szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (RTI.OS.7615/9/06/07)

RTI.OS.7615/9/06/07

Szczytna, 2007-03-12.

DECYZJA

 Na podstawie art. 105 Kodeksu postępowania administracyjnego umarza się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 Wambierzyce – Polanica Zdrój” wszczęte zawiadomieniem z dnia 25 sierpnia 2006 roku nr OS-7615/9/2006 z wniosku Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu z dnia 28 lipca 2006 roku nr DZDW/ZD/4112/11/04.

Uzasadnienie

Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu pismem z dnia 28 lipca 2006 roku nr DZDW/ZD/4112/11/04 wniósł do tut. Urzędu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 Wambierzyce – Polanica Zdrój.
 Po uzyskaniu opinii Starosty Kłodzkiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku, Burmistrz Szczytnej uznał za konieczne wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. Zawiadomieniem z dnia 31 października 2006 roku o toczącym się postępowaniu zostało poinformowane społeczeństwo. Następnie dokonano uzgodnienia ze Starostą Kłodzkim i Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Kłodzku warunki realizacji przedsięwzięcia.
 Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu pismem z dnia 20 lutego 2007 roku nr DZDW/ZD/4114/30/05 poinformował Burmistrza Szczytnej o zmianie zakresu przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie nie będzie realizowane wyłącznie w istniejącym pasie drogowym na gruntach Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu jak to wynikało z przedłożonych dokumentów z dnia 28 lipca 2006 roku. Zakres i miejsce przedsięwzięcia ulega zmianie, gdyż inwestycja wykracza poza istniejący pas drogowy i wchodzi na grunty sąsiednie (40 działek). Zmiana w części miejsca inwestycji (prostowanie łuków, wykonanie urządzeń drogowych) z punktu widzenia społecznego i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest słuszna, spowoduje jednak, że inwestycja na niewielkich odcinkach wejdzie również w granice potencjalnego Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków ,,Góry Stołowe” i może oddziaływać na ten obszar.
 Pismem z dnia 5 marca 2007 roku nr DZDW/ZD/4114/30/05 Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu wycofał dotychczasowy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pod nazwą: ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 Wambierzyce – Polanica Zdrój”.
W tym stanie rzeczy należy uznać, że dotychczasowe postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

 Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Otrzymują:
1. Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław.
2. Starosta Kłodzki ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku, ul. Okrzei 16, 57-300 Kłodzko.
4. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wydział Środowiska i Rolnictwa pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
5. Burmistrz Radkowa, Rynek 1, 57-420 Radków.
6. Park Narodowy Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój.
7. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych.
8. Tablica ogłoszeń urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.
9. Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.
10. a/a.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 22 Marca 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 421464