szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr II/9/2006 z dnia 8 grudnia 2006r.

UCHWAŁA NR II/9/06
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
Z DNIA 8 GRUDNIA 2006r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i  zwolnień na 2007 rok

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 i art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2006r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007r. (Monitor Polski z 2006 r. Nr 72, poz. 721) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski z 2006r. Nr 75, poz.758)

Rada Miejska w  Szczytnej uchwala:

§ 1

1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta i gminy:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 543,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 961,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.181,00 zł

2) od samochodu  ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 t włącznie 757,00 zł
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 908,00 zł
c) powyżej 9 t a poniżej 12 t 1.110,00 zł

4)  od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi , dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5) od przyczep i naczep , o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ,(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego): 1.276,00 zł

6) od przyczep lub naczep , o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, (z  wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  całkowitą   równą  lub  wyższą  niż  12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
                   
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od ilości miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 1.500,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.849,00 zł

§ 2

Kwoty wymienione w § 1 oraz w załącznikach nr 1,2,3 do niniejszej uchwały należy zastosować w roku 2007.

§ 3

Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy służące do przewozu dzieci szkolnych.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna

§ 5

Uchwała podlega rozplakatowaniu na terenie Miasta i Gminy Szczytna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2002 r. Nr 9, poz.84 ze zm. minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia , w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości (art. 5ust. 1), podatku od środków transportowych (art. 10), podatku od posiadania psów (art. 14 pkt.1) oraz opłat lokalnych – opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej (art.19).
Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy.
Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polski „Monitor Polski”.
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13.10.2006r. opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 72, poz. 724 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006r. wyniósł 0,9 %.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:          
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 19 Grudnia 2006 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431570