szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
PRAWO LOKALNE:
Budżet 2004

UCHWAŁA  Nr XIV/101/2003
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia 29 grudnia 2003r.

W sprawie budżetu gminy Szczytna na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami), art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r.), oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 11.188.402 zł. z tego:
1) dochody z podatków i opłat -  1.614.600 zł.
2) udziały w podatkach -  1.299.452 zł.
3) dochody z majątku gminy -  1.466.858 zł.
4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 85.000 zł.
5) dotacje celowe na zadania zlecone - 714.106 zł.
6) dotacje celowe na zadania własne - 2.025.201 zł. w tym:
 - dotacja z funduszu pomocowego SAPARD -  1.328.354 zł.
 - dotacja z funduszu celowego NFOŚi GW - 106.847 zł.
 - dotacja z MENiS - 590.000 zł.
7) subwencja ogólna - 3.921.185 zł.
8) pozostałe dochody własne - 62.000 zł.

Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 13.335.593 zł. z tego:
1)wydatki bieżące - 8.788.201 zł. w tym:
 - wynagrodzenia - 3.413.740 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń - 689.995 zł.
 - dotacja podmiotowa dla przedszkola - 465.000 zł.
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - 380.148 zł.
 - dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 55.000 zł.
 - wydatki na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - 85.000 zł.
 - wydatki na obsługę długu publicznego - 284.080 zł.
2)wydatki na finansowanie inwestycji - 4.547.392 zł. z tego:
 - wydatki inwestycyjne wg. załącznika nr 9 - 1.202.300 zł.
 - wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi według załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały. - 3.345.092 zł.
     
Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwala się deficyt budżetu w wysokości – 2.147.191 zł.


§ 3.


Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 2.472.191 będzie kredyt lub pożyczka. Spłata rat kredytu przypadających w roku 2004 w wysokości 325.000 zł. zostanie pokryta z nadwyżki dochodów nad wydatkami. Rozdysponowanie nadwyżki budżetowej oraz finansowanie deficytu przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych:

1.Zakłady budżetowe:
1)Przychody - 2.189.610 zł.
2)Wydatki - 2.189.610 zł.
Według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

2.Środki specjalne:
1)Przychody - 33.500 zł.
2)Wydatki - 34.939 zł.
Według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)Przychody - 74.000 zł.
2)Wydatki - 74.000 zł.
Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe, związane z realizacją tych zadań w wysokości  -  714.106 zł. według  załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wyodrębnia się środki dla jednostek pomocniczych gminy w wysokości - 42.200 zł.
według załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości – 284.080 zł.: w tym:
 - Odsetki z tytułu spłat kredytów – 185.000 zł.
 - Odsetki z tytułu kredytów zaciągniętych w 2004r. - 84.080 zł.
 - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości - 15.000 zł.

§ 9.

Rezerwę ogólną ( do wysokości 1% wydatków budżetu) w wysokości - 100.000 zł.
Rezerwę celową w wysokości (do 5% planowanych wydatków) w wysokości - 114.200 zł.
z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i rentowe w jednostkach budżetowych.
                                                                                                         
§ 10.

Informację o stanie zadłużenia i zobowiązań finansowych gminy przedstawia załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Prognozę długu gminy Szczytna przedstawia załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna do:
1. zaciągania w roku budżetowym pożyczek i kredytów do wysokości - 1.828.354 zł. w tym kredytu pomostowego w wysokości 1.328.354 zł. związanego z realizacja środków pochodzących z funduszy pomocowych SAPARD zaciąganych przez gminę na pokrycie występujących w ciągu roku okresowych niedoborów budżetu gminy. Kredyt podlega spłacie przed upływem roku budżetowego.
2. Do zaciągania długu oraz spłat zobowiązań gminy do wysokości – 1.000.000 zł.
3. Dokonywania zmian w budżecie tj. przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów za wyjątkiem dotacji.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 14.
                                                
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 16.

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na terenie miasta i gminy Szczytna.

pliki do pobrania:

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 11 Czerwca 2007 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431572