szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXXVI/293/06 z dnia 28 września 2006r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/293/06
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 28 września 2006r.

w sprawie zabezpieczenia przyznanych Gminie Szczytna środków z EFS, Priorytet 2  Działanie 2.2 w formie weksla „ in blanco” wraz z deklaracją wekslową

Na postawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Rada Miejska wyraża zgodę na wystawienie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania  środków wynikających z Wniosku Nr Z/2.02/II/2.2/30/06 złożonego przez Gminę Szczytna dnia 07 lipca 2006r.
2. Wniosek dotyczy realizacji zadania pod nazwą: „Program Stypendialny dla Uczniów Szkoły Ponadgimnazjalnej w Szczytnej pochodzących z terenów wiejskich” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, program operacyjny „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego”, Priorytet 2- „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”, Działanie 2.2 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.
3. Kwota dofinansowania wynikająca z w/w Wniosku, który został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów i jest rekomendowany do dofinansowania wyniesie 21.156,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt sześć zł ) i na taką kwotę Gmina Szczytna wystawi zabezpieczenie w formie weksla „in blanco”.

§ 2.

Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych gminy – z podatków i opłat.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Beneficjent, czyli Gmina Szczytna, dla prawidłowego zabezpieczenia wykonania zadania wynikającego z Wniosku, o którym mowa jest w projekcie Uchwały, musi przedłożyć weksel „in blanco” oraz deklarację wekslową na kwotę dofinansowania 21.156,00 zł. Zabezpieczenie takie wymagane jest przez Urząd Marszałkowski w momencie podpisania Umowy o dofinansowanie Projektu. Po podpisaniu Umowy  zostanie przelana pierwsza transza dofinansowania. Pieniądze te przeznaczone będą na Stypendia dla najbiedniejszych uczniów Szkoły Ponadgimnazjalnej w Szczytnej pochodzących z terenów wiejskich zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z EFS Nr Z/2.02/II/2.2/30/06 złożonym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w dniu 07.07.2006r.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 4 Października 2006 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431571