szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Postanowienie (OS-7615/9/2006)

OS-7615/9/2006

Szczytna, 2006-10-30.

Postanowienie

Na podstawie art. 123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 46a, art. 51 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902) oraz § 3 ust. 1 pkt. 56, § 5 pkt. 2 lit. c, d, g, j rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszą zmianą) po rozpatrzeniu wniosku Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław w sprawie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 288 Wambierzyce – Polanica Zdrój”.

postanawiam

uznać za konieczne wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, a jego zakres określa art. 52 tej ustawy.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdza, w drodze postanowienia obowiązek sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy, określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wydając postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu organ uwzględnia łącznie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu zawarte w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszą zmianą).

Kwalifikując to przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko uwzględniono zapis pkt.2 lit. c, lit. d, lit. g, lit. j § 5 w/w rozporządzenia. Droga nr 388 Wambierzyce – Polanica Zdrój przylega do otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych, na terenie gminy Szczytna droga znajduje się w granicach obszaru ochrony górniczej złoża wody leczniczej Polanica Zdrój, a na odcinku w miejscowości Wambierzyce w strefie ochrony konserwatorskiej i ochrony krajobrazu kulturowego.

W toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska uzyskano następujące opinie:
- Starosty Kłodzkiego z dnia 7 września 2006 roku, który stwierdził obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko a jego zakres określa art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku z dnia 23 października 2006 roku, który stwierdził obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsiębiorstwa na środowisko w zakresie określonym w art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.
Ponadto uwzględniono dołączoną przez wnioskodawcę wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji opinię Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Wydział Środowiska i Rolnictwa, która nie zalicza to przedsięwzięcie do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000.

Na powyższe postanowienie służy stronie zażalenie, za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Otrzymują:
1. Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Radków, Rynek 1, 57-420 Radków.
 
Do wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej + biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej: bip.szczytna.pl.
2. a/a.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:Jerzy Karasek
data ostatniej modyfikacji: 2 Listopada 2006 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 421464