szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XVIII/134/04 z dnia 29 kwietnia 2004r.

Uchwała Nr XVIII/134/04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 kwietnia 2004

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/109/2004 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 448) zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich,
Rada Miejska w Szczytnej  u c h w a l a:

§ 1.
W paragrafie 1 ust. 1 uchwały pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dodatek funkcyjny - 1.030 zł”

§ 2.

Dodatek, o którym mowa w § 1 przysługuje od dnia 1 stycznia 2004 r.

§ 3.

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XV/109/2004 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna przyznano Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna dodatek funkcyjny w wysokości 1.000 zł.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U Nr 47, poz. 448) dodatek ten obligatoryjnie należy zwiększyć.

Wynika to  z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia zmieniającego (...), w której określono m.in. kwotę dodatku funkcyjnego  przysługującego burmistrzowi w gminie do 15 tys. mieszkańców w granicach od 1.030 zł do 1.490 zł.

W związku z tym proponuje się, aby dokonać zmiany wysokości dodatku funkcyjnego dla Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna i ustalić wysokość tego dodatku na minimalnym poziomie 1.030 zł.

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2004 r., co zostało zapisane w § 2 uchwały.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 13 Maj 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432011