szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr III/23/06 z dnia 28 grudnia 2006r.

Uchwała Nr III/23/06
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczytna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591  z późn. zm./, Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały paragraf 1 otrzymuje brzmienie:
„Statut Gminy Szczytna określa:
1) ustrój Gminy Szczytna,
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Miejskiej,
3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej w Szczytnej oraz Komisji Rady Miejskiej,
4) tryb pracy Burmistrza Szczytnej,
5) zasady: dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Burmistrza Szczytnej oraz korzystania z nich,
6) zasady tworzenia klubu radnych.”

§ 2

W załączniku do uchwały paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

„Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o :
1. Gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Szczytna.
2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Szczytnej.
3. Komisji – należy przez to rozumieć stałą komisję Rady Miejskiej w Szczytnej.
4. Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Szczytnej.
5. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Szczytnej.
6. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Szczytna.
7. Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczytnej.”

§ 3

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 8 Stycznia 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 438030