szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr III/17/06 z dnia 28 grudnia 2006r.

Uchwała Nr III/17/06
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.24 ust. 11, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 i art. 198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości - 14.398.396 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Załącznik nr 1a określa dochody według działów klasyfikacji budżetowej

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 13.780.836 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie załącznikiem nr 3 .
3. Zadania inwestycyjne  w 2007r., zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 617.560 zł.
przeznacza się na planowane rozchody:
- spłatę rat kredytów w kwocie – 617.560 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 499.500 zł, rozchody w wysokości 1.117.060 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 100.000 zł,
2) celową w wysokości - 227.714 zł,
z przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące .......... w kwocie - 142.714 zł,
b) wydatki inwestycyjne .......... w kwocie - 85.000 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

1. Uchwala się dochody w kwocie 80.000 zł. tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 94.520 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Uchwala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla zakładów budżetowych:
przychody – 2.386.310 zł, wydatki – 2.386.310 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 5.350 zł; wydatki –6.820 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę     - 436.693 zł,
2) działającego na terenie gminy publicznego przedszkola w wysokości        - 511.620 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości -  30.000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 6.                                              
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę -   40.000 zł,
zgodnie załącznikiem nr 10
4. Dotację celową  w wysokości 200.000 zł. na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych: samochodu ciężarowego, samochodu towarowo- osobowego, odśnieżarki spalinowej, zagęszczarki spalinowej do gruntu oraz pługu do odśnieżania.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody  - 40.000 zł,
2) wydatki  - 40.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu    - w kwocie   800.000 zł;

§ 11

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości  -59.464 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000zł,

2) ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytów i pożyczek w formie weksla in blaco wraz z deklaracja wekslową do wysokości 800.000 zł.

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 1.000.000 zł,

4) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 75.000 zł.
    
5) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej,  obejmujących w szczególności zmianę kwot zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Upoważnia się dyrektorów zakładów budżetowych do dokonywania w planie finansowym innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia kwot do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 13

Uchwala się szczegółowość :
1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2007r. – jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale;
2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2007r. planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy – w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez dyrektorów, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i zobowiązań ( w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 14

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i  Gminy.

Uzasadnienie:
 
Do projektu budżetu  przedłożonego Radzie Miejskiej w dniu 15 listopada 2006r. wprowadzono Zarządzeniem Nr 10/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna  z dnia  14 grudnia 2006r. autopoprawkę polegającą na:
I. Zwiększeniu dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę zł 126.145 zł.
w związku z przeznaczeniem do sprzedaży nowych nieruchomości.

II. Zwiększeniu wydatków o kwotę zł. 914.500 zł. z tytułu:
1) wykonania elewacji na budynku  gimnazjum – koszt ok. 100.000 zł.
2) wykonania chodnika przy budynku gimnazjum- koszt ok. 75.000 zł.
3) udzielenia poręczenia kredytu w wysokości 75.000 zł. dla fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów, którego zaciągnięcie jest niezbędne dla realizacji projektu pilotażowego  LEADER +, do którego Gmina Szczytna przystąpiła.
4) Udzielenie dotacji dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w wysokości 200.000 zł. na zakupy inwestycyjne:
- samochodu ciężarowego,
- samochodu towarowo-osobowego,
- odśnieżarki spalinowej,
- zagęszczarki spalinowej do gruntu,
- pługu do odśnieżania.
5) realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zintegrowany Program Informatyczny Dolnego Śląska  (realizacja przez Urząd  Marszałkowski) -  w wysokości  65.000 zł. 
6) zapłaty należności za wykonanie dokumentacji wodno-ściekowej wsi, zadanie planowane w roku 2006 w wysokości 499.500 zł. z czego zapłacono tylko fakturę częściową w wysokości 100.000 zł. Poprzez sporządzone aneksy do umowy termin realizacji przedłużono do końca kwietnia 2007r.  Na zadanie to w roku 2006 podpisano umowę o kredyt z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 327.500 zł. który przekazany zostanie w transzach w 2007r. Pozostała kwota w wysokości 72.000 – środki własne gminy.
 
III. Zmniejszeniu wydatków o kwotę zł.  – 288.855 zł. z tytułu:
1) podwyżek wynagrodzeń dla pracowników jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i instytucji kultury w wysokości 3% oraz 1% nagród od funduszu płac, za wyjątkiem nauczycieli, do których ma zastosowanie ustawa Karta Nauczyciela.
Skutki likwidacji podwyżek i nagród stanowią kwotę zł – 93.155 zł.
2) budowę parkingu przy cmentarzu w Szczytnej, planowana kwota 60.000 zł.
3) rozbudowę remizy strażackiej – 100.000 zł,
4) utrzymanie świetlicy szkolnej o kwotę  – 2.500 zł.
5) zasiłki celowe o kwotę 20.000 zł.
6) udział gminy przy organizacji prac społecznie użytecznych  o kwotę 13.200 zł.

IV. Przychody  budżetu w wysokości – 499.500 zł.z tytułu kredytów i pożyczek tj.
- z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 327.500 zł. ( umowa kredytu została podpisana w 2006r.).
- z innych banków – 172.000 na wydatki inwestycyjne tj.
na wykonanie elewacji budynku gimnazjum – 100.000 zł.
na dokumentację wodno-sciekową wsi – 72.000 zł.

V. Jednocześnie dokonuję zmian w wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez:
1) likwidację planowanych wydatków na opracowanie planu urządzenia lasu – 6.000 zł.
2) zmniejszenie wydatków na dofinansowanie do indywidualnych oczyszczalni ścieków o kwotę 5.000 zł.

3. zwiększenie wydatków na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w zieleni na terenie gminy (usuwanie suchych drzew, usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi  i mienia z gruntów gminnych), oraz zakup sadzonek drzew i krzewów do nowych nasadzeń o kwotę 11.000 zł.

W związku z powyższym zmianie ulegają załączniki do projektu budżetu:
nr 1 – Prognozowane dochody Gminy Szczytna wg. źródeł na 2007r,
nr 1a- Dochody budżetu Gminy na rok 2007 w układzie działów klasyfikacji budżetowej,
nr 2 – Wydatki Gminy Szczytna na rok 2007,
nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009,
nr 3a – Zadania inwestycyjne w 2007r,
nr 7 – Przychody i wydatki zakładów budżetowych Gminy Szczytna na rok 2007,
nr 9  - Dotacje podmiotowe w 2007r,
nr 13 – Prognoza  kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne,
- wprowadzono załącznik nr 14 – Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu w roku 2007.

VI  Usunięto uchybienia  wskazane Uchwałą Nr III-236/06 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna projekcie budżetu na 2007 rok wraz z informacja o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczytnej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 12 Lutego 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432011