szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (RTI.OS.7615/5/2007)

RTI.OS.7615/5/2007

Szczytna, 2007-03-20.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że na wniosek Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław zostało wszczęte w dniu 20 marca 2007 roku postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 Wambierzyce – Polanica Zdrój”.
 Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami), w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.
 Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia między innymi na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających, z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu opinii i uzgodnień z organami ochrony środowiska zgodnie z art. 48 ust. 2 i art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje przesłane stronom – do właścicieli gruntów, na których chociaż w części będzie prowadzone przedsięwzięcie oraz podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, a także wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie i Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.

Otrzymują:
1. Strony według rozdzielnika.
2.Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.
3.Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.
4.Tablica Ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.
5.a/a.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 22 Marca 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 434343