szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr II/10/06 z dnia 8 grudnia 2006r.

UCHWAŁA NR II/10/06
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
Z DNIA 8 GRUDNIA 2006 r.

w sprawie określenia stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 pkt. 1 lit. a i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski z 2006 r. Nr 75, poz. 758), Rada Miejska w Szczytnej  uchwala:

§ 1

Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycznych i prawnych dokonujących sprzedaży w miejscach oznaczonych.

§ 2

Stawka dzienna opłaty targowej wynosi:
1. Handel obwoźny - 26,00 zł
2. Handel na stoisku - 26,00 zł
3. Handel z ręki - 15,00 zł
4. Handel z ręki nabiałem i płodami rolnymi - 5,00 zł

§ 3

Za dokonywanie sprzedaży w innych miejscach niż oznaczone dzienna stawka opłaty targowej wynosi  100 zł od osób fizycznych i prawnych.

§ 4

Kwoty wymienione w § 2 i 3 obowiązują do naliczania opłaty targowej w 2007r.

§ 5

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej.
2. Za inkaso opłaty targowej ustala się wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20 % od zainkasowanych kwot.

§ 6

Uchwała podlega rozplakatowaniu na terenie miasta i gminy Szczytna.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2007r.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości (art. 5ust. 1), podatku od środków transportowych (art. 10), podatku od posiadania psów (art. 14 pkt.1) oraz opłat lokalnych – opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej (art.19).
Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy.
Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polski „Monitor Polski”. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13.10.2006r. opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 72, poz. 724 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006 r. wyniósł
0,9 %.

Górna granica stawki opłaty targowej na rok 2007 wynosi kwotę 618,33 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczytna  proponuje utrzymanie stawek na poziomie roku 2006 tj.
1. Handel obwoźny  - 26,00 zł
2. Handel na stoisku - 26,00 zł
3. Handel z ręki - 15,00 zł
4. Handel z ręki nabiałem i płodami rolnymi - 5,00 zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:          
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 19 Grudnia 2006 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431570