowania, zwoływania i przebiegu sesji zwyczajnej.
PRZEWODNICZĄCY RADY
§ 31. 1. Na pierwszej po wyborach sesji, po złożeniu ślubowania, Rada wybiera spośród radnych Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
2. Wybór odbywa się w obecności co najmniej połowy swojego ustawowego składu, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów z nieograniczonej liczby kandydatów, zgłoszonych przez radnych lub grupę radnych.
3. Zgłoszenie kandydatury wymaga uzasadnienia i zgody kandydata, który musi być obecny podczas wyborów.
§ 32. 1. Do zadań Przewodniczącego należy:
1) zwoływanie sesji i czuwanie nad ich sprawnym przebiegiem,
2) przygotowywanie sesji Rady,
3) przygotowanie planu pracy Rady,
4) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przedstawianie Radzie wniosków w sprawie inicjatywy uchwałodawczej, zgłoszonych przez inne uprawnione organy,
5) przekazywanie spraw komisjom i innym zespołom w zakresie ich właściwości celem opracowania lub zaopiniowania:
a) udzielanie pomocy komisjom w wykonywaniu ich zadań,
b) zapewnianie koordynacji pracy komisji i ustalanie właściwości komisji w opiniowaniu uchwał i innych spraw,
6) przekazywanie w imieniu Rady Burmistrzowi spraw do opracowania lub załatwiania,
7) współdziałanie z Burmistrzem w rozwiązywaniu bieżących spraw Gminy,
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego P.N.II.0911-21/62/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. stwierdzono nieważność § 32 pkt 1 ppkt 7).
8) inicjowanie w imieniu Rady przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy w ważnych sprawach.
2. Przewodniczący wydaje radnym odpowiednie dokumenty, potwierdzające ich udział w pracy Rady.
§ 33. Wiceprzewodniczący Rady zastępuje Przewodniczącego w przypadkach, gdy zachodzą przeszkody w wykonywaniu funkcji przez Przewodniczącego oraz w przypadkach powierzenia mu zadań określonych w § 32.
KOMISJE RADY
§ 34. 1. Do wykonywania swoich zadań Rada w drodze uchwały powołuje stałe i doraźne komisje, które są wewnętrznymi organami Rady.
2. W uchwale o powołaniu komisji określa się: nazwę komisji, zakres jej działania oraz liczbę członków.
3. Rada nie może przekazywać komisjom prawa podejmowania rozstrzygnięć w jej imieniu.
§ 35. 1. Rada powołuje i odwołuje komisje, ustala ich skład osobowy. Rada powołuje członków komisji spośród zgłoszonych kandydatur.
2. Przewodniczącego komisji wybiera Rada spośród radnych członków komisji w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, na wniosek członków komisji.
3. Zastępcę przewodniczącego komisji wybierają ze swego grona członkowie komisji w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
4. W posiedzeniach komisji bez prawa udziału w głosowaniu mogą brać udział radni niebędący jej członkami oraz przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
§ 36. 1. Do zadań komisji stałych należy:
1) opiniowanie pracy Burmistrza i podległych mu jednostek organizacyjnych w zakresie spraw właściwych przedmiotowo danej komisji,
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji,
3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał,
4) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady w zakresie przedmiotowym działania komisji,
5) współdziałanie z organami jednostek pomocniczych.
2. Komisje działają w oparciu o własne koncepcje działania, gwarantujące wykonanie zadań Rady w zakresie przedmiotowym działania komisji.
3. Na pierwszej sesji roku budżetowego komisje przedstawiają Radzie:
- plan pracy na rok budżetowy,
- sprawozdanie z działalności komisji za rok poprzedni.
§ 37. 1. Na wniosek przewodniczącego komisji, Rada może odwołać członka komisji jeżeli bez usprawiedliwienia nie bierze udziału w pracach komisji.
2. Radny może brać czynny udział w posiedzeniu komisji, której nie jest członkiem bez prawa do udziału w głosowaniu oraz diety.
