szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwala Nr XVII/124/2004 z dnia 29 marca 2004r.

UCHWAŁA Nr XVII/124/2004
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia 29 marca 2004r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. c Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity .ustawy Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z p.zm.), oraz art.48 i 49 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148)  Rada Miejska w Szczytnej  uchwala:

§ 1.

Zaciągnąć  kredyt długoterminowy na pokrycie zobowiązań z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Gimnazjum w Szczytnej w wysokości 2.062.300zł. oraz na zagospodarowanie terenu przy
hali sportowej i gimnazjum  w wysokości – 56.000 zł. R a z e m : - 2.118.300 zł. (słownie złotych: dwa miliony sto osiemnaście tysięcy trzysta).

§ 2.

Realizację uchwały a w szczególności negocjacje warunków spłaty kredytu i oprocentowania, oraz podpisanie umowy kredytowej powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy z zastrzeżeniem § 3.

§ 3.

Warunki spłaty kredytu nie mogą być mniej korzystne niż:

1)okres karencji - do końca roku 2004
2)okres spłaty kredytu – do 5 lat.

§ 4.

Zobowiązanie zostanie pokryte z budżetu gminy z dochodów z podatków i opłat.

§ 5.                                                                

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U z a s a d n i e n i e :

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/101/2003 z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004 planowane wydatki na inwestycje związane z budową hali sportowej z łącznikiem przy Gimnazjum w Szczytnej w wysokości
2.708.300 zł. planuje się sfinansować z:
dotacji MENIS w wysokości – 590.000 zł.
kredytu w wysokości 2.118.300 zł. z tego zapłata zobowiązań wobec wykonawcy
Firmy MITEX S.A. 2.062.300 oraz wydatki na zagospodarowanie terenu przy
Gimnazjum – 56.000 zł.
W roku 2004 otrzymano część dotacji z MENiS w wysokości 200.000 zł., pozostała
kwota przekazana zostanie po rozliczeniu finansowym zadania, które nastąpi po uregulowaniu
zaległości wobec wykonawcy.
Stan zobowiązań wobec Firmy Mitex na dzień 11 marca  wynosi 2.452.300 zł.
Ze względu na brak środków w budżecie zachodzi konieczność zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 9 Kwiecień 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432013