szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr III/15/06 z dnia 28 grudnia 2006r.

Uchwała Nr III/15/06
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna złożonej przez Pana  Ryszarda Krystowczyka, zam. w Szczytnej, Rada Miejska w Szczytnej uznaje ww. skargę za zasadną.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Pismem z dnia 6 sierpnia 2001 roku mieszkańcy budynków nr 12 i nr 14 przy ul. Wiejskiej w Szczytnej wnoszą o zajęcie stanowiska w sprawie zasypywania przez Panią Janinę Langosz rowu melioracyjnego, który przebiega przez jej grunt – działka nr 1846.

2. Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej pismem z dnia 3 grudnia 2001 roku poinformował Panią Janinę Langosz, że zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 24 października 1974 roku – Prawo wodne, utrzymywanie rowów melioracyjnych należy do właścicieli gruntów, na których się znajdują, a także nakazał zaniechanie niszczenia urządzeń melioracji wodnych.

3. W dniu 22 października 2002 roku pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej dokonali wizji lokalnej, w wyniku, której stwierdzono dalsze zasypywanie przez Panią Janinę Langosz rowu melioracyjnego.

4. W ślad za wizją lokalną, Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej pismem z dnia 25 października 2002 roku nakazał Pani Janinie Langosz udrożnić przedmiotowy rów.

5. Pan Jerzy Kaspera zam. w Szczytnej pismem z dnia 3 lutego 2003 roku ponowił sprawę niedrożności rowu melioracyjnego.

6. Decyzją z dnia 21 lutego 2003 roku Burmistrz Miasta i Gminy Szczytna nakazał Pani Janinie Langosz przywrócenie do stanu poprzedniego rowu melioracyjnego, przebiegającego przez działkę gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 1846.

7. Pani Janina Langosz pismem do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 15 marca 2003 roku skarży się na niszczenie prawa własności oraz domaga się naprawy szkód i krzywd wyrządzonych na jej osobie.

8. W dniu 30 maja 2003 roku Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej zawiadomił Komisariat Policji w Polanicy Zdroju o popełnieniu wykroczenia przez Panią Janinę Langosz polegającego na zasypywaniu rowu melioracyjnego.

9. Pismem z dnia 7 sierpnia 2003 roku Komisariat Policji w Polanicy Zdroju poinformował pracownika tut. Urzędu o przesłaniu do Sądu Rejonowego w Kłodzku materiałów prowadzonych w postępowaniu z wniosku o ukaranie Pani Janiny Langosz.

10. Postanowieniem z dnia 13 października 2003 roku Sąd Rejonowy w Kłodzku odmówił wszczęcia postępowania o ukaranie Pani Janiny Langosz.

11. Zawiadomieniem z dnia 18 czerwca 2004 roku Prokuratura Rejonowa w Kłodzku zawiadomiła tut. Urząd o przesłaniu do Sądu Rejonowego w Kłodzku aktu oskarżenia przeciwko Pani Janinie Langosz o popełnieniu przestępstwa z art. 191 ustawy z dnia 18.07.2001 roku – Prawo wodne.

12. Sąd Rejonowy VIII Wydział Grodzki w Kłodzku po rozpoznaniu w dniach 4.03.2005r., 11.04.2005r., 6.05.2005r., 23.05.2005r. sprawy karnej przeciwko Pani Janinie Langosz, w dniu 27 maja 2005 roku wydał wyrok uznając Pani Janinę Langosz za winną, że w okresie od sierpnia 2001 roku do kwietnia 2004 roku nie utrzymywała w należytym stanie urządzeń wodnych w postaci rowu melioracyjnego biegnącego przez jej grunt rolny w ten sposób, że zasypywała w/w rów kamieniami, gałęziami i resztkami roślinnymi. Sąd wymierzył Pani Janinie Langosz karę grzywny w wysokości 100 zł.

13.Pismem z dnia 14 lutego 2006 roku Pan Ryszard Krystowczyk zam. Szczytna ul. Wiejska 14 ponownie zgłosił sprawę niedrożności rowu melioracyjnego.

14. W dniu 14 marca 2006 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany odpływu wód w wyniku zasypania rowu melioracyjnego przez Panią Janinę Langosz na działce gruntu nr 1846.

15. W odpowiedzi na wszczęte postępowanie administracyjne Pani Janina Langosz wniosła pismo z dnia 3 kwietnia 2006 roku, w którym między innymi informuje, że rów melioracyjny został zniwelowany przez powódź, pracę ciężkiego sprzętu, jakiego używał zakład energetyczny oraz przez pracowników przy budowie kolektora, a łąka została zniszczona przy pracach związanych z poszerzeniem koryta rzeki przy usuwaniu skutków powodziowych.

