szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
WYBORY ŁAWNIKÓW NA LATA 2024-2027:
Nabór kandydatów na ławników sądowych na lata 2024-2027
poka wszystkie dokumenty

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2019. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023r. poz. 2017 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca  2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia  (Dz. U. Nr 121, poz. 693 ze zm.) Rada Miejska w Szczytnej w bieżącym roku dokona wyboru ławników na lata 2024-2027.

Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy zwrócił się do Rady Miejskiej w Szczytnej z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na:
- ławnika do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2024-2027 do Wydziału Pracy – 1 osoba.
 
Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa:
- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 217 ze zm.).
 
Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:
- prezesi właściwych sądów;
- stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
- co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 
Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2023 r.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Szczytnej po 30 czerwca 2023 r. pozostaną bez dalszego biegu (czyli nie zostaną przez radę rozpatrzone), co rada  stwierdza w drodze uchwały. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończył 30 lat,
- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
- nie przekroczył 70 lat,
- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 
Ławnikami nie mogą być:

- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
- adwokaci i aplikanci adwokaccy,
- radcy prawni i aplikanci radcowscy,
- duchowni,
- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
- funkcjonariusze Służby Więziennej,
- radni gminy, powiatu i województwa.
 
UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone aktualną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego  ponosi Skarb Państwa
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. 
5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Jeżeli zgłoszenia kandydatów nie będą spełniały wymagań formalnych, Rada Miejska w Szczytnej  podejmie uchwałę o pozostawieniu ich bez dalszego biegu.
 
Gdzie składać dokumenty:

Zgłoszenia kandydatów na ławników wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane będą w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej, ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Wzory dokumentów - pliki do pobrania:

 
informacje udostępnił:Piotr Popławski
data udostępnienia: 2023-06-07 09:44:52
ostatnia modyfikacja: Piotr Popławski 2024-05-31 10:29:35 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 lista-osob-zglaszajacych_v2
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 15 06 2023 14:25:31)
 oświadczenie-ze-nie-toczy-sie-postepowanie
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 07 06 2023 10:06:08)
 oswiadczenie-o-nie-pozbawieniu-wladzy-rodzicielskiej
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 07 06 2023 10:05:40)
 informacja-o-przetwarzaniu-d.o.-wybor-ławnikow
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 07 06 2023 10:04:59)
 karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika
(wprowadzono przez Piotr Popławski: 07 06 2023 10:04:43)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 437552