szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
BIP SZCZYTNA:
Uchwała Nr XVII/122/2004 z dnia 29 marca 2004r.

Uchwała Nr XVII/122/2004
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 marca 2004r.

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Gminy Szczytna

Na podstawie art. 134 ust. 1 ustawy  z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami) oraz art.3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Nr 19 poz. 177), Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Gminy Szczytna.
2. Zatwierdza się „Specyfikację istotnych warunków zamówienia”, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, w którym określony został tryb postępowania o udzielenie zamówienia, zakres usług bankowych objętych zamówieniem, kryteria ocen ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz wszelkie sprawy proceduralne związane z przeprowadzeniem postępowania, wynikające z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 3

Uchyla się uchwałę Nr XVI/113/2004 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Gminy Szczytna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W związku z unieważnieniem przetargu z dnia 11 marca 2004 r. ogłoszonego na podstawie Uchwały Nr XVI/113/2004 Rady Miejskiej  w Szczytnej z dnia 19 lutego 2004 r. oraz zmiany ustawy o zamówieniach publicznych zachodzi konieczność ogłoszenia drugiego przetargu na bankową obsługę budżetu Gminy Szczytna.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 9 Kwiecień 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431572