szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
BIP SZCZYTNA:
Uchwała Nr XVII/123/2004 z dnia 29 marca 2004r.

Uchwała Nr XVII/123/2004
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia 29 marca 2004r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 i 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 z p. zmianami) oraz art. 13, 109,112 i 124,  ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2003r. Nr 15 poz. 148) Rada Miejska w Szczytnej  uchwala:

§ 1.


1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę złotych: - 590.337,-
   wg. załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę złotych - 590.000,-
   wg. załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały                            

§ 2.   

1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę złotych - 14.096,-
   wg. załącznika Nr 1 niniejszej uchwały
     w tym: - dotacja dla powiatu - 1.245 zł.
     dotacja dla przedszkola – 12.514 zł
      w tym: - wynagrodzenia osobowe – 9.791 zł.
               pochodne od wynagrodzeń – 2.001 zł.
2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę złotych- 13.759,-
   wg. załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
                                                               
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie:
      
Zmian w budżecie gminy dokonuje się w związku z:
1.otrzymaną decyzją o ostatecznych kwotach subwencji  na rok 2004  tj. Ministra Finansów Nr ST3-5/2004 z dnia 16.02.2004r. o zwiększeniu subwencji  o kwotę zł. 337,- którą przeznacza się na oczyszczanie miasta. W dziale 801- Oświata i wychowanie zmiana w dochodach dotyczy zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej, środków otrzymanych z MENiS na inwestycje – budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Szczytnej. 
2.Zwiększenie dotacji dla przedszkola następuje na wniosek dyrektora, w związku z nieprzewidzianym udzieleniem urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela i w związku z tym dodatkowego zatrudnienia nauczyciela.
3. Dotację dla powiatu w wysokości 1.245 zł. przeznacza się na współfinansowanie kosztów utrzymania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego zgodnie z umową z dnia 8 stycznia 2004r. Na powyższe dotacje przeznacza się środki z rezerwy w wysokości 13.759 zł.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 9 Kwiecień 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431572