szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr IV/37/07 z dnia 31 stycznia 2007r.

Uchwała Nr IV/37/07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 31 stycznia 2007 roku

w sprawie: wydania opinii do projektu ,,Studium ochrony przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony miasta Kłodzka” dotyczącego doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej w granicach administracyjnych gminy Szczytna i doliny rzeki Kamiennego Potoku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

Negatywnie opiniuje się ,,Studium ochrony przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony miasta Kłodzka” w zakresie wyznaczenia obszarów bezpośredniego zagrożenia przed powodzią doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej na terenie gminy Szczytna i doliny rzeki Kamiennego Potoku.

§ 2

Negatywnie opiniuje się ,,Studium ochrony przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony miasta Kłodzka” w zakresie koncepcji zwiększenia zabezpieczenia przed powodzią doliny rzeki Kamiennego Potoku.

§ 3

Pozytywnie opiniuje się ,,Studium ochrony przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony miasta Kłodzka” w zakresie koncepcji zwiększenia zabezpieczenia przed powodzią doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej na terenie gminy Szczytna w wariancie I.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 5 grudnia 2006 roku nr DN-OKI/I/WP/190EP/240/2006 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przesłał do zaopiniowania w wersji elektronicznej ,,Studium ochrony przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony miasta Kłodzka”. Na terenie gminy Szczytna wyżej wymienione Studium zawiera opracowanie dotyczące rzek Bystrzycy Dusznickiej i Kamiennego Potoku.
Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami), dla potrzeb planowania ochrony przed powodzią dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej sporządza studium ochrony przeciwpowodziowej, którego projekt przesyła do zaopiniowania właściwym radom gminy. Studium zawiera ocenę aktualnego stanu zabudowy i zagrożenia powodziowego dolin rzecznych w Kotlinie Kłodzkiej, strefy zagrożenia powodziowego naniesione na mapach w skali 1:5000, koncepcję zwiększenia stopnia zabezpieczenia przed powodzią dolin rzecznych oraz orientacyjne zestawienie kosztów.
Strefy zagrożenia powodziowego doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej na odcinku przebiegającym przez gminę Szczytna i doliny rzeki Kamienny Potok odbiegają od stref, które Burmistrz Szczytnej proponował w swoim piśmie z dnia 4 marca 2004 roku a także od przyjętych w naszych planach zagospodarowania przestrzennego.
Stoimy na stanowisku, że obszary bezpośredniego zagrożenia przed powodzią doliny rzeki Bystrzycy Busznickiej na odcinku gminy Szczytna i doliny rzeki Kamiennego Potoku wyznaczają: ,,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna” przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnej nr XV/107/2004 z dnia 30 stycznia 2004 roku oraz ,,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chocieszów, Niwa i Wolany oraz Dolina, Łężyce, Słoszów i Złotno” uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnej nr XXXI/263/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku.
Negatywna opinia dotycząca koncepcji zwiększenia zabezpieczenia przed powodzią doliny rzeki Kamiennego Potoku wynika z proponowanego rozwiązania polegającego na podwyższeniu murów oporowych koryta rzeki na terenie miasta o 1,2 m. Rozwiązanie to jest nie do przyjęcia, natomiast należy rozważyć możliwość poszerzenia koryta rzeki i pogłębienie dna.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 2 Lutego 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432011