szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr IV/33/07 z dnia 31 stycznia 2007r.

Uchwała Nr IV/33/07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 31 stycznia 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczytna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ),  art. 4 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz.U. Nr 175, poz. 1459), oraz art. 68 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)  Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

1.Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczytna w następujących wysokościach:
a/ 90 % - dla nieruchomości zabudowanych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, oraz dla lokali wykorzystywanych jedynie na cele mieszkaniowe,
b/ 95 % - dla nieruchomości rolnych przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne,
c/ 99 % - jeżeli użytkownicy wieczyści wnieśli jednorazową opłatę za cały okres użytkowania wieczystego.
2. W przypadku wielofunkcyjnego wykorzystania nieruchomości, bonifikaty udziela się proporcjonalnie do części wykorzystywanej jedynie na cele mieszkaniowe lub rolne.

3. Bonifikata może być udzielona jeżeli użytkownik wieczysty nie zalega z płatnościami z tytułu użytkowania wieczystego, podatków lub innych płatności wobec Gminy Szczytna.

§ 2

Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego płatna jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o odpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanie się ostateczna.

§ 3

Wszystkie koszty związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pokrywa nabywca.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Szczytnej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 2 Lutego 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431572