3. Radny jest członkiem jednej komisji. Nie dotyczy to członkostwa w Komisji Rewizyjnej.
4. Komisje mogą wyodrębniać podkomisje oraz odbywać wspólne posiedzenia. Odnośnie wspólnych posiedzeń komisji w ramach współdziałania różnych rad postanowienia § 30 stosuje się odpowiednio.
§ 38. 1. Do udziału w posiedzeniach komisji mogą być zapraszane w charakterze doradców, ekspertów, obserwatorów oraz reprezentantów podmiotów zainteresowanych przedmiotem obrad, osoby niebędące członkami komisji.
2. W posiedzeniach komisji bez prawa głosowania mogą brać udział Burmistrz i Zastępca Burmistrza oraz przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
3. Przewodniczący komisji może zaprosić do udziału w posiedzeniu komisji pracowników Urzędu, kierownika jednostki organizacyjnej, właściwych ze względu na przedmiot działania i obrad komisji.
§ 39. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia. Obradom wspólnym przewodniczy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, a w razie ich nieobecności jeden z przewodniczących komisji wybrany w drodze głosowania.
W czasie wspólnego posiedzenia głosowania odbywają się w ramach danej komisji.
§ 40. 1. Formą działania komisji są wnioski lub opinie, które przewodniczący komisji kieruje do Przewodniczącego.
2. W przypadku przekazania przez Radę lub Burmistrza za pośrednictwem Przewodniczącego Rady zagadnienia do opracowania przez właściwą komisję, winna ona zająć stanowisko w terminie wskazanym przez Przewodniczącego.
3. W sprawach przebiegu posiedzeń komisji oraz podejmowania uchwał przepisy § 15, § 16 ust. 1 i 2, § 17-19, § 23, § 27 ust. 2, § 28 ust. 1 oraz 2, § 29 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
4. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół spełniający wymogi, o których mowa w § 29 ust. 2-9. Protokoły gromadzi i przechowuje Urząd.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 41. 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i trzech członków.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają członkowie Komisji Rewizyjnej.
§ 42. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje prace Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji lub niemożności działania, jego zadania wykonuje Zastępca.
§ 43. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczości lub interesowności.
2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Przewodniczący.
4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości o treści tej decyzji.
§ 44. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
- legalności,
- gospodarności,
- rzetelności,
- celowości
oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.
§ 45. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwale Rady.
§ 46. Komisja Rewizyjna może przeprowadzać następujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
3) sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.
§ 47. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nieobjętej planem, o jakim mowa w ust. 1.
§ 48. Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 5 dni roboczych, a kontrole problemowe i sprawdzające - nie dłużej niż 2 dni robocze.
§ 49. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 42.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
§ 50. Komisja Rewizyjna przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zobowiązana jest okazać kierownikowi jednostki kontrolowanej pisemne upoważnienie wystawione przez Przewodniczącego Rady, określające kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz skład Komisji Rewizyjnej.
§ 51. W razie powzięcia w czasie kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa Komisja Rewizyjna zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki, Burmistrza i Przewodniczącego Rady, wskazując jednocześnie dowody uzasadniające podejrzenie.
§ 52. Kierownik kontrolowanej jednostki zobowiązany jest zapewnić warunki prawidłowego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności przedłożyć niezbędne dokumenty, materiały oraz udzielić wyjaśnień.
§ 53. Czynności kontrolne przeprowadza się w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
§ 54. 1. Z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół pokontrolny, który powinien zawierać:
- nazwę kontrolowanej jednostki,
- imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki oraz dane osób udzielających wyjaśnienia,
- imiona i nazwiska członków Komisji Rewizyjnej biorących udział w przeprowadzeniu kontroli ze wskazaniem obecności w poszczególnych dniach kontroli,
- określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą,
- przebieg i wyniki czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli, wskazując na stwierdzone nieprawidłowości w działalności kontrolowanej jednostki oraz wskazując dowody potwierdzające ustalenia zawarte w protokole,
- datę i miejsce podpisania protokołu,
- podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanej jednostki.
