szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr II/11/06 z dnia 8 grudnia 2006r.

UCHWAŁA NR II/11/06
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
DNIA 8 GRUDNIA 2006r.

w sprawie podatku od posiadania psów na 2007r.

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski z 2006r. Nr 75 poz. 758) 

Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

Stawkę roczną podatku od posiadania psów ustala się w wysokości 26,00 zł od jednego psa.

§ 2

1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 30 czerwca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.
2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 3

Wpłaty podatku można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.

§ 4

Uchwała podlega rozplakatowaniu na terenie miasta i gminy Szczytna.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 ze zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości (art. 5ust. 1), podatku od środków transportowych (art. 10), podatku od posiadania psów (art. 14 pkt.1) oraz opłat lokalnych – opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej (art.19).
Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane w  górę do pełnych groszy.
Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polski „Monitor Polski”. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13.10.2006r. opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 72, poz. 724 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006r. wyniósł
0,9 %.

Górna granica stawki podatku od posiadania psów na rok 2007 wynosi kwotę 53,69 zł od jednego psa.
Burmistrz Miasta i Gminy w Szczytnej proponuje utrzymanie stawki podatku od posiadania psów na poziomie roku 2006, tj. 26 zł od jednego psa.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:          
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 19 Grudnia 2006 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431570