szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
BIP SZCZYTNA:
Uchwała Nr XVII/121/2004 z dnia 29 marca 2004r.

Uchwała Nr XVII/121/2004
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 marca 2004r.

w sprawie wydania opinii do projektowanych obszarów specjalnej ochrony (OSO) i specjalnych obszarów ochrony (SOO) w ramach europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 wyznaczonych na terenie gminy Szczytna.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Pozytywnie opiniuje się wyznaczenie w ramach europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 obszaru o nazwie ,,Torfowisko pod Zieleńcem” – kod PLH020023.
2. Negatywnie opiniuje się wyznaczenie w ramach europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 dwóch obszarów o nazwie:
a)"Góry Stołowe” – kod PLH020009,
b)"Piekielna Dolina koło Polanicy” – kod PLH020018.

§ 2.
Proponuje się wyznaczyć obszar specjalnej ochrony (OSO) i specjalny obszar ochrony (SOO) wymieniony w § 1 pkt. 2 lit. a (kod PLH020009) w aktualnych granicach Parku Narodowego Gór Stołowych.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

Minister Środowiska pocztą elektroniczną przesłał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczytnej w celu wyrażenia opinii przez Radę Miejską w Szczytnej pismo oraz trzy Standardowe Formularze Danych. Wraz z Standardowymi Formularzami Danych załączono informację dotyczącą wyznaczania i funkcjonowania obszarów specjalnej ochrony (OSO) i specjalnych obszarów ochrony (SOO) oraz mapki. Z dokumentów tych wynika, że Minister Środowiska wyznaczył na terenie gminy Szczytna trzy obszary, które będą wchodzić w europejską sieć ekologiczną Natura 2000. Są to:
"Torfowisko pod Zieleńcem” o powierzchni 208,6 ha, którego powierzchnia mieści się w granicach dotychczasowego rezerwatu "Torfowisko pod Zieleńcem”, "Góry Stołowe” o powierzchni 10.980,0 ha obejmujący obszar Parku Narodowego Gór Stołowych wraz z znacznym obszarem przyległym do parku, położonym na terenie gminy Szczytna, gminy Kudowa Zdrój, gminy Radków, gminy Lewin Kłodzki, "Piekielna Dolina koło Polanicy” o powierzchni 110,0 ha, położony w przełomowej dolinie rzeki Bystrzycy Dusznickiej oddzielającą Piekielną Górę na północy (Góry Stołowe) i masyw Wolarza (Góry Bystrzyckie) na południu. Obszar znajduje się w części na terenie gminy Szczytna i w części na terenie gminy Polanica Zdrój.
Już obecnie prawie cały obszar gminy poddany jest szczególnej ochronie, co znacznie ogranicza rozwój gospodarczy gminy. Południowa część gminy objęta jest najwyższą formą ochrony przyrody, gdyż położona jest w obrębie Parku Narodowego Gór Stołowych (1.769 ha), a wraz z otuliną obszar ten obejmuje 1/3 powierzchnię gminy. Góry Bystrzyckie na południu gminy objęte są ochroną w ramach istniejącego od 1981 roku Obszaru Chronionego Krajobrazu Gór Bystrzyckich i Orlickich. Ponadto część gminy wchodzi w skład obszaru górniczego złoża wody leczniczej Dusznik Zdroju i obszaru górniczego złoża wody leczniczej Polanicy Zdroju. Posiadamy też rezerwat przyrody pod nazwą "Torfowisko pod Zieleńcem”.
Stoimy na stanowisku, że tylko rozwój gospodarczy gminy i co za tym idzie wzrost zasobności materialnej tej społeczności może przyczynić się do właściwej i lepszej ochrony środowiska naturalnego. Nadmierne ograniczenia mogą ten rozwój hamować. Dlatego wyznaczenie nowych obszarów ochronnych, obejmujących tak znaczne powierzchnie (cały obszar wsi Łężyce) uważamy za niewłaściwe.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 9 Kwiecień 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431572