2. Protokół może zawierać wnioski i propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 55. Kierownik kontrolowanej jednostki w terminie 7 dni od daty zapoznania się z protokołem pokontrolnym może złożyć na ręce Przewodniczącego, informując jednocześnie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
§ 56. Protokół pokontrolny sporządza się w 4 egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu otrzymują: kierownik kontrolowanej jednostki, Przewodniczący, Burmistrz i Komisja Rewizyjna.
§ 57. 1. Komisja Rewizyjna przedstawia wyniki przeprowadzonej kontroli na pierwszej sesji Rady po zakończeniu czynności kontrolnych i spełnieni wymogów określonych w § 55.
2. Przewodniczący informuje Radę o uwagach kierownika kontrolowanej jednostki dotyczących kontroli i jej wyników.
3. Rada po wysłuchaniu protokołu pokontrolnego i uwag, o których mowa w ust. 2, oraz stanowiska Burmistrza podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym o przyjęciu lub też odrzuceniu wniosków pokontrolnych.
§ 58. 1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem przeprowadzanej kontroli.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wymienionych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i wydatkowanie środków budżetowych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej występuje z odpowiednim wnioskiem na sesji Rady. Rada na wniosek Komisji Rewizyjnej podejmuje uchwałę zobowiązującą Burmistrza do zawarcia stosownej umowy.
§ 59. Postanowienia Statutu dotyczące komisji Rady i Komisji Rewizyjnej w razie potrzeby stosuje się odpowiednio.
§ 60. 1. Obsługę kancelaryjno-biurową Rady i jej organów prowadzi pracownik Urzędu wskazany przez Burmistrza.
2. Urząd gromadzi akty normatywne powszechnie obowiązujące i przepisy prawa miejscowego oraz materiały informacyjne z tematyki samorządowej.
3. Urząd gromadzi i opracowuje materiały dotyczące sesji i posiedzeń komisji i jest odpowiedzialny za terminowe ich przekazywanie właściwym organom, w szczególności gromadzi projekty uchwał, interpelacje i zapytania oraz wnioski, a także protokoły z sesji i posiedzeń komisji.
4. Pracownik Urzędu uczestniczy w każdej sesji i posiedzeniu komisji protokołując jej przebieg.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego P.N.II.0911-21/62/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. stwierdzono nieważność § 60 pkt 1 i pkt 4).
Rozdział IV
RADNI
§ 61. 1. Przed przystąpieniem do wykonania mandatu radny winien złożyć ślubowanie o treści i w trybie przewidzianym przepisami ustawy. Niezłożenie ślubowania oznacza nieobjęcie mandatu, nie skutkuje jednak jego wygaśnięciem.
2. Po objęciu mandatu radny zobowiązany jest złożyć na ręce Przewodniczącego oświadczenia o swoim stanie majątkowym oraz o braku kolizji między sprawowaniem mandatu, a zatrudnieniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej.
3. Niezłożenie wniosku o urlop bezpłatny w przypadku zatrudnienia w Urzędzie lub wykonywania funkcji kierownika jednostki organizacyjnej, jest równoznaczne z zrzeczeniem się mandatu radnego.
4. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego P.N.II.0911-21/62/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. stwierdzono nieważność § 61 pkt 1 i pkt 4).
§ 62. 1. Radni obowiązani są systematycznie uczestniczyć w pracach Rady, w szczególności brać aktywny udział w sesjach, posiedzeniach komisji, uczestniczyć w czynnościach kontrolnych.
2. Aktywność radnych może polegać na zasięgnięciu opinii w sprawach rozstrzyganych przez organy Rady, na udziale w przygotowywaniu materiałów i projektów uchwał, formułowaniu własnych opinii i wniosków, występowaniu z interwencjami i wnioskami w sprawach mieszkańców.