16. Wizja terenowa pracowników Urzędu z dniu 27 kwietnia 2006 roku potwierdziła zamulenie rowu w wyniku złożonych w nim resztek roślin, a przy granicy z działką nr 1845 kamieni. W dniu tym zaproponowano Pani Janinie Langosz, że rów melioracyjny zostanie oczyszczony przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Pani Janina Langosz kategorycznie odrzuciła tą propozycję, nie godząc się na odbudowę rowu.

17. W dniu 15 maja 2006 roku Pani Janina Langosz przysłała pismo informujące, że pracownik Urzędu w trakcie wizji terenowej trzymał stronę tylko Pana Krystowczyka, jednocześnie sugerując, że rów melioracyjny można poprowadzić na gruncie Pana Krystowczyka bezpośrednio do rzeki.

18. W dniu 16 maja 2006 roku Pan Ryszard Krystowczyk podczas dyżuru radnych złożył interpelację do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczytnej dotyczącą zasypywania przez Panią Janinę Langosz rowu melioracyjnego.

19. Radna Pani Teresa Kopańska pismem z dnia 18 maja 2006 roku skierowanym do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczytnej i do wiadomości Burmistrza poinformowała, że w dniu 17 maja 2006 roku przyjęła skargę od Pana Ryszarda Krystowczyka na brak skuteczności Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna w sprawie wyegzekwowania od Pani Janiny Langosz obowiązku udrożnienia rowu.

20. Realizując wszczęte postępowanie administracyjne, a także w odpowiedzi na interpelację otrzymaną od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczytnej i przyjętą przez Radną Panią Teresą Kopańską skargę, w dniu 25 maja została wydana decyzja nakazująca Pani Janinie Langosz oczyszczenie rowu melioracyjnego, przebiegającego przez jej grunt.

21. W dniu 5 czerwca 2006 roku Pani Janina Langosz wniosła odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu.

22. W dniu 24 lipca 2006 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu wydało decyzję uchylającą decyzję Burmistrza i umorzyło postępowanie organu pierwszej instancji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło, że pomimo nie zasadności zarzutów wniesionych przez Panią Janinę Langosz, decyzja Burmistrza nie może pozostawać w obrocie prawnym gdyż sprawa ta została rozstrzygnięta już wcześniejszą decyzją z dnia 21 lutego 2003 roku, która w dalszym ciągu pozostaje w obrocie prawnym.

23. W dniu 30 sierpnia 2006 roku Pani Janina Langosz wniosła sprawę odprowadzania rzekomych ścieków z budynku Państwa Sobel i Urbaś a także pozostawienia jej własności w spokoju.

24. Wizja w terenie pracowników Urzędu przeprowadzona w dniu 19 września 2006 roku nie potwierdziła odprowadzania ścieków na grunty Pani Janiny Langosz z posesji nr 19 – Państwa Sobel i Urbaś a jedynie wód opadowych.

25. Pismem tut. Urzędu z dnia 25 września 2006 roku skierowanym do Pani Janiny Langosz poinformowano, że z posesji Państwa Sobel i Urbaś spływają jedynie wody opadowe, a także, że nadal ciąży na niej obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego rowu melioracyjnego przebiegającego przez jej grunt. Ponadto poinformowano, że jedynym rowem melioracyjnym znajdującym się w dokumentacji spółki wodnej na tych gruntach jest rów B-107.

26. Pismem z dnia 14 września 2006 roku Pan Ryszard Krystowczyk wniósł do Starostwa Powiatowego w Kłodzku, a także do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu skargę na nie załatwienie sprawy udrożnienia rowu.

27. Jedynym możliwym załatwieniem tej sprawy jest wykonanie zastępcze w postępowaniu egzekucyjnym. Pierwszą czynnością było doręczenie Pani Janinie Langosz upomnienia, które wysłano w dniu 26 października 2006 roku.

28. Odpowiedzią na upomnienie było pismo Pani Janiny Langosz z dnia 8 listopada 2006 r. informujące, że Konstytucja gwarantuje prywatną własność i właściciel na swoich gruntach może gospodarować na niej według własnych pomysłów. Jednocześnie Pani Janina Langosz pisze, że jak Burmistrz będzie dalej ją prześladował to skieruje sprawę do Ministra Sprawiedliwości.

29. Kolejną czynnością będzie wydanie postanowienia, w którym zostanie wskazana osoba do wykonania zastępczego a także określona kwota, za którą zostaną wykonane prace. Wraz z postanowieniem zostanie wydany też tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym.

Wobec  stwierdzenia  powyższych  faktów  Komisja  Rewizyjna  wystąpiła z wnioskiem  do  Rady  Miejskiej  w  Szczytnej  o  uznanie  złożonej  skargi  za  zasadną i o niezwłoczne podjęcie przez Burmistrza czynności mających na celu wydanie postanowienia, w którym zostanie wskazana osoba do wykonania zastępczego, a także określona kwota, za którą zostaną wykonane prace.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 26 Stycznia 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432013