szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr II/6/06 z dnia 8 grudnia 2006r.

UCHWAŁA NR II/6/06
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
Z DNIA 8 GRUDNIA 2006r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
a/ nieruchomości, budynki i lokale zajęte na potrzeby związane z działalnością kulturalną i sportową,
b/ nieruchomości, budynki i lokale zajęte na potrzeby związane z pomocą społeczną,
c/ nieruchomości, budynki i lokale zajmowane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
d/ budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz rurociągów wodnych,
e/ grunty zajęte na zieleńce publiczne,
f/ grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi (dr), z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
g/ nieruchomości, budynki i lokale zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie w zakresie zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży szkolnej.

2. Zwolnienia nie dotyczą powierzchni lokali użytkowych wynajmowanych, podnajmowanych na rzecz osób trzecich.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2007r.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska w Szczytnej wprowadziła inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ustawie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 19 Grudnia 2006 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432014