§ 63. 1. Radni winni wypełniać zadania wynikające z mandatu w sposób zdyscyplinowany i sumienny. W swoich działaniach mają obowiązek kierować się interesem całej Gminy.
2. Radny potwierdza swoją obecność na sesji Rady lub posiedzeniu komisji podpisem na liście obecności.
3. W przypadku niemożliwości udziału w sesji lub posiedzeniu, radny usprawiedliwia swoją nieobecność pisemnie na ręce Przewodniczącego lub przewodniczącego komisji.
4. Zaniedbania radnych w wykonywaniu ich obowiązków mogą być przedmiotem obrad sesji poświęconej okresowym ocenom działalności Rady, komisji i radnych. Rada może imiennie wskazać radnego, który dopuszcza się takich zaniedbań.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego P.N.II.0911-21/62/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. stwierdzono nieważność § 63 pkt 4).
§ 64. 1. Radni utrzymują systematyczną i stałą więź z wyborcami oraz współpracują z organami jednostek pomocniczych.
2. Radni współpracują z organizacjami społecznymi, samorządami pracowniczymi i związkami zawodowymi oraz załogami zakładów pracy, w szczególności we własnym miejscy pracy oraz jednostkach podporządkowanych Radzie.
3. Radny powinien w określonym wcześniej i podanym do wiadomości publicznej miejscu i czasie przyjmować opinie, uwagi i wnioski.
4. Na spotkaniach z wyborcami radny winien informować o pracy Rady i swoim w niej udziale.
5. Postulaty wyborców, poparte przez większość uczestników spotkania, radny obowiązany jest przedstawić Radzie lub komisji celem ustalenia zasadności i możliwości realizacji.
6. O dalszych działaniach związanych z realizacją postulatów, wyborcy winni być powiadomieni w sposób zapewniający dostęp do informacji.
§ 65. 1. Radny za udział w sesjach i posiedzeniach komisji otrzymuje dietę, na zasadach i w wysokości określonej przez Radę.
2. Radnemu przysługuje prawo zwolnienia od obowiązków świadczenia pracy na czas umożliwiający mu branie udziału w pracach Rady i jej organów. Podstawą zwolnienia jest zawiadomienie o sesji lub posiedzeniu komisji.
3. Radnemu w związku z wykonywaniem mandatu przysługuje zwrot kosztów podróży i diety na zasadach ogólnych.
Rozdział V
KLUBY RADNYCH
§ 66. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych w celu sprawnego przeprowadzania inicjatyw uchwałodawczych oraz wspólnych dla nich zamierzeń.
2. Klub radnych musi liczyć co najmniej 3 radnych.
§ 67. 1. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu.
2. W zgłoszeniu podaje się:
1) nazwę klubu,
2) listę członków,
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
3. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego.
§ 68. 1. Klub działa w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubu.
2. Klub może zostać wcześniej rozwiązany na mocy uchwały członków zgodnie z regulaminem pracy klubu uchwalonym przez jego członków.
3. Regulamin pracy klubu nie może być sprzeczny ze Statutem Gminy.
4. Przewodniczący klubu zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia regulaminu pracy klubu Przewodniczącemu.
5. Postanowienia ust. 4 dotyczą także zmiany regulaminu.
§ 69. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowiska na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.
Rozdział VI
ORGAN WYKONAWCZY GMINY
§ 70. Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz.
§ 71. Burmistrz wykonuje:
1) uchwały Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego,
4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.
§ 72. 1. Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
2) kierowanie pracą Urzędu Miasta i Gminy,
3) ogłaszanie przepisów gminnych, budżetu i sprawozdania z jego wykonania,
4) reprezentowanie Gminy na zewnątrz.
§ 73. Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.
§ 74. 1. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie i organizuje prace Urzędu.
2. W razie nieobecności Burmistrza lub innej niemożności pełnienia przez niego obowiązków, sprawy Gminy prowadzą Zastępca Burmistrza.
Rozdział VII
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
§ 75. 1. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.
2. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.
