szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Postanowienie w sprawie realizacji przedsięwzięcia (RTI.OS.7615/5/2007)

Szczytna, 2007-05-09

RTI.OS.7615/5/2007

Postanowienie

Na podstawie art. 123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 46a, art. 51 ust. 1 pkt.2 i pkt.3, ust. 2, ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 ust. 1 pkt. 56, § 5 pkt. 2 lit. c, d, e, g, j rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszą zmianą) po rozpatrzeniu wniosku Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław w sprawie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 Wambierzyce – Polanica Zdrój”.

postanawiam

uznać za konieczne wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, a jego zakres określa art. 52 tej ustawy. Raport powinien również uwzględnić oddziaływanie przedsięwzięcia w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000: Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk "Góry Stołowe” i potencjalnego Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków "Góry Stołowe”.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdza, w drodze postanowienia obowiązek sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt.2 i pkt.3 w/w ustawy, określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wydając postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu organ uwzględnia łącznie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu zawarte w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszą zmianą).

Kwalifikując to przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko uwzględniono zapis pkt.2 lit. c, lit. d, lit. e, lit. g, lit. j § 5 w/w rozporządzenia. Droga nr 388 Wambierzyce – Polanica Zdrój przylega do otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych, a ponadto znajduje się na granicy potencjalnego Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków ,,Góry Stołowe” oraz w dwóch miejscach dochodzi do Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk ,,Góry Stołowe”. Na terenie gminy Szczytna droga znajduje się w granicach obszaru ochrony górniczej złoża wody leczniczej Polanica Zdrój, a na odcinku w miejscowości Wambierzyce w strefie ochrony konserwatorskiej i ochrony krajobrazu kulturowego.

W toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska uzyskano następujące opinie:
- Wojewody Dolnośląskiego, który stwierdził obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczone zostały wyżej wymienione obszary Natura 2000,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku, który stwierdził obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsiębiorstwa na środowisko a jego zakres określa art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.
Biorąc powyższe – postanowiono jak w sentencji.

Na powyższe postanowienie służy stronie zażalenie, za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Otrzymują:
1. Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Radków, Rynek 1, 57-420 Radków.
3. Wojewoda Dolnośląski, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku ul. Okrzei 16, 57-300 Kłodzko.
Do wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej + biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej: bip.szczytna.pl.
2. a/a.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 21 Maja 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 421429