szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr VIII/52/07 z dnia 31 maja 2007r.

UCHWAŁA NR VIII/52/07
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 31 maja 2007

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 121, poz. 844 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości powierza się sołtysom wsi gminy Szczytna.

§ 2

Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej podatków pobranych w sołectwach:
- Chocieszów (dla wsi Chocieszów i Studzienno),
- Dolina (dla wsi Dolina),
- Łężyce (dla wsi Łężyce),
- Niwa (dla wsi Niwa),
- Słoszów (dla wsi Słoszów),
- Wolany (dla wsi Wolany),
- Złotno (dla wsi Złotno).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 4

Traci moc uchwała Nr VII/67/2003 z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie powołania inkasentów i ustalenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie gminy Szczytna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

____________________________

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 4 Czerwca 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432013