3. Organizację oraz zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.
§ 76. 1. W celu wykonania swoich zadań Gmina może tworzyć inne jednostki organizacyjne wyodrębnione funkcjonalnie, a finansowane z budżetu Gminy oraz wyodrębnione prawnie, a także przystępować do spółek i spółdzielni oraz innych organizacji gospodarczych lub nawiązywać umowy z innymi podmiotami komunalnymi.
1a. W celu wykonania zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z tymi jednostkami Gmina może przejmować i prowadzić inne jednostki organizacyjne.
2. Tworzenie, likwidacja i reorganizacja jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze organizacyjnej Gminy oraz wyposażenie ich w majątek następuje w drodze uchwał Rady.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 2, działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek udzielonego im przez Burmistrza.
4. Stosunki między Gminą a przedsiębiorstwami i innymi komunalnymi osobami prawnymi określają statuty tych osób prawnych.
5. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy, w tym prawnie wyodrębnionych, zawiera załącznik nr 3 do Statutu.
Rozdział VIII
STOSUNKI PRACY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH
§ 77. Pracownikiem samorządowym z wyboru w Gminie jest Burmistrz.
§ 78. 1. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Burmistrza, wykonuje Rada.
2. Do wyłącznej kompetencji Rady w zakresie stosunku pracy z Burmistrzem należy podejmowanie uchwały w sprawach :
a) ustalania wynagrodzenia i dodatków finansowych, ryczałtów oraz limitów związanych z pełnionymi funkcjami,
b) udzielania wyróżnień i nagród.
Pozostałe czynności wynikające ze stosunku pracy wykonuje Przewodniczący.
§ 78. 1. Do wyłącznej kompetencji Rady w zakresie stosunku pracy z Burmistrzem należy ustalanie wynagrodzenia Burmistrza.
2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje Przewodniczący.
Rozdział IX
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
§ 79. Osiedla i sołectwa jako jednostki pomocnicze Gminy tworzone są w drodze uchwał Rady.
1. Podział terytorium Gminy na jednostki pomocnicze, ich granice oraz siedziby, winny być ustalone przy uwzględnieniu opinii i inicjatyw społeczności tych jednostek. Podział winien zapewniać zdolność wykonywania zadań publicznych, jakie będą powierzane tym jednostkom w ramach działalności Gminy, zwłaszcza ze względu na więzi społeczne ich mieszkańców, układ przestrzenny i osadniczy zapewniający połączenia komunikacyjne między miejscem zamieszkania a siedzibą jednostki, potencjał gospodarczy.
2. Podjęcie uchwały Rady o podziale na jednostki pomocnicze poprzedzone jest konsultacjami z mieszkańcami przewidywanych jednostek.
3. Postanowienia powyższe dotyczą procedury łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych.
§ 80. Rada nadaje w drodze uchwały statuty sołectwom i osiedlom, zarządza wybory do Rad Sołeckich i Osiedlowych.
§ 81. 1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą swą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Budżet Gminy obejmuje ogół dochodów Gminy realizowanych przez jednostki pomocnicze, jak i ogół wydatków dokonywanych samodzielnie przez jednostki pomocnicze.
3. W ramach dochodów, o jakich mowa w ust. 2, jednostki pomocnicze Gminy obowiązane są przestrzegać zasad gospodarki finansowej Gminy obowiązujących jednostki budżetowe Gminy.
4. Operacje finansowe wymagają każdorazowo pisemnego uzasadnienia.
5. Przewodniczący jednostki pomocniczej składa sprawozdanie z działalności finansowej jednostki Burmistrzowi w okresach półrocznych oraz na każdorazowe żądanie Burmistrza.
6. (skreślony).
§ 82. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy oraz inne uprawnione podmioty i przedkłada informację w tym zakresie Burmistrzowi.
§ 83. 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć bez prawa udziału w głosowaniu w pracach Rady, a w szczególności:
a) brać udział w sesjach Rady i pracach komisji,
b) zgłaszać wnioski,
c) wykonywać określone zadania na podstawie zlecenia Rady,
d) zabierać głos w sprawach treści merytorycznej projektów uchwał,
e) współuczestniczyć w inicjatywach uchwałodawczych.
2. Rada Gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu oraz członkom organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.
§ 84. 1. Rada może powierzyć organom jednostek pomocniczych rozpatrywanie i rozstrzyganie niektórych spraw Gminy odnoszących się do terytorium tych jednostek, z wyjątkiem zadań przypisanych do wyłącznej kompetencji organów Gmin.
2. Przekazanie spraw, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze uchwały Rady na wniosek organów jednostek pomocniczych, Przewodniczącego, radnego, komisji lub Burmistrza.
§ 85. 1. Przewodniczący Rady sprawuje pieczę nad realizacją wniosków organów wykonawczych jednostek pomocniczych skierowanych do komisji Rady.
2. Przewodniczący Rady zaprasza do udziału w sesjach Rady przedstawicieli jednostek pomocniczych zainteresowanych ich tematyką oraz zapewnia udział radnych w zebraniach mieszkańców tych jednostek.
Rozdział X
ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA OBYWATELI Z DOKUMENTÓW RADY, KOMISJI ORAZ JAWNOŚCI DZIAŁANIA
§ 86. 1. Obywatele maja prawo wstępu na sesje Rady i posiedzenia komisji Rady.
2. Przewodniczący Rady i przewodniczący komisji zobowiązani są do zapewnienia miejsc dla publiczności w czasie sesji Rady i posiedzenia komisji oraz spełnienia wymogu określonego w § 15 Statutu.
3. Publiczność uczestnicząca w sesji Rady lub posiedzeniu komisji przysłuchuje się obradom.
4. Wnioski i zapytania w imieniu mieszkańców wnoszą radni na zasadach określonych w Statucie.
§ 87. 1. Obywatelom udostępnia się na ich pisemny wniosek w szczególności:
1) protokoły z sesji,
2) protokoły z posiedzeń komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej,
3) rejestr uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,
4) rejestr interpelacji i wniosków radnych.
2. Udostępnianie do wglądu dokumentów lub innych informacji następuje w terminie do 14 dni od złożenia wniosku.
3. Odmowa udostępnienia dokumentów lub informacji następuje w formie pisemnej wraz z podaniem przyczyny odmowy oraz przepisu prawnego, na podstawie którego dana kategoria dokumentu lub informacji objęta jest ochroną prawną.
§ 88. Dokumenty z zakresu działania Rady, komisji i Burmistrza udostępnia się w Urzędzie Miasta i Gminy w godzinach pracy Urzędu.
§ 89. 1. Z dokumentów wymienionych w § 86 obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy i wyciągi lub je kopiować.
2. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie i w obecności pracownika Urzędu.
§ 90. 1. Obywatele mogą żądać wykonania kserokopii, uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie notatek i kserokopii z dokumentów określonych w § 88.
2. Czynności, o jakich mowa w ust. 1, są wykonywane odpłatnie.
§ 91. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
Rozdział XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 92. 1. Uchwalenie Statutu następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
2. Zmiany Statutu następują w drodze jego nowelizacji w trybie określonym w ust. 1.
ZAŁĄCZNIK Nr 1
mapa
 
 
ZAŁĄCZNIK Nr 2
herb
 
 
ZAŁĄCZNIK Nr 3
Wykaz Jednostek Organizacyjnych Gminy
1) Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej.
2) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej.
3) Miejski Ośrodek Kultury w Szczytnej.
4) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szczytna.
5) Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej.
6) Przedszkole Publiczne z Grupą Żłobkową w Szczytnej.
7) Gimnazjum w Szczytnej.
8) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Szczytnej.
9) Technikum w Szczytnej.

 
informacje udostępnił:Piotr Popławski
data udostępnienia: 2021-05-12 08:47:33
ostatnia modyfikacja: Piotr Popławski 2021-05-12 11:54:38 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 437555